Ana sayfa

  Geri Dön  Ana Sayfa

 Kitabın adı ve bilgileri :

BİTKİ FİZYOLOJİSİ

Yazar:

 Prof. Dr. Özen 

Boyutlar:

16 x 23,5 cm

Kitap kapağı:

renkli karton

Kitap içi:

1. hamur

Grafikler, tablolar:

siyah-beyaz

 

 

Ana sayfa«    

ÖNSÖZ V

BOLÜM 1

TKİ HÜCRESİ 1

CRE DUVARI 1

Orta Lamel 1

Primer Çeper 2

Sekonder Çeper 3

CRE ZAR! (PLAZMALEMMA) 5

Zarın Bileşenleri..... 5

Zarın Yapısı 7

CRE ORGANELLERİ 8

Vakuol ; : „ 8

Çekirdek 8

EndoplazmikRetikulum 8

Diktiyozom (Golgİ Aygıtı) 9

Mitokondri 10

Plastidler 10

Mikrocisimcikler 10

Ribozomlar 11

cre İskeleti 11

2. BÖM

TKİ HÜCRESİ VE SU 13

SU VE HİDROJEN BAĞI 1 3

ÇÖZÜCÜ OLARAK SU 15

SUYUN ADHEZYONU VE KOHEZYONU 15

SUYUN HAREKETİ 15

tle Akışı 16

Difüzyon 16

Osmoz (Suyun Difüzyonu) 17

Plazmoliz 18

3. BÖM

BİTKİ-SU İLİŞKİSİ 19

TRANSPİRASYON 19

Transpirasyona Etki Eden Etmenler 20

Nem 20

caklık 20

zgâr 20

Stoma 20

Stomaların İşlev Görmesini Etkileyen Etmenler : 21

Stomanın Açılıp Kapanma Mekanizması 23

Suyun Taşınması : 25

k Basıncı 25

Kapilarite 26

Kohezyon Teorisi 26

Mineral Besinler î. 26

inorganik Besin Elementleri 28

Toprak Çözeltisi ve Bitki Besin Elementlerinin Yarayışlılığı 30

Toprak ve Genel Özellikleri ... 32

Mineral Tuzların Alınması 35

Pasif ve Aktif Taşınma 38

İyon Taşınmasında H+ Pompasından Yararlanılması 41

Proteinler Gibi Büyük Moleküllerin OrganellerTarafından Alınması 43

Mineral Tuzların Alınmasında Kök ve Gövde Organları

Arasındaki İlişki 43

FLOEMDETAŞINMA 4A

Floemde Basınç Akış Mekanizması 44

Sukrozun Floeme Aktarılması 45

4. BÖM

METABOLİZMA VE ENZİMLER 49

ENZİMLERİN HÜCRE İÇİ DAĞILIMLARI 49

ENZİMLERİN ÖZELLİKLERİ VE YAPILARI 49

Oksidoredüktazlar 50

Transferazlar 50

Hidrolazlar 51

yazlar 51

İzomerazlar 51

Sentetazlar (Ligazlar) 52

ENZİMLERİN KİMYASAL YAPISI 52

ProstetİkGrup, Koenzim ve Vitaminler 52

izoenzimler 53

ENZİMLERİN ETKİ MEKANİZMASI 53

Allosterik Enzimler ve Son Ün inhibisyonu 54

5. BÖM

CANLI ORGANİZMALARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ -
BİYOENERJETİ
K , 57

ENERJİN KORUNUMU 57

MYASAL DENGE 58

OKSİDASYON - REDÜKSİYON MEKANİZMALARININ

SERBEST ENERJİLERİ 59

REDOKS POTANSİYELİ '. 60

6. BÖM

TKİ VE AZOT 63

AZOT DEVRİ 63

Amonifikasyon, Nitrİkasyon ve Denitrifikasyon 63

Biyolojik Azot Fİksasyonu 64

Azot Fiksasyonunun Fizyolojisi ve Biyokimyası 67

Amonyum Asimilasyonu 69

Nitrat Asimilasyonu 71

Azot Döngüsü 72

7. BÖM

FOTOSENTEZ 73

FOTOSENTETİK BAKTERİLER 73

YEŞİL BİTKİLERDE FOTOSENTEZ 74

Işık Tepkimeleri 76

Işık Alıcıları 76

Işık Absorpsiyonu 79

Tilakoid Zarının Dört Temel Kompleksi 80

Fotosentetik Birimlerin TilakoidZarlanndaki Yerleşimleri 83

Suyun PS-II Tarafından Oksidasyonu 83

Fotofosforilasyon 86

COj Bağlama Basamakları (KaranlıkTepkimeler) 88

Karboksilasyon 89

Redüksiyon 89

Yenilenme , 89

Rubisco Aktivitesinin Düzenlenmesi 91

Diğer Kalvin Devri Enzimlerinin Düzenlenmesi \ 92

C-4 Bitkileri ve C-4 Metabolizması 92

Crassulaceae Asit Metabolizması (CAM) 96

Işık Solunumu (Fotorespirasyon) 97

Fotosentez Ürünlerinin Sentezi ve Depolanmaları * 99

Nişasta Sentezi „ 99

S ukroz Sentezi '. , : 100

Fruktanlann Oluşumu 101

FOTOSENTEZİ ETKİLEYEN ETMENLER .....102

Işık 102

CO2 104

caklık 104

Besin Elementleri 105

Yaprak Faktörleri 106

8. BÖM

SOLUNUM 107

SOLUNUM KATSAYISI 107

NİŞASTANIN VE SUKROZUN PARÇALANMASI 108

SOLUNUMUN BİYOKİMYASI 110

Glikoliz 110

Fermentasyon 112

Krebs Devri (Sitrik Asit Devri) ve Elektron Taşıma Sistemi (ETS) 112

Krebs Devri 112

Elektron Taşıma Sistemi (ETS) ; 113

OKSİDATİF FOSFORİLASYON 119

Bitkilerde ve Hayvanlarda Glikolİz Sonucu Oluşan NADH+H"ların
Mitokondriye Giriş Yolları
121

OKSİDATİF PENTOZ FOSFAT METABOLİK YOLU (PPP) '. 1 22

GLİOKSİLAT DÖNGÜSÜ 123

SOLUNUM VE DİĞER MOLEKÜLLERİN SENTEZİ 125

TKİ VE BİTKİ ORGANLARINDAKİ SOLUNUM 126

9. BÖM

TKİ LİPİTLERİ 127

YAĞ ASİTLERİ J 128

Gliserolipitler 128

Yağ Asitlerinin Biyosentezi 129

Depo Lipitlerinin Taşın ması 130

Yağ Asitlerinin Oksidasyonu 130

10. BÖM

PROTEİNLER 133

GENOM ORGANİZASYONU, GEN EKSPRESYONU VE

PROTEİN SENTEZİ 134

Genom Organizasyonu 134

Çekirdek Genom Organizasyonu 134

Plastid Genom Organizasyonu 134

M ito kon d riya I Genom Organizasyonu 136

Gen Ekspresyonu 137

Protein Sentezi 137

Protein Sentezinin Başlaması 137

Zincir Uzaması 139

Proteinin Salıverilmesi 140

11. BÖM

BİTKİ GELİŞİMİNİN KURALLARİ 141

ME 141

yümenin Özellikleri 142

crenin Büyüme ve Gelişme Basamakları 143

cre Bölünmesi 144

cre Genişlemesi 144

crenin Büyümesi 145

CRELERİN FARKLILAŞMASI 148

Farklılaşmayı Sağlayan Etmenler 149

Polarite 149

Asimetrik Hücre Bölünmesi ve Farklılaşma 152

GELİŞME : 153

Bitki Büyüme ve Gelişmesini Düzenleyen Faktörler ; 154

Elektrik Akı; 154

Bitki Büyüme Düzenleyicileri (BBD) i 154

Konumun Denetlenmesi '. , 154

Biyofiziksel Kontroller 155

Genetik Kontrol 156

Gelişme Sinyallerine Hücrelerin Cevap Verme Yeteneği 156

Komşu Hücreler 156

Gelişme Sinyallerinin Zamanı 156

FARKLILAŞMANIN TEMEL KURALLARI 157

YÜME KİNETİKLERİ 158

yüme Eğrileri: S Şeklinde Büyüme Eğrisi 158

TKİ ORGANLARININ GELİŞMESİ 159

Tohumun Yapı159

Tohumun Depo Maddeleri 160

Karbohidratlar 160

Yağlar 160

Proteinler 160

Fitin 160

Diğer Kimyasal Maddeler 160

Tohumun Çimlenmesi 161

K GELİŞİMİ i 163

Genç Kökün Organizasyonu 163

Yan(Lateral) Köklerin Oluşumu 164

kün Radyal Büyümesi 164

VDE GELİŞİMİ .'. 165

YAPRAK GELİŞİ167

Rllotaksi 167

ÇİÇEK GELİŞİMİ :■. 168

Polen Oluşumu ve Döllenme 170

Polen Gelişimi....; 170

Embiryo Kesesinin Gelişimi 171

Tozlaşma ve Döllenme 172

TOHUM VE MEYVE GELİŞİ.. 174

Meyve ve Tohumların Büyümesi Sırasında Meydana

Gelen Kimyasal Değiklikler 175

VEJETATİF VE GENERATİF BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 76

MORFOGENEZ: JÜVENİLİTE 177

MORFOGENEZ:TOTİPOTENSİ 178

12. BÖM

TKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİLERİ 179

HORMONLARIN ETKİ TARZI VE BİYOKİMYASI 179

Hormonların Çalışma Prensipleri 179

Bitkilerde Hormon Reseptörü Olarak Görev Yapan Proteinler 180

Bitkilerdeki ikinci Haberciler 181

Kalsiyum 181

Fosfoiyonizitler 182

Hormonların Gen Aktivitesi Üzerine Etkileri 183

TKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİLERİ 184

Oksinler 185

Doğal ve Sentetik Oksinler 185

Oksin Biyosentezi ve Metabolizması 186

Oksinierin Taşınması 187

İndol Asetik Asitin Oksidasyonu 188

Oksinierin Fizyolojik Etkileri 188

Oksİn ve Ca2' 192

Oksinierin Ticari Uygulamaları 193

Gibberellinler 193

Gibberellik Asit Sentezi , 193

Gibberellik Asitin Taşınması 196

Gibberellik Asitin Büyüme Üzerine Etkisi 196

Tohumun Çimlenmesi ; 198

Çİçeklenme 199

Sitokininler 200

Sitokininlerin Biyosentezleri 201

Sitokininlerin Fizyolojik Etkileri *. 202

Absisik Asit (ABA) 206

Absisik Asitin Biyosentezi 206

Absisik Asitin Fizyolojik Rolleri 208

Etilen 209

Etilen Biyosentezi ve Metabolizması 210

Etilenin Fizyolojik Özellikleri 210

Brassinostreoidler 212

BS'lerin Fizyolojik Rolleri 212

Pol iaminler 214

Poliaminlerin Biyosentezi ve Metabolizması 214

Pol [aminlerin Fizyolojik Etkileri 215

13. BOLUM

FOTOMORFOGENEZ 217

FİTOKROM 219

Fitokromun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 220

Fitokromun Fizyolojik Etkileri 222

DüşüklşıkYoğuniuğunun Neden Olduğu Değişiklikler 222

Çok Düşük Işık Yoğunluğunun Neden Olduğu Değişiklikler 224

ksek Işık Yoğunluğu Reaksiyonları 225

Yeşil Bitkilerde Fitokrom 225

Fitokrom ve Genler .' 226

Kriptokromlar ve Mavi Işığa Cevap 227

UV-B Reseptörleri '. 227

VEJETATİF BÜYÜME ÜZERİNE FOTOMORFOGENİK ETKİLER 228

14. BÖM

F0T0PERİYODİZM 229

FOTOPERİYODİZM 229

Bitkilerde Fotoperiyodik Davranış Tipleri 230

sa Gün Bitkileri 231

Uzun Gün Bitkileri 231

tr Gün Bitkileri 231

Ara Gün Bitkileri 231

KRİTİK GÜN UZUNLUĞU 231

FOTOPERİYODİZMİN ÇİÇEKLENMEYİ UYARMASI 232

KARANLIK PERİYODUN ETKİSİ 233

FOTOPERİYODİK SİNYALİN ALINMASI 234

FOTOPERİYODİZM VE FİTOKROM 235

ÇİÇEKLENMENİN FOTOPERİYODİZM İLE KONTROLÜ 236

FOTOPERİYODİZM VE ÇİÇEKLENME HORMONLARI 236

YOLOJİK SAAT 237

15. BOLUM

SICAKLIK VE BİTKİ GELİŞİMİ 241

TKİ VE ÇEVRE SICAKLIĞI 241

TKİLERİN DAĞILIŞI VE BÜYÜMESİ ÜZERİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ 242

SICAKLIĞIN GELİŞME ÜZERİNE ETKİSİ 245

caklık ve Çiçeklerime 245

Vernalizasyonda Etkili Sıcaklık 246

Vernalizasyon Uyarıcısının Yapısı 247

Dormansi 248

Tomurcuk Dormansisi 249

Tohum Dormansisi ve Çimlenme ,'. 250

Ozmotikve Kimyasal inhibitörler 251

Ön Soğuklama (Stratifİkasyon) , 252

caklık Değişikliklerine Cevap „ 253

T6. BÖM

HAREKET FİZYOLOJİSİ 255

TROPİZMA HAREKETLERİ (YÖNELİM HAREKETLERİ) 255

Fototropizma 256

Işık Uyartısının Algılanması 256

Fototropizmada Uyarının Aktarılması 256

Fototropizmada Sinyale Cevap Oluşturma 258

Yaprak Mozaikleri 259

Skototropizma 261

Gravitropizma (Jeotropizma] 261

klerde Gravttropizma 262

vde ve Koleoptillerde Gravitropizma 268

Oksinlerden Başka Maddelerle Uyan Aktarımı 269

DiğerTropizma Hareketleri 269

NASTİK HAREKETLER 269

Niktinasti (Uyku Hareketleri) 270

Tigmonasti 272

Hidronasti 272

TURGORİNLER (NASTİK HAREKETLERİ KONTROL EDEN BBD) 272

GMOMORFOGENEZ 274

17. BÖM

STRES FİZYOLOJİSİ 275

STRES NEDİR? 275

TKİLERİN STRES KOŞULLARINA KARŞI VERDİKLERİ CEVAPLAR '. 276

Submoleküler (Elektron) Düzeyde Stres Cevapları 276

Moleküler Düzeyde Stres Cevapları 277

Sekonder Bileşikler 277

Polisakkaritler 277

Proteinler ■ 277

Subselüler Düzeyde Stres Cevapları 280

cre Duvarları 280

Zarlar ; 280

STRESE KARŞI OLUŞAN CEVAPLARIN BİTKİDEKİ DÜZENİ 281

STRES FAKTÖRLERİNİN HİYERARŞİSİ 281

STRESTEN ÇAPRAZ KORUNMA 281

STRES ÇEŞİTLERİ 282

Su Stresi 282

Su Stresi ve Zarlar 282

Su Stresi ve Fotosentez 282

Su Stresi ve Stoma Hareketleri 282

Osmotik Düzenleme 284

rgün ve Kök Büyümesi Üzerine Su Eksikliğinin Etkisi 284

caklık Stresi 285

Düşük Sıcaklık Stresi 285

ksek Sıcaklık Stresi 287

Tuz Stresi .....288

Çevre Kirleticileri 291

Ağır Metaller 291

Toksik Gazlar 293

18. BÖM

BİTKİ FİZYOLOJİSİNDE BİYOTEKNOLOJİ 295

TKİ BİYOTEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 296

Bitki Doku ve Hücre Kültürü 296

Mikroçoğaltma 297

Virüsten Arındırma 298|

Sentetik Tohumlardan Bitki Üretimi 298

Protoplast Füzyonu 300

Rekombinant DNA Teknolojisi \ ., 301

Agrobacterium ile Hücrelere Gen Transferi .'; 301

Protoplastlara Gen Transferi 304

Somaklonal Varyasyonlar 305

Bitki Hücre Kültürleriyle Sekonder Bileşiklerin Üretimi...» 306

Bitkilerin Korunması L ............... 307

Herbisitlere Karşı Dirençli Bitkilerin Oluşturulması... .., 307

ceklere ve Hastalıklara Karşı Direnç : ..' 308

19. BÖM

BİTKİ FİZYOLOJİSİNDE KULLANILAN

ULUSLARARASI BİRİMLER 309

KAYNAKÇA 313

 

Bu kitabın fiyatını ve Aynı Kategorideki diğer kitapların listesini görmek için Tıklayınız

 

<<Geri