Ana sayfa

  Geri Dön  Ana Sayfa

Kitabın Adı ve Bilgileri :

ORGANİK KİMYA TÜKENDİ

Yazar: çeviri : Uyar
Boyutlar: 27,5 x 19,5 Cm         En x boy

Kitap kapağı:

Renkli karton kapak

Kitap içi:

1. hamur

Grafikler, tablolar:

siyah-beyaz

 

 

İçindekiler :

 

ÜNİTE BİRİçindekiler
Önsöz
Giriş 1
Organik Kimya Nedir? 1
Yapay Organik Bileşikler 1
Neden Sentez 2
Günlük Yaşamda Organik Kimya 3
Düzenleme 4
Söyleşi 4
Alıştırmaların Önemi 5
1. Bağlanma ve İzomerlik
Atomlarda Elektron Dağılımı 6
İyonik, ve Kovalet Bağlanma 8
1.2a İyonik Bileşikler 9 .
, 1.2b Kovalent Bağ 11
Karbon ve Kovalent Bağ 12
Karbon-Karbon Tekli Bağları 13
Polar Kovalent Bağlar 14
Katlı Kovalent Bağlar 16
Değerlik 18 ;
İzomerlik 19
Yapısal Formüllerin.Yazılması 20
Kısaltılmış Yapısal Formüller 22
Formal Yük 24
Rezonans 25
Okların Anlamı 27
Orbitaller ve Bağlanma 29
3
Karbonun sp Melez Orbilall eri 30
Dörtyüzlü Geometri; Metanın Geometrisi 32
Yapıya Göre Sınıflandırma 34
1.17a Açık Zincirli Bileşikler 34
1.17b Halkalı Bileşikler 34
1.17c Heterohalkalı Bileşikler 34
1.18 İşlevsel Gruplara Göre Sınıflandırma 35
Ek Alıştırmalar 38
2 Alkattlar ve Halkalı Alkanlar; Konformasyon İzomerisi ve Geometrik İzomeri 42
2.! Giriş 42
Alkanların Yapıları 42
Organik Bileşiklerin Adlandırılması 44
Alkanların Adlandırılmasında IUPAC Kuralları 45
Alkil ve Halojen Takılar 47
IUPAC Kurallarının Kullanılışı 49
SÖYLEŞİ
1. Olanaklı ve Olanaksız izomerler 50
Alkanların Kaynaklan 51
Alkanların Fiziksel Özellikleri 52
Alkaıılarda Kon formasyon İzomerleri 52
Halkalı Alkanların Adlandırılması ve Konformasyonu 55
Halkalı Alkanlarda cis-trans İzomerisi 59
İzomeri iğin Özeti 60
Alkanların Tepkimeleri 61
2.13a. Yüksekgenme ve Yanma; Yakıt Olarak Alkanlar 6i 2.13b. Alkantann Halojenlenmcsi 62
2.14 Halojenlerime Tepkimelerinin Mekanizması 64
SÖYLEŞİ
2. Metan ve Miller Deneyi 66
Tepkime Özeti 67 ; Ek Alıştırmalar 67
3. Alkenler ve Alkinler 70
Tanım, Sınıflandırma ve Fiziksel özellikler 70
Adlandırma 71 ' . .
İkili Bağın Bazı Özellikleri 75
İkili Bağın Orbiıal Modeli; Pi Bağı 76
Alkenlerde Cis-trans İzoıncrliği 79
SÖYLEŞİ
3. Görmenin Kimyası 80
Katılma ve Yerdeğiştiıme Tepkimelerinin Karşılaştırılması 81
Polar Katılma Tepkimeleri 81
3.7a. Halojen Katılması 81
3.7b. Su Katılması 82
3.7c. Asit Katılması 82
Asimetrik Aikenlere Asimetrik Maddelerin Katılması: Markovnikov Ku­
ralı 83
Alkenlere Elektrofilik Katılmanın Mekanizması 86
Markovnikov Kuralının Açıklanması 88
Tepkime Dengesi: Tepkimeler Niçin Yürtir? 89
Tepkime Hızlan: Bir Tepkimenin Hızı Nedir 91
Alkenlerin Hidroborasyonu 94
Hidrojen Katılması 95
Konjuge Sistemlere Elektrofilik Katılmalar 96
Radikalik Katılmalar; Polietilen 98
Alkenlerin Yükseltgenmesi 99
3.173. Permanganat ile Yiikseltgenme 99 3.17b. Alkenlerin Ozonianması 100 3.17c. Diğer Alken Yükseltgenmeleri 101 SÖYLEŞİ
4. Etilen ve Asetilen 102
Üçlü Bağlar 103
Üçlü Bağın Orbital Modeli 103
Alkinlerin Katılma Tepkimeleri 105
Alkinlerin Asitliği 106
SÖYLEŞİ .;
5. Petrol, Benzin ve.Okfan Numarası 107
Tepkime Özeti 109 Ek Alıştırmalar 110
4. Aromatik Bileşikler 114
Tarihsel Gelişim 114
Benzenin Özellikleri 115
Benzenin Kekule' Yapısı 116
Benzenin Rezonans Yapısı 117
Benzenin Orbital Modeli 118
Benzenin Formülleri 119
Aromatik Bileşiklerin Adlandırılması 119
Benzenin Rezonans Enerjisi 122
Eleklrofiiik Yerdcğiştirme 124
Elektrofilik Aromatik Yerdeğiştirmenin Mekanizması
4.10a. Halojenleme 126
4.10b. Nitrolama 127 4.10c. Sülfolama 127 4.10d. Alküleme ve Açiileme 129
125
Etkin leşti rici ve Etkinlik Azaltıcı Takılar 129
Oto, Para - Yönlendirici ve Meta - Yönlendirici Gruplar 129
4.12a. Orto, fara- Yönlendiriciler 130
4.12b. Mefa-Yönlendiriciler 133 4.12c. Etkinliğe Takı Etkisi 134
Sentezde Yönlendirme Etkilerinin Önemi 134
Çok Halkalı Aromatik Hidrokarbonlar 135
SÖYLEŞİ

Çok Halkalı Aromatik Hidrokarbonlar ve Kanser 137
SÖYLEŞİ
C60, Aromatik Küre: Fullerenler 138
.Tepkime Özeti 141 Ek Alıştırmalar 142
5. Stereoizomerlik 145
Giriş 145
Kirallık ve Enantioinerler 145
53 Kira] Merkez; Kiral Karbon Atoma 146
Konfigürasyon ve R-S Kuralı 152
E-Z Yapıları ve Cis-trans İzomerler 157
Polarlanmış İşık ve Optikçe Aktiflik 158
SÖYLEŞİ .
8. Pasteur'ün Deneyleri ve Van't Hoff-LeBel Açıklaması İtil
Hnanliomerlerin Özellikleri 162
Fischer İzdüşüm Formülü 164
Birden Çok Kiral Merkezi Olan Bileşikler; Dİastereomerlcr 167
Mezo Bileşikler; Tartarik Asidin Slereoizomerleri 170
Slereokimya; Tanımların Özeti 171
Slereokimya ve Kimyasal Tepkimeler 173
Rasemik Karışımların Yarılması 175
Ek Alıştırmalar 175
6. Organik Halojen Bileşikleri; Yerdeğiştirme ve Aynim
Tepkimeleri 180
Giriş 180
Nükİeofılik Yerdeğiştirme 180
Niikleofilik Yerdeğİştirmeyc Örnekler 181
Niikleofilik Yerdeğiştirme Mekanizmaları 185
SN2 Mekanizması 185
SNI Mekanizması 188
IX
SN1 ve SN2 Mekanizmalarının Karşılaştırılması 191
Hidrojen Helojenür Çıkarılması, Ayrılma Tepkimesi; E2 ve El Mekaniz­
maları 194
Yerdeğiştirme ve Ayrılmanın Yarışması 195
6.9a Üçüncül Halojenürler 195
6.9b Birincil Halojenürler 196 6.9c İkincil Halojenürler 197 SÖYLEŞİ
9. Hücrede SN2 Tepkimeleri: Biyokimyasal Metillemeler 199
6.10 Çok Halojenli Alifatik Bileşikler 200
SÖYLEŞİ
CFC'ler, Ozon Tabakası ve Atıklar 202
SÖYLEŞİ
Böcek ÖdürücUIer ve Yabancı Ot Öldürücüler 203
Tepkime Özeti 205 Ek Alıştırmalar 205
7. Alkoller, Fenoller ve Tiyoller 208
Giriş 208
Alkollerin Adlandırılması 208
Alkollerin Sınıflandırılması 209
Fenollerin Adlandırılması 210
Alkol ve Fenollerde Hidrojen Bağı 210
Kısaca Asitlik ve Bazlık 212
Alkol ve Fenollerin Asitlikleri 214
Alkol ve Fenollerin Baziıkları 217
Alkollerden Alken Eldesi 217
Alkollerin Hidrojen Halojenürlerle Tepkimesi 219
Alkollerden Alkil Halojenür Eldesinin Diğer Yolları 221
Alkol ve Fenollerin Karşılaştırılması 221
Alkollerin Aldehit, Keton ve Karboksilli Asitlere Yükseltgenmesi 222
Çok Değerli Alkoller 224
SÖYLEŞİ
12. Alkollerin Endüstride Eldesi 225
Fenolde Aromatik Yerdeğiştirme 226
Fenollerin Yükseltgenmesi 227
SÖYLEŞİ
13. Biyolojik Önemi Olan Alkol ve Fenoller 228
7.17 Tiyoller, Alkol ve Fenollerin Kükürtlü Benzerleri 229

SÖYLEŞİ
14. Kıvırcık ve Düz Saçlar : 231
Tepkime Özeti 230
Ek Alıştırmalar 233
8. Eter ve Epoksitler 236
8.1 Giriş 236
8.2 Eterlerin Adlandırılması 236
8.3 Eterlerin Fiziksel Özellikleri 237
8.4 Çözücü Olarak Eterler 238
8.S Grignard Bileşikleri; Organometalik Bileşik
8.6 Eterlerin Eldesi 241
SÖYLEŞİ
15. Eter ve Anestezi 243
8.7 Eterlerin Parçalanması 244
8.8 Epoksitler (Oksiranlar) 245
SÖYLEŞİ
16. Ağaç Güvesinin Epoksidi 246
8.9 Epoksitlerin Tepkimeleri ■247
SÖYLEŞİ
238
17. Epoksi Reçineler 248
8.10 Halkalı Eterler 249
Tepkime özeti 251 '
Ek Alıştırmalar 252
9. Aldehitler ve Ketonlar 255
Giriş 255
Aldehit ve Ketonların Adlandırılması 256
Bazı Yaygın Aldehit ve Ketonlar 257
Aldehit ve Ketonların Sentezi 258
Doğadaki Aldehit ve Ketonlar 259
Karbonil Grubu 260
Karbonil Gruplarına Nükeofilik Katılma 261
Alkol Katılması; Yarıasetal ve Asetallerin Oluşumu 262
Su Katılması 266
Grignard Bileşiklerinin ve Asetilürlerin Katılması 267
Hidrojen Siyanür Katılması, Siyanohidrinler 270
Azotlu Nükleofıllerin Katılması 270
Karbonil Bileşiklerinin İndirgenmesi 272
Karbonil Bileşiklerinin Yükseltgenmesi 273
Keto-Enol Tautomerisi 274
SÖYLEŞİ
18. Tautomerlik ve Fotokromluk 276
cc-Hidrojenlerinin Asitliği; Enolat Anyonu 277
Karbonil Bileşiklerinde Döteryum Değişimi 278
Aldol Kondensasyonu 279
Çapraz Aldol Kondensasyonu 280
Aldol Kondensasyonu ile Sentezler 281
SÖYLEŞİ
19. Kinonlar, Boyalar ve Elektron Aktarımı 282
Tepkime Özeti 283
Ek Alıştırmalar 285
10. Karboksilli Asitler ve Türevleri 289
10.1 Giriş 289
t
Asitlerin Adlandırılması 289
Asitlerin Fiziksel Özellikleri 293
Asitlik ve Asitlik Sabitleri 294
Karboksilat İyonunda Rezonans 294
Asitlik Üzerine Yapı Etkisi; lndüktif Etki 296
Asit Tuzlan 297
Asitlerin Eldesi 297
10.8a. Birincil Alkollerin ya da Aldehitlerin Yükseltgenmesi 298 10.8b. Aromatik Bileşiklerde Yan Grupların Yükseltgenmesi 298 10.8c. Grignard Bileşiklerinin Karbon Dioksit ile Tepkimesi 299 10.8d. Siyanürlerin (Nitriller) Hidrolizi 299
Karboksilli Asit Türevleri 300
Esterler 301;
Esterlerin Eldesi; Fischer Esterleşmesi 302
Asit Katalizli Esterleşmenin Mekanizması; Nükleofilik Acil Yerdeğiştir-
mesi 302
Laktonlar 304
Esterlerin Sabunlaştırılması 305
Esterlerin Amonyakla Tepkimesi 306
Esterlerin Grignard Bileşikleri ile Tepkimesi 306
Esterlerin İndirgenmesi 307
Acil Bileşiklerinin Etkinliği 307
Acil Halojenürler 308
10.20 Asit Anhidritleri 310
SÖYLEŞİ
20. Tiyoeterler, Doğada Acil Etkinleştirid Gruplar 312
10.21 Amitler 313
SÖYLEŞİ
21. Üre 316
KarboksiHi Asit Türevlerinin Özeti 316
Esterlerin a-Hidrojenleri; Claisen Kondensasyonıı 318
tepkime Özeti 320
Ek Alıştırmalar 322
/ 1. Aminler ve İlgili Azot Bileşikleri 326
Giriş 326
Aminlerin Sınırlandırılması ve Yapılan 326
Aminlerin Adlandırılması 327
Aminlerin Fiziksel Özellikleri 329
Aminlerin Eldesi; Amonyak ve Aminlerin Alkillenmesi 330
Aminlerin Eldesİ; Azot Bileşiklerinin İndirgenmesi 332
Aminlerin Bazlığı 334
Amin ve Amitlerin Asillik ve Ballıklarının Karşılaştırılması 337
Aminlerin Kuvvetli Asillerle Tepkimesi; Amin Tuzlan 338
II.J0 Yarılma Tepkimelerinde Kirşi Aminler 340
11.11 Aminlerin Asil Türevleri ile Açillenmesi 34ü
SÖYLEŞİ
22. Siilfanilamit ve Siilfa ilaçlar 343
Kualerner Amonyum Bileşikleri 344
Aromatik Diazonyum Bileşikleri ■ 344
Diazo Kenetlenmesi; Azo Boyalar 347
Tepkime Özeti 349
Ek Alıştırmalar 351 .■>....
12. Spektroskop! ve Yapı Tayini 355
Giriş 355
Spektroskopinin İlkeleri 356
Nükleer Magnetik Rezonans Spektroskopisi (NMR) 358
12.3a. NMR Spektrumunun Alınması 358
12.3b. Kimyasal Kaymalar ve Pik Alanları 359 12.3c. Spin-Spin Yarılması 363
12.4 1JCNMR Spektroskopisi 368
SÖYLEŞİ
23. Biyoloji ve Tıpta NMR 370
Kızılötesi Spektroskopisi 371
Görünür Bölge ve Morötesi Spektroskopisi 374
12.7 Kütle Spektroskopisi 377 Ek Alıştırmalar 380
IS. Heterohalkah Bileşikler 384
Giriş 384
Piridin: Bağlanma ve Bazlık 384
Piridinde Yerdeğiştirme 386
Diğer Altılı Heterohalkalılar 389
Beşli Heterohalkalılar: Furan, Pirol ve Tiyofen 392
Furan, Pirol ve Tiyofende Elektrofilik Yerdeğiştirme 394
SÖYLEŞİ
24. Porfirinler: Niçin Kan Kırmızı, Çimen Yeşildir? 396
Diğer Beşli Heterohalkalılar: Azoller 397
Kaynaşık Halkalı Beşli Heterohalkalılar: İndoller ve Purinler 398
SÖYLEŞİ
25. Morfin ve Diğer Azotlu İlaçlar 400
Tepkime Özeti 403 :
Ek Alıştırmalar 403
14. Yapay Polimerler 406
Giriş 406
Polimerlerin Sınıflandırılması 406
Radikalik Polimerleşme 407
Katyonik Polimer|eşme 413
Anyonik Polimerleşme 414
Stereodüzenli Polimerler; Ziegler-Natta Polimerleşmesi 415
Dien Polimerlen Doğal Ve Yapay Kauçuk 417
Kopolimerler 419
Kondensasyon Polimerjeşmeli: Dacron ve Nylon 420
SÖYLEŞİ

Parçalanabildi Polimerler 422
SÖYLEŞİ
Aramitler, En Son Poliamitler 424
14.10 Poliüretanlar ve Diğer Benzer Polimerler 425
Tepkime Özeti 428
Ek Alıştırmalar 429
75. Lipitler ve Deterjanlar 432
Giriş 432
Yağlar; Gliserinin Triesterleri 432
Bitkisel Yağların Hidrojenlenmesi 436
Yağların Sabunlaşması; Sabun 437
Sabun Özelliği 438
Sentetik Deterjanlar 439
SÖYLEŞİ
28. Ticari Deterjanlar 443
15-7 Fosfolipitler 444
Prostaglandinler, Lökoiricnler ve Lipoksinler 445
Mumlar 446
Terpen ve Steroidler 446
Tepkime Özeti 451
Ek Alıştırmalar 452
î 6. Karbonhidratlar 454
Giriş 454
Tanımlar ve Sınıflandırma 454
Monosakkaritler 455
Monosakkaritlerde Kirallık; Fischer İzdüşüm Formülleri ve D,L-Şekerki
456 ;
Monosakkari İlerin Halkalı Yariaselal Yapılan 460
Anomer Karbon; Mutarotasyon 461
Piranoz ve Furanoz Yapıları 464
Piranozlann Konformasyonları 465
Monosakkaritlcrin Kster ve Elerleri 466
Monosakkaritlerin İndirgenmesi 467
Monosakkaritierin Yükseltgenmesi 467
Monosakkaritlerden Gükozit Oluşumu 468
Disakkaritler 470
16.13a. Maltoz 470
16.13b. Sellobiyoz 471
16.13c. Laktoz 471
16.13d. Sakkaroz 472
SÖYLEŞİ
29. Tatlılık ve Tatlandırıcılar 473
16.14 Polisakkaritler 474
16.14a. Nişasta ve Glikojen 474
16.14b. Selüloz 475
16.14c. Diğer Polisakkaritler 478
Şeker Fosfatları 478
Deoksi Şekerler 478
Amino Şekerler 479
Askorbik Asit (C Vitamini) 479
Tepkime Özeti 480
Ek Alıştırmalar 481
17. Amino Asitler, Peptitler ve Proteinler 485
Giriş 485
Doğal Amino Asitler 485
SÖYLEŞİ
30. Amino Asitle Yaş Tayini 488
17.3 Amino Asitlerin Asit ve Baz Özellikleri 489
Birden Fazla Asit ya da Baz Grubu Taşıyan Amino Asitlerin Asitlik ve
Bazhkları 492
Elektroforez 494
Amino Asitlerin Tepkimeleri 494
17.7 Ninhidrin Tepkimeleri 495
17..8 Peptitler 496 :
17.9 Disiilfür Bağı 49?
SÖYLEŞİ
31. Bazı Doğal Peptitler 498
Proteinler 499
Proteinlerin Birirjcil Yapısı 500
17.1 la. Amino Asitlerin Analizi 500
17.11b. Diziliş Sırası Tayini 501
17.1 lc. Peptit Bağlarının Seçimli Parçalanması 502
17.12 Diziliş Tayininin Mantığı 504
SÖYLEŞİ
32. Protein Dizilişi ve Evrim 506
17.13 Peptit Sentezi 507
17.14 Proteinlerin İkincil Yapısı 512
17.14a. Peptit Bağının Geometrisi 512
17.14b. Hidrojen Bağı 512
17.14c. a-Sarmalı ve Plili yapı 513
17.15 Üçüncül Yapı 516
SÖYLEŞİ
33. Bakterilerde Hücre Duvarları, Enzim İnhibitörleri ve Antibiyotikler
518
17.16 Dördünçül Protein Yapısı 519
Tepkime Özeti 521
Ek Alıştırmalar 522
18 Nükleotitler ve Nükleik Asitler 526
Giriş 526
Nükleik Asitlerin Genel Yapısı 526
Deoksiribonükleik Asidin (DNA) Bileşenleri 527
Nükleositler 528
Nükleotitler 529
DNA nın Birincil Yapısı 531
Nükleik Asit Sırası 532
SÖYLEŞİ
34. DNA ve Suç 533
Nükleik Asitlerin Laboratuar Sentezi 534
DNA nın tkincil Yapısı; ikili Sarmal 535
DNA nın Kopyalanması 538
Ribonükleik Asitler; RNA 539
Genetik Şifre ve Protein Biyosentezi 541
Biyolojik Önemi Olan Diğer NUkleotitler 543
SÖYLEŞİ
35. Nükleik Asitler ve Virüsler 547
Tepkime Özeti 549

Ek Alıştırmalar 549 ■

 

 

 

Fiyatını öğrenmek istiyorum                                          

 

 SİPARİŞ VER 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-    İletişim    |    Ana sayfa    |    Favorilere ekle    |    Yeni çıkanlar & İndirimdekiler    |    Sipariş     -

Hayvan yetiştiriciliği  |  Hayvan sağlığı  Veteriner Hekimlik  |  Gıda  Üretim tekniği  Beslenme - Sağlık  Mevzuat

Genel  Bilir kişi  Makine  Ekolojik tarım  |  Bitki hastalıkları  Tarım ilaçları  Sulama  Gübreleme  |  Meyvecilik  Sebzecilik  Seracılık

Tıp  |  Şifalı bitkiler  |  Peyzaj  Çiçekçilik  Ağaçlandırma  Mimarlık  |  Kültürel  Kişisel gelişim  |  CD & Diğer