Geri Dön  Ana Sayfa

Kitabın Adı:Çevre  Bilimine Giriş kitabı

Çevre  Bilimine Giriş  TÜKENDİ

Yazar: Prof. Dr. H. Ertürk 
Boyutlar: 13,5 x 19,5 [En x boy]

Kitap kapağı:

 karton kapak

Kitap içi:

2.Hamur

Grafikler, tablolar:

 

 

 

 SİPARİŞ VER 

««  Fiyatını öğrenmek istiyorum

 

 

İçindekiler

GİRİŞ
ÇEVREBİLİM (EKOLOJİ) VE ÇEVRE BİLİMLERİ 1

GİRİŞİN DİPNOTLARI 5

BİRİNCİ BOLUM
ÇEVRE SİSTEM VE TOPLUMSAL ETKİNLİKLER
7

I. ÇEVRE SİSTEM VE ÇEVRE BİLİMİN
TEMEL İLKELERİ 7

A. BÜTÜNSELLİK YAKLAŞİMİ VE

SİSTEM KAVRAMI 7

B. ÇEVRE SİSTEM UNSURLARI, İŞLEVLERİ VL-
DENGESİ 9

Çevre Sistemlerin Genel Yapısı ve Unsurları 10

Çevre Sistemlerin İşlevleri 12

Çevre Sistem Dengesi ve Çeşitlilik 18

C. ÇEVREBİLİMİN TEMEL İLKELERİ 19

11. İNSAN VE DOĞAL ÇEVRE İLİŞKİLERİ 23

IH. EKONOMİK ETKİNLİKLER VE ÇEVRE SİSTBM:

MADDE DENGESİ MODELİ '.33

BİRİNCİ BOLUMUN DİPNOTLARI 40

İKİNCİ BÖLÜM
ÇEVRE SORUNLARI
: 45

I. KAVRAMSAL OLARAK ÇEVRE VE
ÇEVRE SORUNLARI 45

ıı. doGa^ kaynak kullanımına

İLİŞKÎN SORUMLAR 49

A. DOĞAL KAYNAK KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ 49

B. TARİM TOPRAKLARININ KULLANİMİ VE
BESLENME SORUNU 53

C. BİTKİ VE HAYVAN TOPLULUKLARININ
KULLANIMINA İLİŞKİN SORUNLAR 56

D. ENERJİ BUNALIMI VE ENERJİ KAYNAKLARI 57

III. ÇEVRE KİRLENMESİ SORUNU 62

A. GENEL OLARAK ÇEVRE KİRLENMESİNİN
ANLAMI 62

B. ÇEVRE KİRLENMESİNİN SINIFLANDIRILMASI
NEDENLERİ VE ETKİLERİ 65

Hava Kirliliği 65

Su Kirlenmesi 70

Deniz ve Kıyı Kirliliği .73

Toprak Kirliliği 74

Bitkilerin Kirlenmesi 75

Katı Atık Kirlenmesi 76

Nükleer Kirlenme 78

Gürültü 79

IV. ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ 80

A. SANAYİLEŞME VE DOĞAL ÇEVREYİ DİKKATE
ALMAYAN TEKNOLOJİ KULLANİMİ 82

B. DÜZENSİZ KENTLEŞME '. 85

C.-HİZLİ NÜFUS ARTİŞİ 88

İKİNCİ BÖLÜMÜN DİPNOTLARI 89

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EKONOMİK BÜYÜME VE ÇEVRE KORUMA 97

I. EKONOMİK BÜYÜME VE TOPLUMSAL REFAH 97

A. EKONOMİK BÜYÜMENİN NİTELİĞİ 97

B. BÜYÜMENİN ÖLÇÜLMESİ VE ÇEVRE 99

II. EKONOMİK BÜYÜME VE ÇEVRE SORUNLARİ 101

A. EKONOMİK BÜYÜME VE DOĞAL ı
KAYNAKLAR 103

B. EKONOMİK BÜYÜME VE ÇEVRE

KİRLENMESİ 106

1. Çevre Kirlenmesinin Ekonomik Anlamı ve

Toplumsal Refah Üzerindeki Etkileri 107

2. Toplumsal Açıdan Etkin Kirlenme Düzeyinin
Belirlenmesi
111

İli. ALTERNATİF POLİTİKA ARAÇLARİ VE ETKİNLİK

İLKESİNE DAYALI POLİTİKA ARACININ SEÇİMİ 120

A. UYGUN POLİTİKA ARACININ SEÇİMİNDE

TEMEL İLKELER 120

B. POLİTİKA ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ... 123

Direkt Kontroller (Kirlilik Standartları) 123

Parasal Yönlendirme Araçları 126

Etkinlik Vergileri ve Standart Belirleme

i, Araçlarının Karşılaştırılması 131

4. Karma Bir Araç: Kirlenme Vergileri ve

Standartların Birlikte Kullanılması 133

5. Destekleyici Politika Araçları 136

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜN DİPNOTLAR] 138

ÜÇÜNCÜ BÖLÜME EK

REKABETÇİ DENGE VE DISSALLIKLAR 147

ÜÇÜNCÜ BÖLÜME EKİN DİPNOTLARI (65

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEVRECİ AKIM VE SİYASAL ÇEVREBİLİM 171

I. ÇEVRECİ AKİM 171

A. ÇEVRECİ AKIMIN GELİŞMESİNDE ROL

OYNAYAN HAREKETLER ' 174

Alternatif Hareket 175

Yurttaş İnsiyatifi Hareketi 176

Anti Nükleer Hareket 177

B. ÇEVRECİ AKİM İÇİNDEKİ FARKLI

YAKLAŞIMLAR İSO

Liberal Çevreci Yaklaşım 180

Radikal Çevreci Yaklaşım 181

M. SİYASAL ÇEVREBİLİM: ÇEVRECİ AKİM İÇİNDE

SİYASALLAŞMA !92

A. ALMANYA VE YEŞİLLER HAREKETİ 193

B. İNGİLTERE 195

C. FRANSA 196

D. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 1W

E. DİĞER ÜLKELER 198

ili. TÜRKİYE'DE ÇEVRECİ AKIMIN ETKİLERİ VE

ÇEVRENİN SİYASALLAŞMASI 199

DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜN DİPNOTLARI 204

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEVRE VE ULUSLARARASİ İLİŞKİLER 207

I. ÇEVRENİN ULUSLARARASİ DÜZEYDE ÖNEM
KAZANMASINA YOL AÇAN ETKENLER 208

A. EKOLOJİK ETKEN 208

B. EKONOMİK ETKEN 209

C. SİYASAL ETKEN 210

II. ÇEVRE KONUSUNDA ULUSLARARASI

DÜZEYDEKİ GELİŞMELER 21 i

A. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN ÇEVRESİ
(STOCKHOLM) KONFERANSI 212

B. STOCKHOLM KONFERANSI'NDAN

SONRAKİ GELİŞMELER 214

Akdeniz Eylem Planı 214

Vancouver İnsan Yerleşmeleri (Habilat I)

Konferansı -. ..217

Sistem Çapında Orta Vadeli Çevre Programı 219

B.M. Dünya Çevre ve Gelişme Komisyonu 219

C. BİRLEŞMİŞ MÎLLETLER ÇEVRE VE GELİŞME '

KONFERANSI (DÜNYA ZİRVESİ) 220

Rio Deklarasyonu 222

Gündem 21 227

Orman İlkeleri , 228

İklim Değişikliği Sözleşmesi 228

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 229

D. B.M.' İNSAN YERLEŞMELERİ KONFERANSI
(HABÎTATI1)'. 229

III. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE ÇEVRE 235

A. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER .". 236

B. DÜNYA BANKASI 237

C. BÖLGESEL ÖRGÜTLER 239

Avrupa Topluluğu 239

Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Örgütü , 240

Avrupa Konseyi 241

IV. ULUSLARARASI HUKUK VE ÇEVRE HAKKI 242

V. ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR VE TÜRKİYE 244

BEŞİNCİ BÖLÜMÜN DİPNOTLARI 252

ALTINCI BÖLÜM
ÇEVRE POLİTİKASI VE YÖNETİMİ 257

I. KAVRAMSAL OLARAK ÇEVRE POLİTİKASI 257

II. ÇEVRE POLİTİKASININ AMAÇLARININ

BELİRLENMESİNDE ROL OYNAYAN ETKENLER 258

A. İNSAN HAKLARI VE ÇEVRE HAKKI 259

B. ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME 261

C. ÇEVRE DEĞERLERİNİN MÜLKİYET HAKLARI 262

III. ÇEVRE POLİTİKASI VE ÇEVRE HUKUKU ! 265

A. ÇEVRE HUKUKUNUN KAPSAMİ 265

B. TÜRKİYE'DE ÇEVRE HUKUKUNUN

GELİŞMESİ 267

C. SORUMLULUK HUKUKU VE ÇEVRE KORUMA

AÇIŞIMDAN TÜRK ÖZEL HUKUKUNDAKİ YERİ 270

Kusur İlkesi 270

Kusursuz Sorumluluk ilkeleri 272

Türk Hukuk Sisteminde Çevre Kirlenmesinden
Oluşan Zararın Tazminine İlişkin Düzenlemelerde
Sorumluluk Biçimleri 274

IV. ÇEVRE POLİTİKASI STRATEJİLERİ 277

A. TEPKİ VE ONARMA STRATEJİSİ 277

B. TAHMİN VE ÖNLEME STRATEJİSİ 27S

C. DOĞAL, DENGEYİ KORUYARAK KALKINMA
STRATEJİSİ (SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA) 279

V. TÜRKİYE'DE KALKİNMA PLANLARI VE ÇEVRE
SEKTÖRÜ TEMEL POLİTİKALARI 280

A. KALKİNMA PLANLARININ TEMEL
ÖZELLİKLERİ VE AMAÇLARI 280

B. KALKİNMA PLANLARI VE ÇEVRE
POLİTİKALARI 281

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı : 282

Dördüncü Beş Yıllık Kalkinma Planı 283

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 284

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı 286

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 290

VI. TÜRKİYE'DE ÇEVRE POLİTİKASINI YÖNLENDİREN
TEMEL YASALAR 298

A. ANAYASA 299

B. ÇEVRE YASASI VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER 301

C. ÇEVRE İLE İLGİLİ DİĞER YASALAR 305

Ulusal Parklar Yasası 305

Kültür ve Doğa Varlıklarının Korunması Yasası 305

Kıyı Yasası 305

İmâr Yasası 306

Belediye ve Büyükşehir Belediyeleri Yasaları 306

Genel Sağlığı Koruma Yasası /..... 307

Turizmi Teşvik Yasası 307

Orman Yasası 308

Su Ürünleri Yasası 308

10.Kara Avcılığı Yasası ....308

1 i.Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Yasası 308

12.Boğaziçi Yasası 309

13.Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü

Seferberlik Yasası 309

VII. KAyRAMSALOLARAK ÇEVRE YÖNETİMİ VE

AMAÇLARI: 309

VIII. ÇEVRE YÖNETİMİ VE PLANLAMA 31 I

IX. TÜRKİYE'DE ÇEVRE YÖNETİMİ 314

A. ÇEVRE YÖNETİMİNE PLANLI YAKLAŞIMIN
YASAL TEMELLERİ 314

B. ÇEVRE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ ÖRGÜTLENME 316

Çevre Bakanlığı 316

Diğer Bakanlıklar 323

Yerel Yönetimler 323

Kültür Değerlerini Koruma Yüksek Kurulu ve

Yerel Koruma Kurulları 324

C. ÇEVRK YÖNETİMİNİN FİNANSMAN
KAYNAKLARI: FONLAR 325

Çevre Kirliliğini Önleme Fonu 325

Özel Çevre Koruma Fonu 327

Belediyeler Fonu 329

Ulusal Parklar Fonu 329

ALTINC! BÖLÜMÜN DİPNOTLARI 329

YARARLANILAN KAYNAKLAR ......339

 

 

 

 

Bu Kitabın fiyatını öğrenmek için Tıklayınız

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hayvan Yetiştiriciliği Kitapları  Hayvan Sağlığı ve Veteriner Hekimlikle İlgili Kitaplar  

Gıda-Üretim Tekniği-Beslenme-Sağlık ve Mevzuat  Şifalı Bitkiler  

 Genel-Bilir Kişi-Sulama-Gübreleme-Makine-Ekolojik Tarım Kitapları

 Bitki Hastalıkları-Tarım İlaçları-Zararlılar  Meyvecilik - Sebzecilik - Seracılık   

Peyzaj-Çiçekçilik-Ağaçlandırma-Ormancılık 

SİPARİŞ FORMU