« Geri dön

» GENEL MİKROBİYOLOJİ UYGULAMA TEKNİKLERİ KİTABI-içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Gıda Kitapları / »GENEL MİKROBİYOLOJİ UYGULAMA TEKNİKLERİ KİTABI

 
GENEL MİKROBİYOLOJİ UYGULAMA TEKNİKLERİ

Yazar:

Prof. A. Temiz

Boyutlar:

164x239x20 mm

[En x boy x derinlik]

Sayfa:

316 | 2008 basım

Kitap kapağı:

Renkli, karton

Kitap içi:

Birinci hamur kâğıt

Tablolar ve resimler:

Renkli

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM I

Aseprik Teknik 1

Mikrobiyoloji Laboratuvannda Uyulması Gereken Çalışma Kuralları 2

BÖLÜM 2

Mikrobiyoloji Labaratuvannda Kullanılan Araç ve Gereçler 5

BÖLÜM 3

Mikroskop ve Kullanımı 15

Basil Işık Mikroskobu 17

Büyütme 20

Açıklık Sayısı 20

ResoJüsyon 21

Mikroskopla Çalışma Teknikleri ve Bu Konuda Dikkat Edilecek Noktalar 23

BÖLÜM 4

Sıerilizasyon 27

Sterilizasyon Yöntemleri 28

Besiyeri Steril i zasyonu 32

Boş Cam Latıoratuvar Malzemelerinin Steril i zasyonu 33

Benmari 33

Otoklav ve Kullanımı -...34

BÖLÜM 5

Besiyeri 37

Besiyeri Çeşitleri ,...38

Birçok Besiyerinin Bileşimine Giren Temel Maddeler 43

Besilerinin Sahip Olması Gereken Özellikleri 46

Besiyeri Hazırlık Aşamaları 47

Pelri Kutusundaki Agarlı Besiyerinin Kurutulması 49

Sterilb.asyonla İlgili Bazı Uyarılar 50

Hazır Ticari Besiyeri erinin Muhafazası 51

Toksik veya Zararlı Olabilen Besiyerieri veya Bileşenleri 52

BÖLÜM 6

Mikrobiyolojik Örnek Alma ve Kültür Yapma 53

Kültür Tipleri 53

Kültür Yapma 54

Saf Kültür Eldesi 72

Kültürlerin Muhafazası 73

Anaerobik Mikroorganizmaların Kültivasyonu 75

BÖLÜM 7

Bakteri Morfolojisi ve Bakterileri Boyama .' 82

Makroskobik Morfoloji 82

Mikroskobik Morfoloji ve Bakterileri Boyama 86

Gram Boyama 90

BÖLÜM 8

Negatif Boyama Yöntemleri ve Bakterilerde Kapsül Varlığının Ortaya Konması .94

Yaş Preparasyon Tekniği ile Negatif Boyama i ..96

Negatif Differensiyal Boyama ;; :■. 96

BÖLÜM 9

Bakteri Endosporları ve Spor Boyama .101

Endosporların Mikroskobik incelemesi 102

Basit Boyama veya Gram Boyama ile Endosporların Mikroskobik İncelemesi .,.: 103

Malaşit Yeşili ile Spor Boyama Yöntemi :... '„...'....»...104

Bartlholomew ve Mittvver Spor Boyama Yöntemi 105

Faz-Kontrast Mikroskobu Kullanılarak Endosporların Gözlenmesi ., ....106

BÖLÜM 10

Bakterilerde Kamçı Yapısı ve Hareket ''; 107

Bakterilerde Hareket Muayenesi , 110

Makroskobik Hareket Muayenesi .....J11

Petri Kutusundaki Yumuşak Agarlı Besiyerinde Hareket Muayenesi 112

Yumuşak Dik Agarlı Besiyerinde Hareket Muayenesi 113

Mikroskobik Hareket Muayenesi , 114

Asılı Damla Yöntemi 114

Yaş Preparasyon Tekniği 1 115

Yaş Preparasyon Tekniği II 116

BÖLÜM 11

Biyokimyasal Testler 118

Katalaz Testi 120

Koagülaz Testi 121

İndol Testi 126

Metil Kırmızısı Testi 126

Voges-Proskauer Testi 126

SitratTcsti 127

IMVİC Testi 128

Fekal Koliformlar ve Eijkınan Testi 130

Karbohıdrat Fermen tas yon Testleri 130

Hemoliz Testi 133

Oksidasyon-Fermentasyon (O/F) Testi 134

Litmııs'lıı Süte Etki 136

Jelatin Hidrolizi 136

LÜM 12

Fizyolojik Testler , ■ 141

Yüksek Tuz ve Şeker Konsantrasyonlarında Gelişme Testleri 142

BÖLÜM T3

Mikroorganizmaların Tanımlanması 147

BÖLÜM 14

Mikrobiyolojik Sayım Yöntemleri 154

Kültürel Sayım Yöntemleri : 157

Dökme Plak Yöntemiyle Kültürel Sayım Yöntemleri 163

Çift Tabakalı Dökme Plak Yöntemi 167

Yüzeye Yayma Yöntemiyle Kültürel Sayım 167

Ağar Damlatma Yöntemi 169

Membran Filtre ile Kültürel Sayım Yöntemi 169

Petrifilnı Sayım Yöntemi 17(1

Direki Mikroskobik Sayım Yöntemleri 170

Thoma Lamı ile Mikroskobik Sayım 171

Petroff-Hausser Lamı ile Sayım Yöntemi 174

Howard Lamı ile Küflü Saya Sayımı İ74

Breed'in Yayma Yöntemi 174

Membran Filtre ile Direki Mikroskobik Sayım Yöntemi 175

Deft Yöntemi 176

Flow Sitomctri 176

EMS Yöntemi 176

Türbidometrik Sayım Yöntemi 177

ATP Ölçümüne Dayalı Sayım Yöntemi İSO

Enzim Belirlemeye Dayalı Sayım Yöntemi 181

Kuru Madde Tayinine Dayalı Sayım Yöntemi İKİ

Toplam Sediment Miktarı Tayinine Dayalı Sayım Yöntemi 182

Metabolik Aktıviteye Dayalı Sayım Yöntemi 182

Renk Maddeleri İndirgenmesine Dayalı Sayım Yöntemi 182

Empedans Ölçümüne Dayalı Sayını Yöntemi .183

Mikro kalori metrı 184

BÖLÜM 15

Küf ve Mayalar 185

Küfler 185

Mayalar .- 201

Küf ve Mayaların Kültivasyonıı ve Makroskobik Morofoloj ileri (Koloni Morfolojisi) 206

Küf ve Mayaların Mikroskobik Morfolojileri , 212

Küflerin Mikroskobik Morfolojileri -. 212

Mayaların Mikroskobik Morfolojileri 214

BÖLÜM 16

Antimikrobiyal Maddelere Duyarlılık 216

Antimikrobiyal Maddelerin Etkinliğini Etkileyen Faktörler ■. 217

AMM ve Uygulanışına Ait Faktörler ,217

Mikroorganizma/Mikroorganizmalara Ait Faktörler ' 220

Antimikrobiyal Madde Etkinliğinin Test Edilmesi 222

Tüp Diliısyon Yöntemi 222

Ağar Diffüzyon Yöntemi 224

Kağıt Disk Ağar Diffiizyon Yöntemi 224

Delik Ağar DıfTüzyon Yöntemi 226

Diliisyon Kullanım Testi (Use-dilution test) 228

Fenol Katsayısı Testi 229

Ölüm Eğrilerini Belirleme Testi .230

Dezenfektanların Yüzeylerdeki Etkinliğinin Belirlenmesi 231

Gıdalarda AMM Varlığı ve Miktarının Belirlenmesi 231

EKİ

Boya ve Boyamayla İlgili Çözeltiler 233

EK 2

İndıkatör ve Ayıraçlar 238

EK 3

Dilüsyon Sıvıları ve Tampon Çözeltiler 244

EK 4

Besiyerleri ve Teknik Yardımcı Maddeler 247

DİZİN 278

KAYNAKLAR 288