Kitap Bilgileri:

BİTKİ ANALİZLERİ

Yazarı: Prof. Kacar, Prof. İnal

Boyu: 19,5 x27,5 cm | büyük boy

Sayfa: 890 Baskı tarihi: 2008

Kitap kapak: Karton kapak

Kitap içi: 1. hamur Özellikleri: Çift sütun

Kapak resmi ve Fiyatı için Tıklayınız

 

ÖNSÖZ................................................................................................................................................................................ V

1.  LABORATUVARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ve İLK YARDIM.............................................................. 1

Güvenlik Önlemleri....................................................................................................................................................... 1

İlk Yardım...................................................................................................................................................................... 3

Kesik ve sıyrıklar.................................................................................................................................................... 3

Göz kazaları............................................................................................................................................................ 3

Zehirlenmeler.......................................................................................................................................................... 3

Yanıklar.................................................................................................................................................................... 3

Elektrik şoku............................................................................................................................................................ 3

İlk yardım dolabı.................................................................................................................................................... 5

Sorular............................................................................................................................................................................. 5

Kaynakça...................................................................................................................................................................... 5

2.  LABORATUVAR ARAÇ ve GEREÇLERİ, KİMYASAL MADDELER ve KULLANILMALARI.......... 7

Cam, Plastik, Porselen ve Metal Malzemeler.......................................................................................................... 7

Beherler.................................................................................................................................................................... 8

Balonlar................................................................................................................................................................... 8

Erlenmayerler......................................................................................................................................................... 8

Ölçü balonları........................................................................................................................................................ 8

Şişeler....................................................................................................................................................................... 9

Petri kutuları........................................................................................................................................................... 9

Saat camları............................................................................................................................................................ 9

Kurutma kapları..................................................................................................................................................... 9

Huniler..................................................................................................................................................................... 9

Ayırma hunileri.................................................................................................................................................... 10

Cam çubuklar....................................................................................................................................................... 10

Emniyet şişeleri.................................................................................................................................................... 10

Desikatörler.......................................................................................................................................................... 10

Desikatörlerde kullanılan nem çekici maddeler.................................................................................................................................................................. 11

Pipetler.................................................................................................................................................................. 11

Pipetlerin kullanılmaları................................................................................................................................... 13

Büretler.................................................................................................................................................................. 14

Büretlerin kullanılmaları................................................................................................................................... 14

Ölçü silindirleri.................................................................................................................................................... 15

Pisetler................................................................................................................................................................... 15

Porselen kapsüller............................................................................................................................................... 16

Porselen kül kapsülleri....................................................................................................................................... 16

Cam, porselen veya asbestli porselen filtreler.............................................................................................................. 16

Havanlar................................................................................................................................................................ 16

Laboratuvarın Temizliği........................................................................................................................................... 17

Laboratuvarda Kullanılan Malzemelerin Temizlenmesi.................................................................................... 17

Deterjan ve sabun................................................................................................................................................ 17

Yıkama Çözeltileri..................................................................................................................................................... 18

1: 10’ luk hidroklorik asit (HCl) veya nitrik asit (HNO3) çözeltisi............................................................. 18

% 15’ lik sodyum hidroksit (NaOH) veya potasyum hidroksit (KOH) çözeltisi........................................ 18

% 0.2’ lik alüminyum klorür (AlCl3 6H2O) çözeltisi...................................................................................... 18

Etanol ve sodyum hidroksit (NaOH) karışımı........................................................................................................................................................................ 18

Konsantre sülfürik asit (H2SO4) ve nitrik
asit (HNO3) karışımı............................................................................................................................................. 18

Kromik-sülfürik asit çözeltisi............................................................................................................................. 18

Büretlerin temizlenmesi...................................................................................................................................... 19

Pipetlerin temizlenmesi....................................................................................................................................... 19

Ölçü balonlarının temizlenmesi........................................................................................................................ 19

Etiketleme.................................................................................................................................................................... 20

Arı Su............................................................................................................................................................................ 20

Kimyasal Maddeler................................................................................................................................................... 22

Filtre Kağıtları............................................................................................................................................................. 24

Filtre Kağıtlarının Kullanılması.............................................................................................................................. 24

Elekler........................................................................................................................................................................... 25

Spatüller................................................................................................................................................................ 25

Tartı kapları.......................................................................................................................................................... 25

Laboratuvar maşaları......................................................................................................................................... 26

Sehpalar................................................................................................................................................................ 26

Havagazı ocakları............................................................................................................................................... 27

Çeker ocaklar....................................................................................................................................................... 27

Su banyoları (Benmariler)................................................................................................................................. 27

Sıcak pleytler (hot plate) ve karıştırıcılar....................................................................................................... 28

Blok yakma üniteleri........................................................................................................................................... 28

Kurutma dolapları............................................................................................................................................... 29

İnkübatörler.......................................................................................................................................................... 29

Fırınlar.................................................................................................................................................................. 29

Santrifüjler............................................................................................................................................................ 30

Çalkalama makinası............................................................................................................................................ 31

Değirmenler, parçalayıcılar ve homojenleştiriciler..................................................................................... 32

Teraziler........................................................................................................................................................................ 32

Endüstriyel teraziler............................................................................................................................................ 33

Duyarlı ya da analitik teraziler........................................................................................................................ 33

Terazilerin Kullanılması............................................................................................................................................ 33

pH, EC ve iyon metreler...................................................................................................................................... 34

pH, EC ve İyon Metrelerin Kullanılması............................................................................................................... 36

pH 4 (20 oC) Tampon çözeltisi........................................................................................................................... 36

pH 7 (20 oC) Tampon çözeltisi........................................................................................................................... 36

pH 10 (20 oC) Tampon çözeltisi......................................................................................................................... 36

Sorular.......................................................................................................................................................................... 37

Kaynakça.................................................................................................................................................................... 37

3. ÖLÇÜLER ve BİRİMLER....................................................................................................................................... 39

Uluslararası Temel Birimler...................................................................................................................................... 39

Temel birim simgelerinin yazılmasında uyulması gerekli ilkeler............................................................... 39

Uzunluk temel birimi........................................................................................................................................... 40

Kütle (ağırlık) temel birimi................................................................................................................................ 41

Zaman temel birimi.............................................................................................................................................. 41

Elektrik akım şiddeti temel birimi..................................................................................................................... 42

Termodinamik sıcaklık temel birimi................................................................................................................. 43

Işık siddeti temel birimi....................................................................................................................................... 43

Çözelti konsantrasyonunu belirtmede kullanılan birimler......................................................................... 43

Kimyasal Maddelerin Dönüştürülmesi................................................................................................................... 48

Birimlerin Dönüştürülmesi........................................................................................................................................ 52

Sorular.......................................................................................................................................................................... 55

Kaynakça.................................................................................................................................................................... 56

4.  İNDİKATÖRLER ve STANDART ÇÖZELTİLER........................................................................................... 57

Asit-Baz İndikatörleri................................................................................................................................................ 57

İndikatörlerin Kimyasal Özellikleri......................................................................................................................... 59

İndikatörlerin Seçilmeleri.......................................................................................................................................... 59

Titrasyon (nötralizasyon) kurvesi..................................................................................................................... 59

Kuvvetli asit ve bazların titrasyonlarında
en uygun indikatörler......................................................................................................................................... 60

Zayıf bir asit ile kuvvetli bir bazın titrasyonlarında en uygun indikatörler............................................ 60

Zayıf bir baz ile kuvvetli bir asidin titrasyonlarında en uygun indikatörler........................................... 61

Zayıf bir asidin zayıf bir bazla titrasyonlarında en uygun indikatörler.................................................. 61

İndikatörlerin Hazırlanması..................................................................................................................................... 61

Metil oranj............................................................................................................................................................ 61

Metil kırmızısı....................................................................................................................................................... 61

Fenoltialeyn.......................................................................................................................................................... 61

Timolfitaleyn......................................................................................................................................................... 61

α-Naftolfitaleyn.................................................................................................................................................... 61

Azolitmin................................................................................................................................................................ 61

Sülfonefitaleynler................................................................................................................................................ 61

p-Nitrofenol.......................................................................................................................................................... 62

Karışık İndikatörler................................................................................................................................................... 62

Üniversal İndikatörler................................................................................................................................................ 62

Yükseltgenme-İndirgenme İndikatörleri................................................................................................................ 62

Standart Çözeltiler...................................................................................................................................................... 63

Titrasyonda Kullanılan Standart Çözeltiler (Ayarlı Çözeltiler)......................................................................... 63

Titrasyonda kullanılan standart çözeltiler (ayarlı çözeltiler).................................................................... 63

Standart Çözeltilerin Standardizasyonu (Ayarlanması)..................................................................................... 63

Ana Standart Maddeler............................................................................................................................................. 64

Ana Standart Maddelerin Özellikleri....................................................................................................................... 64

0.1 N Sülfürik Asidin Hazırlanması ve Standardizasyonu................................................................................. 64

Sodyum Karbonat ile Standardizasyon................................................................................................................. 65

Kesin Normalitenin Hesaplanması......................................................................................................................... 66

Boraks ile Standardizasyon...................................................................................................................................... 66

0.1 N Referens Sodyum Hidroksit ile Standardizasyon...................................................................................... 67

0.1 N Sodyum Hidroksidin Hazırlanması ve Standardizasyonu...................................................................... 67

Potasyum Asit Fitalat ile Standardizasyon............................................................................................................ 68

0.1 N Referens Sülfürik Asit ile Standardizasyon................................................................................................. 68

Standart Çözeltilerin Saklanmaları......................................................................................................................... 68

Aletli Analizlerde Kullanılan Standart Çözeltiler.................................................................................................. 69

Ana standart çözeltiler....................................................................................................................................... 70

Amonyum azotu (NH4-N) standardı
(1000 mg N L-1)
..................................................................................................................................................... 70

Nitrat azotu (NO3-N) standardı
(1000 mg N L-1)
..................................................................................................................................................... 70

Fosfor (P) standardı (1000 mg P L-1)............................................................................................................... 70

Potasyum (K) standardı (1000 mg K L-1)......................................................................................................... 70

Kalsiyum (Ca) standardı (1000 mg Ca L-1)..................................................................................................... 70

Magnezyum (Mg) standardı (1000 mg Mg L-1)..................................................................................................................................................................... 70

Sülfat kükürdü (SO4-S) standardı
(1000 mg S L-1)
...................................................................................................................................................... 70

Demir (Fe) standardı (1000 mg Fe L-1)............................................................................................................ 70

Bakır (Cu) standardı (1000 mg Cu L-1)............................................................................................................ 70

Çinko (Zn) standardı (1000 mg Zn L-1)............................................................................................................ 71

Mangan (Mn) standardı (1000 mg Mn L-1)..................................................................................................... 71

Bor (B) standardı (1000 mg B L-1)..................................................................................................................... 71

Klor (Cl) standardı (1000 mg Cl L-1)................................................................................................................ 71

Sodyum (Na) standardı (1000 mg Na L-1)........................................................................................................ 71

Kadmiyum (Cd) standardı (1000 mg Cd L-1)................................................................................................... 71

Nikel (Ni) standardı (1000 mg Ni L-1).............................................................................................................. 71

Çalışma standardları ya da standart seriler.................................................................................................. 71

Sorular.......................................................................................................................................................................... 73

Kaynakça.................................................................................................................................................................... 74

5.  BİTKİ ANALİZ YÖNTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI....................................................................... 75

Gravimetrik Analiz Yöntemleri................................................................................................................................ 75

Çöktürme yöntemleri........................................................................................................................................... 75

Buharlaştırma yöntemleri.................................................................................................................................. 76

Elektro-analitik yöntemler................................................................................................................................. 76

Çeşitli fiziksel yöntemler.................................................................................................................................... 76

Volümetrik Analiz Yöntemleri................................................................................................................................. 76

Potansiyometrik yöntemler................................................................................................................................ 77

Kondüktometrik yöntemler................................................................................................................................. 78

Asidimetri ve alaklimetri.................................................................................................................................... 78

Çöktürme ve kompleks oluşturma tepkimeleri................................................................................................ 78

Yükseltgenme ve indirgenme tepkimeleri........................................................................................................ 78

Fotometrik Analiz Yöntemleri.................................................................................................................................. 78

Kolorimetrik analiz yöntemleri......................................................................................................................... 79

Spektrofotometrik analiz yöntemleri................................................................................................................ 80

Kolorimetrik ve Spektrofotometrik Analiz Yöntemlerinin Esasları.................................................................. 80

Lambert yasası...................................................................................................................................................... 81

Beer yasası............................................................................................................................................................ 81

Geçen ışık oranı (transmission)......................................................................................................................... 82

Optik densite (O. D.)............................................................................................................................................ 82

Standart kurvenin doğrusallığı (lineerliği).................................................................................................... 82

Kurve faktörünün hesaplanması....................................................................................................................... 83

Fotometre küvetlerinin kalibrasyonu.............................................................................................................. 84

Türbidimetrik analiz yöntemleri....................................................................................................................... 84

Nefelometrik analiz yöntemleri......................................................................................................................... 84

Fotometrik analiz yöntemlerini etkileyen etmenler....................................................................................... 85

Beer yasasına uymayan durumlar.................................................................................................................... 86

Fleymfotometrik Analiz Yöntemleri....................................................................................................................... 86

Spektrometrik Analiz Yöntemleri............................................................................................................................ 88

AAS (Atomik absorpsiyon spektrometrik) yöntemi......................................................................................... 88

ICP-OES (Inductively coupled plasma-optical emission spectrometry) yöntemi.................................... 90

Bitki Analizlerinde Cihaz Seçiminin Önemi........................................................................................................ 102

Doku Testleri Yöntemi............................................................................................................................................ 103

Sorular........................................................................................................................................................................ 103

Kaynakça.................................................................................................................................................................. 104

6.  BİTKİ ANALİZLERİNE BAŞLARKEN
BAZI ÖNERİLER......................................................................................................................................................... 107

Analiz Yöntemlerinin Kontrolü............................................................................................................................. 109

Bitki Analizlerinde Hata Kaynakları................................................................................................................... 110

Bitki Analizlerinde Doğruluk Derecesi ve
Analiz Hatasının
Hesaplanması........................................................................................................................... 111

Sorular........................................................................................................................................................................ 112

Kaynakça.................................................................................................................................................................. 113

7.  BİTKİ ÖRNEKLERİNİN ALINMASI ve ANALİZE HAZIRLANMASI................................................... 115

Bitki Örneklerinin Alınması.................................................................................................................................... 115

Sera Denemelerinden Bitki Örneklerinin Alınması............................................................................................ 117

Tarla Bitkilerinden Bitki Örneklerinin Alınması................................................................................................. 118

Meyve Ağaçlarından Yaprak Örneklerinin Alınması....................................................................................... 120

Yemlerden Örnek Alınması.................................................................................................................................... 120

Çiftlik Gübresinden Örnek Alınması.................................................................................................................... 120

Bitki Örneklerinin Analize Hazırlanması............................................................................................................. 130

Bitki Örneklerinin Yıkanması................................................................................................................................ 131

Bitki Örneklerinin Kurutulması............................................................................................................................. 133

Yöntem I............................................................................................................................................................... 134

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 134

Bitki Örneklerinin Öğütülmesi................................................................................................................................ 135

Bitki Örneklerinin Saklanması............................................................................................................................... 136

Analiz Sonuçlarının Bildirilme İlkeleri................................................................................................................. 137

Havada Kuru Madde Belirlemesi......................................................................................................................... 137

105 oC’ de Kuru Madde Belirlemesi..................................................................................................................... 138

Analiz Sonuçlarının Değişik Şekillerde Bildirilmesi............................................................................................ 139

Analiz Sonuçlarının 80 oC’ deki Kuru Maddeye Göre Bildirilmesi................................................................. 139

Sorular........................................................................................................................................................................ 139

Kaynakça.................................................................................................................................................................. 140

8. BİTKİ ÖRNEKLERİNİN YAKILMASI............................................................................................................. 145

Kuru Yakma Yöntemleri........................................................................................................................................ 148

Sülfürik asit ve etil alkol karışımı ile kuru yakma....................................................................................... 148

Nitrik asit ile kuru yakma................................................................................................................................. 150

Mikro element belirlemeleri için kuru yakma..................................................................................................................................................................... 150

Magnezyum nitrat veya magnezyum asetat
ile kuru yakma.................................................................................................................................................... 151

Yaş Yakma Yöntemleri.......................................................................................................................................... 152

Nitrik-sülfürik ve perklorik asit karışımı (ternari asit) ile yaş yakma..................................................... 152

Nitrik-perklorik asit karışımı ile yaş yakma................................................................................................. 154

Nitrik asit ile yaş yakma................................................................................................................................... 156

Nitrik asit ve hidrojen peroksit ile yaş yakma............................................................................................................. 157

Sülfürik asit ve hidrojen peroksit ile yaş yakma.......................................................................................... 157

Makro elemet (N, P, K, Ca, Mg)
belirlemeleri için yaş yakma............................................................................................................................ 158

Yöntem I............................................................................................................................................................... 158

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 159

Mikrodalga Yaş Yakma Yöntemleri................................................................................................................ 160

Yöntem I............................................................................................................................................................... 160

Yöntem II. (Mikrodalga fırınlarda
geleneksel yaş yakma)....................................................................................................................................... 162

Yöntem III (Basınçsız mikrodalga yaş
yakma yöntemi.................................................................................................................................................... 163

Yöntem IV (Basınçlı mikrodalga yaş
yakma yöntemi.................................................................................................................................................... 164

Bitki Örneklerinde Kül ve Organik Madde Belirlemesi..................................................................................... 164

Bitki Külünden SiO2’ in Ayrılması........................................................................................................................ 165

Sorular........................................................................................................................................................................ 167

Kaynakça.................................................................................................................................................................. 168

9. AZOT BELİRLEMESİ........................................................................................................................................... 171

Organik Azot Belirlemesi........................................................................................................................................ 176

Yöntem I............................................................................................................................................................... 176

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 179

Yöntem III............................................................................................................................................................ 181

Yöntem IV............................................................................................................................................................ 188

Toplam Azot Belirlemesi........................................................................................................................................ 189

Salisilik asit-sülfürik asit yöntemi....................................................................................................................... 189

Fenil asetat-sülfürik asit yöntemi....................................................................................................................... 190

Dumas yöntemi..................................................................................................................................................... 191

Diğer yöntemler..................................................................................................................................................... 192

Nitrat Azotu Belirlemesi.......................................................................................................................................... 192

Doku Testi Yöntemi ile Nitrat Belirlemesi............................................................................................................ 193

Mısır bitkisinde doku testi................................................................................................................................... 194

Yulaf bitkisinde doku testi................................................................................................................................... 194

Soya fasulyesinde doku testi.............................................................................................................................. 194

Pamuk bitkisinde doku testi................................................................................................................................ 195

Çayır bitkilerinde doku testi................................................................................................................................ 195

Doku testi yönteminin kritiği............................................................................................................................... 195

Fenoldisülfonik asit yöntemi............................................................................................................................... 196

Salisilik asit yöntemi............................................................................................................................................. 199

Yöntem I............................................................................................................................................................... 199

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 201

Sülfanilamid-asetik asit yöntemi....................................................................................................................... 203

Potansiyometrik yöntem..................................................................................................................................... 204

Amonyum Azotu Belirlemesi................................................................................................................................. 207

Sorular........................................................................................................................................................................ 209

Kaynakça.................................................................................................................................................................. 210

10. FOSFOR BELİRLEMESİ.................................................................................................................................... 213

Spektrofotometrik Yöntemler................................................................................................................................ 215

Molibdofosforik mavi renk yöntemleri............................................................................................................. 215

Yöntem I............................................................................................................................................................... 215

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 218

Yöntem III............................................................................................................................................................ 220

Yöntem IV............................................................................................................................................................ 222

Malaşit yeşili yöntemi.......................................................................................................................................... 223

Vanadomolibdofosforik sarı renk yöntemi..................................................................................................... 224

Spektrometrik Yöntemler....................................................................................................................................... 226

Atomik absorpsiyon spektrometrik (AAS) yöntemi....................................................................................... 226

ICP-OES yöntemi.................................................................................................................................................. 228

Asitte Çözünebilir Fosfor Belirlemesi.................................................................................................................... 231

Doku Testi ile Fosfat Belirleme Yöntemi............................................................................................................. 232

Yöntem I............................................................................................................................................................... 232

Mısır bitkisinde doku testi............................................................................................................................ 233

Yulaf bitkisinde doku testi............................................................................................................................ 233

Soya fasulyesinde doku testi........................................................................................................................ 235

Pamuk bitkisinde doku testi......................................................................................................................... 235

Çayır bitkilerinde doku testi........................................................................................................................ 235

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 235

Sorular........................................................................................................................................................................ 236

Kaynakça.................................................................................................................................................................. 237

11. POTASYUM BELİRLEMESİ............................................................................................................................. 241

Kuru veya Yaş Yakılan Bitki Çözeltilerinde Potasyum Belirlemesi .............................................................. 244

Fleymfotometrik yöntem.................................................................................................................................... 244

Spektrometrik Yöntemler....................................................................................................................................... 246

Atomik absorpsiyon spektrometrik (AAS) yöntemi....................................................................................... 247

ICP-OES yöntemi.................................................................................................................................................. 249

Bitki Ekstraktlarında Potasyum Belirlemesi....................................................................................................... 249

Yöntem I............................................................................................................................................................... 249

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 250

Potansiyometrik yöntem..................................................................................................................................... 251

Gravimetrik Yöntem................................................................................................................................................ 253

Volümetrik (Titrimetrik) Yöntem.......................................................................................................................... 254

Spektrofotometrik Yöntem.................................................................................................................................... 256

Türbidimetrik Yöntem............................................................................................................................................. 258

Doku Testi Yöntemiyle Potasyum Belirlemesi................................................................................................... 260

Mısır bitkisinde doku testi................................................................................................................................... 261

Buğdaygil bitkilerinde doku testi........................................................................................................................ 261

Soya fasulyesinde doku testi.............................................................................................................................. 262

Pamuk bitkisinde doku testi................................................................................................................................ 262

Sorular........................................................................................................................................................................ 262

Kaynakça.................................................................................................................................................................. 263

12. SODYUM BELİRLEMESİ.................................................................................................................................. 265

Kuru veya Yaş Yakılan Bitki Çözeltilerinde Sodyum Belirlemesi ................................................................. 267

Fleymfotometrik Yöntem....................................................................................................................................... 267

Spektrometrik Yöntemler....................................................................................................................................... 269

Atomik absorpsiyon spektrometrik (AAS) yöntemi....................................................................................... 269

ICP-OES yöntemi.................................................................................................................................................. 271

Bitki Ekstraktlarında Sodyum Belirlemesi.......................................................................................................... 273

Yöntem I............................................................................................................................................................... 273

Potansiyometrik Yöntem........................................................................................................................................ 274

Gravimetrik Yöntem................................................................................................................................................ 276

Volümetrik (Titrimetrik) Yöntem.......................................................................................................................... 278

Spektrofotometrik Yöntem.................................................................................................................................... 279

Sorular........................................................................................................................................................................ 281

Kaynakça.................................................................................................................................................................. 282

13. KALSİYUM BELİRLEMESİ.............................................................................................................................. 285

Kalsiyum Belirlemesinden Önce Bitki Çözeltisinden Demir, Alüminyum, Mangan ve Fosforun Kimyasal Olarak Ayrılması         290

Kuru veya Yaş Yakılan Bitki Çözeltilerinde Kalsiyum Belirlemesi .............................................................. 291

Fleymfotometrik Yöntemler.................................................................................................................................. 291

Yöntem I............................................................................................................................................................... 291

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 293

Yöntem III............................................................................................................................................................ 294

Spektrometrik Yöntemler....................................................................................................................................... 296

Atomik absorpsiyon spektrometrik (AAS) yöntemi....................................................................................... 296

ICP-OES yöntemi.................................................................................................................................................. 298

Bitki Ekstraktında Kalsiyum Belirlemesi............................................................................................................ 299

Fleymspektrofotometrik yöntem....................................................................................................................... 299

Potansiyometrik yöntem..................................................................................................................................... 301

Volümetrik (Titrimetrik) Yöntemler...................................................................................................................... 303

Yöntem I............................................................................................................................................................... 303

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 304

Yöntem III............................................................................................................................................................ 306

Yöntem IV............................................................................................................................................................ 308

Yöntem V.............................................................................................................................................................. 310

Spektrofotometrik Yöntem.................................................................................................................................... 312

Türbidimetrik Yöntem............................................................................................................................................. 314

Sorular........................................................................................................................................................................ 315

Kaynakça.................................................................................................................................................................. 316

14. MAGNEZYUM BELİRLEMESİ........................................................................................................................ 319

Magnezyum Belirlemesinden Önce Bitki Çözeltisinden Demir, Alüminyum, Mangan ve Fosforun Kimyasal Olarak Ayrılması    322

Kuru veya Yaş Yakılan Bitki Çözeltilerinde Magnezyum Belirlemesi.......................................................... 322

Fleymfotometrik Yöntemler.................................................................................................................................. 322

Yöntem I............................................................................................................................................................... 322

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 324

Spektrometrik Yöntemler....................................................................................................................................... 325

Atomik absorpsiyon spektrometrik (AAS) yöntemi....................................................................................... 325

ICP-OES yöntemi.................................................................................................................................................. 327

Bitki Ekstraktlarında Magnezyum Belirlemesi.................................................................................................. 329

Yöntem I............................................................................................................................................................... 329

Volümetrik (Titrimetrik) Yöntemler...................................................................................................................... 330

Yöntem I............................................................................................................................................................... 330

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 332

Yöntem III............................................................................................................................................................ 334

Spektrofotometrik Yöntemler................................................................................................................................ 335

Yöntem I............................................................................................................................................................... 335

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 337

Yöntem III............................................................................................................................................................ 338

Yöntem IV............................................................................................................................................................ 340

Sorular........................................................................................................................................................................ 343

Kaynakça.................................................................................................................................................................. 343

15. KÜKÜRT BELİRLEMESİ.................................................................................................................................. 347

Gravimetrik Yöntem................................................................................................................................................ 349

Türbidimetrik Yöntemler........................................................................................................................................ 351

Yöntem I............................................................................................................................................................... 351

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 352

Yöntem III............................................................................................................................................................ 354

Yöntem IV............................................................................................................................................................ 355

Yöntem V.............................................................................................................................................................. 357

Türbidimetrik yöntemle bitki ekstraktlarında kükürt (SO4-S) belirlemesi.............................................. 358

Spektrofotometrik Yöntemler................................................................................................................................ 360

Yöntem I............................................................................................................................................................... 360

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 361

Spektrofotometrik yöntemle bitki ekstraktlarında kükürt (SO4-S) belirlemesi....................................... 365

Spektrometrik Yöntemler....................................................................................................................................... 366

Atomik absorpsiyon spektrometrik (AAS) yöntemi....................................................................................... 366

ICP-OES yöntemi.................................................................................................................................................. 368

Gazometrik Kükürt Belirleme Yöntemi............................................................................................................... 370

Sorular........................................................................................................................................................................ 371

Kaynakça.................................................................................................................................................................. 371

16. DEMİR BELİRLEMESİ...................................................................................................................................... 375

Spektrofotometrik Yöntemler................................................................................................................................ 378

O-fenontrolin yöntemleri..................................................................................................................................... 378

Yöntem I............................................................................................................................................................... 378

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 381

Yöntem III............................................................................................................................................................ 382

Yöntem IV............................................................................................................................................................ 383

Yöntem V.............................................................................................................................................................. 385

Tiyosiyanat yöntemleri........................................................................................................................................ 386

Yöntem I............................................................................................................................................................... 386

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 388

Dipridil yöntemi..................................................................................................................................................... 389

Ksilen siyanol yöntemi......................................................................................................................................... 390

Spektrometrik Yöntemler....................................................................................................................................... 392

Atomik absorpsiyon spektrometrik (AAS) yöntemi....................................................................................... 392

ICP-OES yöntemi.................................................................................................................................................. 394

Bitki Örneklerinde aktif demir (Fe+2)
Belirlemesi................................................................................................................................................................. 396

Sorular........................................................................................................................................................................ 397

Kaynakça.................................................................................................................................................................. 398

17. MANGAN BELİRLEMESİ.................................................................................................................................. 401

Spektrofotometrik Yöntemler................................................................................................................................ 404

Periyodat yöntemi................................................................................................................................................. 404

Persülfat yöntemi.................................................................................................................................................. 406

Formaldoksim yöntemi........................................................................................................................................ 408

Spektrometrik Yöntemler....................................................................................................................................... 409

Atomik absorpsiyon spektrometrik (AAS) yöntemi....................................................................................... 409

ICP-OES yöntemi.................................................................................................................................................. 411

Sorular........................................................................................................................................................................ 413

Kaynakça.................................................................................................................................................................. 414

18. BOR BELİRLEMESİ............................................................................................................................................ 417

Mannitol Titrasyon Yöntemi................................................................................................................................. 421

Spektrofotometrik Yöntemler................................................................................................................................ 423

Quinalizarin yöntemi............................................................................................................................................ 423

Kürkümin yöntemleri........................................................................................................................................... 426

Yöntem I............................................................................................................................................................... 426

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 429

Azometin-H yöntemleri....................................................................................................................................... 430

Yöntem I............................................................................................................................................................... 430

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 432

Spektrometrik Yöntemler....................................................................................................................................... 434

ICP-OES yöntemi.................................................................................................................................................. 434

Sorular........................................................................................................................................................................ 435

Kaynakça.................................................................................................................................................................. 436

19. MOLİBDEN BELİRLEMESİ............................................................................................................................. 439

Spektrofotometrik Yöntemler................................................................................................................................ 443

Tiyosiyanat yöntemleri........................................................................................................................................ 443

Yöntem I............................................................................................................................................................... 443

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 445

Yöntem III............................................................................................................................................................ 447

Dithiol yöntemi...................................................................................................................................................... 449

Dibrom hidroksi kinolin yöntemi........................................................................................................................ 451

Spektrometrik Yöntemler....................................................................................................................................... 453

Atomik absorpsiyon spektrometrik (AAS) yöntemi....................................................................................... 453

Yöntem I............................................................................................................................................................... 453

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 455

ICP-OES yöntemi.................................................................................................................................................. 458

Sorular........................................................................................................................................................................ 459

Kaynakça.................................................................................................................................................................. 460

20. BAKIR BELİRLEMESİ....................................................................................................................................... 463

Spektrofotometrik Yöntemler................................................................................................................................ 466

Karbamat yöntemleri........................................................................................................................................... 466

Yöntem I............................................................................................................................................................... 466

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 469

Biqunolin yöntemi................................................................................................................................................ 471

Zinkon yöntemi..................................................................................................................................................... 473

Alizarin kırmızısı yöntemi................................................................................................................................... 474

Spektrometrik Yöntemler....................................................................................................................................... 475

Atomik absorpsiyon spektrometrik (AAS) yöntemi....................................................................................... 475

ICP-OES yöntemi.................................................................................................................................................. 477

Sorular........................................................................................................................................................................ 479

Kaynakça.................................................................................................................................................................. 479

21. ÇİNKO BELİRLEMESİ....................................................................................................................................... 483

Spektrofotometrik Yöntemler................................................................................................................................ 487

Dithizon yöntemi................................................................................................................................................... 487

Zinkon yöntemleri................................................................................................................................................. 491

Yöntem I............................................................................................................................................................... 491

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 493

Yöntem III............................................................................................................................................................ 496

Spektrometrik Yöntemler....................................................................................................................................... 498

Atomik absorpsiyon spektrometrik (AAS) yöntemi...................................................................................... 498

ICP-OES yöntemi............................................................................................................................................... 500

Sorular........................................................................................................................................................................ 502

Kaynakça.................................................................................................................................................................. 503

22. KLOR BELİRLEMESİ........................................................................................................................................ 505

Titrimetrik Yöntemler.............................................................................................................................................. 508

Bitki ekstraktında klor belirlemesi..................................................................................................................... 508

Bitki külünde klor belirlemesi.............................................................................................................................. 509

Yöntem I............................................................................................................................................................... 509

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 510

Spektrofotometrik Yöntem.................................................................................................................................... 511

Potansiyometrik Yöntemler................................................................................................................................... 513

Yöntem I............................................................................................................................................................... 513

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 514

Yöntem III............................................................................................................................................................ 515

Spektrometrik Yöntemler....................................................................................................................................... 516

Atomik absorpsiyon spektrometrik (AAS) yöntemi....................................................................................... 516

ICP-OES yöntemi.................................................................................................................................................. 518

Yöntem I............................................................................................................................................................... 518

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 520

Sorular........................................................................................................................................................................ 520

Kaynakça.................................................................................................................................................................. 521

23. ALÜMİNYUM BELİRLEMESİ......................................................................................................................... 525

Spektrofotometrik Yöntemler................................................................................................................................ 528

Alüminon yöntemleri............................................................................................................................................ 528

Yöntem I............................................................................................................................................................... 528

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 531

Yöntem III............................................................................................................................................................ 532

Eriochrom cyanin R. yöntemleri........................................................................................................................ 534

Yöntem I............................................................................................................................................................... 534

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 536

Pirokateşol viyole yöntemi.................................................................................................................................. 538

Spektrometrik Yöntemler....................................................................................................................................... 539

Atomik absorpsiyon spektrometrik (AAS) yöntemi....................................................................................... 539

Yöntem I............................................................................................................................................................... 539

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 541

ICP-OES yöntemi.................................................................................................................................................. 543

Sorular........................................................................................................................................................................ 544

Kaynakça.................................................................................................................................................................. 545

24. KOBALT BELİRLEMESİ.................................................................................................................................. 547

Spektrofotometrik Yöntemler................................................................................................................................ 551

Orto-nitrosokresol yöntemi.................................................................................................................................. 551

Nitroso-R tuz yöntemleri...................................................................................................................................... 555

Yöntem I............................................................................................................................................................... 555

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 556

Spektrometrik Yöntemler....................................................................................................................................... 559

Atomik absorpsiyon spektrometrik (AAS) yöntemi....................................................................................... 559

Yöntem I............................................................................................................................................................... 559

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 560

ICP-OES yöntemi.................................................................................................................................................. 562

Sorular........................................................................................................................................................................ 564

Kaynakça.................................................................................................................................................................. 565

25. FLOR BELİRLEMESİ......................................................................................................................................... 569

Titrimetrik Toryum Nitrat Yöntemi...................................................................................................................... 571

Spektrometrik Yöntemler....................................................................................................................................... 574

Alizarin red S yöntemi.......................................................................................................................................... 574

SPADNS yöntemi.................................................................................................................................................. 576

Potansiyometrik Yöntem........................................................................................................................................ 578

Sorular........................................................................................................................................................................ 583

Kaynakça.................................................................................................................................................................. 584

26. LİTYUM BELİRLEMESİ................................................................................................................................... 587

Fleymspektrofotometrik Yöntem......................................................................................................................... 588

Fleymfotometrik Yöntem....................................................................................................................................... 590

Spektrofotometrik Yöntemler................................................................................................................................ 592

Thoron yöntemi..................................................................................................................................................... 592

Quinizarin yöntemi............................................................................................................................................... 594

Spektrometrik Yöntemler....................................................................................................................................... 596

Atomik absorpsiyon spektrometrik (AAS) yöntemi....................................................................................... 596

Yöntem I............................................................................................................................................................... 596

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 597

ICP-OES yöntemi.................................................................................................................................................. 599

Sorular........................................................................................................................................................................ 601

Kaynakça.................................................................................................................................................................. 602

27. ARSENİK BELİRLEMESİ.................................................................................................................................. 605

Spektrofotometrik Yöntemler................................................................................................................................ 607

Arsin-molibden mavisi yöntemi......................................................................................................................... 607

Gümüş dietilditiyokarbamat (Ag-DDC) yöntemi............................................................................................ 610

Azure B yöntemi................................................................................................................................................... 613

Rhodamine B yöntemi......................................................................................................................................... 614

Spektrometrik Yöntemler....................................................................................................................................... 616

Atomik absorpsiyon spektrometrik (AAS) yöntemi....................................................................................... 616

Yöntem I............................................................................................................................................................... 616

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 619

ICP-OES yöntemi.................................................................................................................................................. 621

Yöntem I............................................................................................................................................................... 621

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 623

Sorular........................................................................................................................................................................ 626

Kaynakça.................................................................................................................................................................. 627

28. SELENYUM BELİRLEMESİ............................................................................................................................. 631

Tiyosülfat-İyodür Titrasyon Yöntemi.................................................................................................................. 633

Spektrofotometrik Yöntemler................................................................................................................................ 636

Yöntem I............................................................................................................................................................... 636

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 638

Yöntem III............................................................................................................................................................ 640

Yöntem IV............................................................................................................................................................ 641

Spektrometrik Yöntemler....................................................................................................................................... 643

Atomik absorpsiyon spektrometrik (AAS) yöntemi....................................................................................... 643

Yöntem I............................................................................................................................................................... 643

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 646

ICP-OES yöntemi.................................................................................................................................................. 648

Yöntem I............................................................................................................................................................... 648

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 649

Sorular........................................................................................................................................................................ 652

Kaynakça.................................................................................................................................................................. 653

29. CİVA BELİRLEMESİ.......................................................................................................................................... 657

Spektrofotometrik Yöntemler................................................................................................................................ 659

Yöntem I............................................................................................................................................................... 659

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 661

Spektrometrik Yöntemler....................................................................................................................................... 662

Atomik absorpsiyon spektrometrik (AAS) yöntemi....................................................................................... 662

Yöntem I............................................................................................................................................................... 662

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 665

ICP-OES yöntemi.................................................................................................................................................. 667

Yöntem I............................................................................................................................................................... 667

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 669

Sorular........................................................................................................................................................................ 671

Kaynakça.................................................................................................................................................................. 672

30. KADMİYUM BELİRLEMESİ............................................................................................................................ 675

Spektrofotometrik Yöntemler................................................................................................................................ 676

Yöntem I............................................................................................................................................................... 676

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 678

Spektrometrik Yöntemler....................................................................................................................................... 679

Atomik absorpsiyon spektrometrik (AAS) yöntemi....................................................................................... 679

Yöntem I............................................................................................................................................................... 679

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 681

Yöntem III............................................................................................................................................................ 684

Yöntem IV............................................................................................................................................................ 686

Yöntem V.............................................................................................................................................................. 689

ICP-OES yöntemi.................................................................................................................................................. 691

Sorular........................................................................................................................................................................ 693

Kaynakça.................................................................................................................................................................. 694

31. KURŞUN BELİRLEMESİ................................................................................................................................... 697

Spektrofotometrik Yöntemler................................................................................................................................ 699

Yöntem I............................................................................................................................................................... 699

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 701

Spektrometrik Yöntemler....................................................................................................................................... 703

Atomik absorpsiyon spektrometrik (AAS) yöntemi....................................................................................... 703

Yöntem I............................................................................................................................................................... 703

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 705

Yöntem III............................................................................................................................................................ 707

Yöntem IV............................................................................................................................................................ 709

ICP-OES yöntemi.................................................................................................................................................. 712

Sorular........................................................................................................................................................................ 714

Kaynakça.................................................................................................................................................................. 714

32. NİKEL BELİRLEMESİ....................................................................................................................................... 719

Spektrometrik Yöntemler....................................................................................................................................... 721

Atomik absorpsiyon spektrometrik (AAS) yöntemi....................................................................................... 721

Yöntem I............................................................................................................................................................... 721

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 723

ICP-OES yöntemi.................................................................................................................................................. 725

Yöntem I............................................................................................................................................................... 725

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 727

Sorular........................................................................................................................................................................ 730

Kaynakça.................................................................................................................................................................. 730

33. KROM BELİRLEMESİ....................................................................................................................................... 733

Spektrofotometrik Yöntemler................................................................................................................................ 735

Difenil karbazid yöntemi..................................................................................................................................... 735

Tetrazolium yöntemi............................................................................................................................................ 737

Ksilen syanol yöntemi.......................................................................................................................................... 739

Kromotropik asit yöntemi................................................................................................................................... 741

Spektrometrik Yöntemler....................................................................................................................................... 742

Atomik absorpsiyon spektrometrik (AAS) yöntemi....................................................................................... 742

Yöntem I............................................................................................................................................................... 742

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 744

ICP-OES yöntemi.................................................................................................................................................. 747

Sorular........................................................................................................................................................................ 749

Kaynakça.................................................................................................................................................................. 750

34. VANADYUM BELİRLEMESİ............................................................................................................................ 753

Spektrofotometrik Yöntemler................................................................................................................................ 754

Yöntem I............................................................................................................................................................... 754

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 756

Yöntem III............................................................................................................................................................ 758

Yöntem IV............................................................................................................................................................ 760

Yöntem V.............................................................................................................................................................. 762

Spektrometrik Yöntemler....................................................................................................................................... 764

Atomik absorpsiyon spektrometrik (AAS) yöntemi....................................................................................... 764

Yöntem I............................................................................................................................................................... 764

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 765

ICP-OES yöntemi.................................................................................................................................................. 768

Sorular........................................................................................................................................................................ 770

Kaynakça.................................................................................................................................................................. 770

35. SİLİSYUM BELİRLEMESİ................................................................................................................................ 773

Spektrofotometrik Yöntemler................................................................................................................................ 775

Yöntem I............................................................................................................................................................... 775

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 778

Yöntem III............................................................................................................................................................ 781

Spektrometrik Yöntemler....................................................................................................................................... 782

Atomik absorpsiyon spektrometrik (AAS) yöntemi....................................................................................... 782

Yöntem I............................................................................................................................................................... 782

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 784

ICP-OES yöntemi.................................................................................................................................................. 787

Yöntem I............................................................................................................................................................... 787

Yöntem II.............................................................................................................................................................. 788

Yöntem III............................................................................................................................................................ 790

Sorular........................................................................................................................................................................ 792

Kaynakça.................................................................................................................................................................. 793

36. ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ................................................................................. 795

Bitki Analizi-Gübreleme İlişkileri........................................................................................................................... 795

Tarla denemeleri.................................................................................................................................................... 795

Toprak analizleri................................................................................................................................................... 796

Bitki analizleri........................................................................................................................................................ 796

Bitki Analizlerinin Amacı....................................................................................................................................... 796

Görsel belirtilerin tanısı......................................................................................................................................... 797

Gizli belirtilerin ortaya çıkarılması..................................................................................................................... 797

Besin maddeleri noksanlığı görülen
alanların belirlenmesi........................................................................................................................................... 797

Toprağa uygulanan bitki besin
maddelerinin bitki tarafından alınıp alınmadığının belirlenmesi................................................................ 797

Bitki besin maddeleri arasındaki interaksiyon
veya antogonizmlerin belirlenmesi....................................................................................................................
797

Bitkide oluşan fizyolojik ve biyokimyasal olayların anlaşılması............................................................... 798

Bitki Analizlerinin Yararları................................................................................................................................... 798

Gübreleme programının kontrolü...................................................................................................................... 798

Bitkilerin kontrollü bir şekilde beslenmeleri...................................................................................................... 798

Sıra dışı gelişme nedeninin belirlenmesi............................................................................................................ 799

Hasat zamanının belirlenmesi............................................................................................................................ 800

Bitki besin maddelerinin etüdü........................................................................................................................... 801

Bitkilerde Bulunan Besin Maddeleri
Miktarını Etkileyen Etmenler................................................................................................................................ 801

Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesini Etkileyen Etmenler........................................................................... 801

Bitkilerden usulüne uygun örnek alınması....................................................................................................... 801

Örnek almada dikkat edilecek hususlar............................................................................................................ 802

Bitki örneklerinin analizi...................................................................................................................................... 803

Değerlendirme (Interpretation)........................................................................................................................... 803

Yeterlilik Sınıfları..................................................................................................................................................... 803

Standart Değerler...................................................................................................................................................... 805

Elementler Arasındaki Oran................................................................................................................................... 805

Kritik Konsantrasyon.............................................................................................................................................. 809

Kritik konsantrasyonun belirlenmesinde
dikkat edilecek hususlar....................................................................................................................................... 811

Su kültürü ile kritik konsantrasyon
belirlemesi............................................................................................................................................................... 813

Sera denemesi ile kritik konsantrasyon belirlemesi......................................................................................... 814

Tarla denemesi ile kritik konsantrasyon belirlemesi....................................................................................... 814

Kritik konsantrasyona göre analiz
sonuçlarının değerlendirilmesi............................................................................................................................ 814

Sorular........................................................................................................................................................................ 856

Kaynakça.................................................................................................................................................................. 856

YAZAR DİZİNİ............................................................................................................................................................. 859

KONU DİZİNİ................................................................................................................................................................ 879

 

Kapak resmi ve Fiyatı için Tıklayınız