« Geri dön

» KEDİ ve KÖPEK HASTALIKLARINDA  PRATİK TANI VE TEDAVİ KILAVUZU kitabı -içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Veterinerlik Kitapları / »KEDİ ve KÖPEK HASTALIKLARINDA  PRATİK TANI VE TEDAVİ KILAVUZU kitabı baskısı tükendi

 

Türkçe'ye Çeviren:

Dr. Oktay Deprem

Kitap kapak:

karton kapak  /   17 x 23,5 cm

Kitap içi:

1. hamur

Tablo ve grafikler:

mevcuttur. (resim içermez)

sayfa sayısı:

600

Basım Tarihi:

2006

 diger

 "Dictionnaire Pratique de therapeutique canine et feline" kitabının 4. baskısının çevirisidir

Fiyatını öğrenmek istiyorum

Bulunduğu kategoriye git

  SİPARİŞ VER 
 

 

 

DERMATOLOJİ

Akne

Alirnentef hipersensibılite dermafiti

Alopesiler (sınıflandırma)

Astheni kutaneo

Aiopi, bkz. Alopik derrnif

Bursaların dermatozu, bkz. Bursolor

Canin uveo-cutaneus sendrom

Çinko [Çinko ile iyileşen dermatozlar] bkz.

Nutrisyonel dermatozlar Deri allerjileri Deri fopikleri

Deride ilaç yaralanmaları Dermanyssus gallinae dermatiri Der m a to m i kozlar Dermalornıyozıt

Dev urîiker, bkz. Quinke ödemi Dudakların hastalıkları, bkz. Cheilitis ve

eosinofilik granuloma koniplex Ekstrem itelerin yalama derma ti ti Endokrin orijinli alopesiler Eosinofilik granuloma kompleks Faeohipomikosis Follikülil

fungoid mikozis Furunkulose- hkz. piyodermii Göğüste mevsimsel alopesi Güneş ışığı dermatiti Ichtiyose jmpeligo

Intertrigo - hkz. Piyodermitler Kolbzil (Nasır) Kedilerde demodıkosis Kedilerin atopık dermalıti Kedilerin ekstonsif olopesisi Kedilerin miliyer dermaliti Kedilerin nörodermalozu Keratinizasyon Kerion

Kontak dermalit

Köpeklerde akantosis pigmenler Köpeklerde demodikosis Köpeklerde papillamatose Köpeklerin atopik dermotili

 

Köpeklerin fasial dermaiozu

Levurase

Lupus d i sco id e

Lupus eritematöz dissemine

Lyell hastalığı

MαIαssezia dermatiti

■Mantarlar

Mycetoma

Noduler dermatofibrose

Nutrisyonel dermatozlar

Onyxis [Paronyxis. Tırnak hastalıkları]

Ofoimmüne deri hastalıkları

Pannikülite

Paronyxis, bkz. Onyxis

Pemfıgus, bkz. Otoimmun deri hastalıkları

Pençe hastalığı, bkz. Onyxis

Periartiküler kalsınozis

Phtriose

Pigmenlasyon bozuklukları

Pigmentasyon bozuklukları

Pire ısırığı allerjı'si dermatili [DAPP]

Piyodermitler

Piyolravmatik dermatit, bkz. Piyodermatiller

Polimorf erilem

Pruritis

Psıkodermatoz

Quincke ödemi veya dev urtiker

Sebore

Sellülit

Siğiller

Sporotrikose

Tırnak hastalıkları, bkz. Onyxis

Toksidermi

Toksik epidermik nekrolısis, bkz. Lyell hastalığı

Truffe -Köpeklerin Fasial dermatosu

Tüy dökülmesi

Urtiker

Uyuz

Vaskularit

Verminöz dermatıt

Vogt-Koyanagi-Harada sendromu, bkz.

Uveo-cutaneus sen d rom Vulva dermalaz, bkz. Piyodermii

ENDOKRİNOLOJİ - METABOLİZMA - BESLENME

Akrornegali

Anoteksıa

Asit-baz dengesizliği

Cussing sendromu

Diabetes insipidus

Dıobefes mellilus

Dislipiderni, hiperlipidemi

Eklompsi, bkz. köpekletin pjerpeıal tetonisi

Faıingostomi

Glikozuri

Hidrolasyon bozuklukları (generalite)

Hiperkalsemi

Hıperparoliroidi, bkz. Osteofibrose

Hıperiiıoidi (Tireotoksikose)

Hıpervrtanıinose A

Hipofizet cücelik (Hipopiluilarisme)

Hipoglisemi

 

Hipokolsemi

Hipoliroidi

Kedilerin beslenmesi

Köpeklerin beslenmesi

Kritik dönemde besleme

Maligne ateş (Orijini bilinmeyen ateş)

Obesıte

Parenteral besleme

Polifaji

Pohuri - polidipsik sendrom

Potomoni, bkz. Diabetes insipidus

Surrenal yetmezlik (Addıson hastalığı)

Tiroid tümörü

Vitaminler (Eksikliği ve hipervıtaminose)

Zayıflama

GASTRO-ENTEROLOJİ

Abdominal sıvı toplanması

Ağız diş hijyeni ve beslenme

Akut diyare

Akut gastrit

Akut hepatık yetmezlik

Akut kolitis

Akut ponkreatit

Anal imperforasyon

Anal kese apsesi

Anal kese dolgunluğu

Anus patolojisi

Asites

Bılier taş. (Safra kesesi)

Bılıer taşlar, bkz bilier liliasis

Cırcumanolom

Dalak rupturu

Digestif geçişin durması

Disfaji

Diyare

Enteritis, bkz. Diyate

Fekal inkoniınanse

Gastrik tetansiyon

Gastrik ülser (Duodenal ülser)

Hem o per ı ton

Hepatik asites

Hepatik ensefalose

Hepatik ikter

Karaciğer hastalıkları

Kedilerde megakolon

Koleaistit

Konstipasyon

Koprostase, bkz. Konslipasyon

Krikofaringien achalasi

Kronik diyore

Kronik gastrit

Kronik hepatik yetmezlik

Kronik kolitis

Kronik pankreatil

Kusma

Malasimilasyon-maldigestıon-mülabsorbsiyon

send romu Megaösofagus Mide dilatasyonu - torsiyonu Osofagiüs

Osofogusta yabancı cisimler Ozofagus dilatasyonu Pankreas hastalıkları Pankreatik yetmezlik

keseler

Perianal bezler, bkz. Ana Perianal fıstül Peritonit Pnömoperiton Porto ■ sisiemik şant Post - hipatik ikler Pylorus hastalıkları Recto -vaginal fistül Relrofaringeal apseler Safra kesesi hastalıkları

Sialore

Sindirim sistemindeki yabancı cisimler

Siroz

Transport hastalığı Tükrük bezleri hastalıkları Zollinger - Ellison sendromu

HEMATOLOJİ

Anemi

Antivitamin K ile intoksikasyon

Dalak hastalıkları

Dissemine intravaskuler koagulasyon (CİVD)

Gizli anemi

Hemofili

Hemolitik anemiler

Hemostaz bozuklukları

Hepatik yetmezlik (Koagulasyon bozuklukları)

Hipersplenisme •

Kahler hastalığı ■ Plasmositer miyelom

Kan transfuzyonu ;

Kedilerin infeksiyöz anemisi

Koagulasyon bozuklukları

Köpeklerin lenfoid lökozu

 

Malign hemopatiler veya hemolemfopoietik

organ tümörleri

Multiple miyelom, bkz. Plasmositer miyelom Poliglobuli

Primitif hiperfibrinolizi Purpura, bkz. Hemostaz bozuklukları • Rejeneratif anemiler ■ Sekonder hemostaz bozuklukları, bkz.

Koagulasyon bozuklukları Splenomegali Timus hastalıkları Trombopeni, trombopathiler, bkz. Hemostaz

bozuklukları Trombositopeni Willebrand (hastalığı)

İNFEKSİYÖZ HASTALIKLAR

Antibiyoterapi

Aujesky hastalığı : ■

Barınak öksürüğü / kontagiöz trakheo bronşit

Boreliose . '

Botulisme

Brucellose (B. abortus, B. melitesis, B. suis)

Brucellose (B. canis)

Canine hemobartonellose

Ehrlichiose Canine (Ricketsiose Canine,

Canine tropikal pansitopeni) Ensefalitozoonoz Feline hemobartonellose Gençlik hastalığı (Maladi de Carre) Hepatitis Cont. Canis (Rubarth hastalığı) immunoterapi

Kedilerde aşılama (Program) Kedilerde chlamydiose Kedilerde edinilmiş immunodefisiens sendrom

(SİDA) (FIV) Kedilerde kontagiyöz koriza

Kedilerde Panlökopeni (Kedilerin tifusu) Kedilerin infeksiyöz peritoniti Kedilerin lökomojen virus enfeksiyonu Kedilerin psödo-tüberkülozu , Kedilerin spongioform ensephalopatisi Kedilerin tifusu, kedilerde Panlökopeni Kontagiöz trakheo - bronşitis, bkz. Barınak

öksürüğü

Köpeklerde aşılama (Program) Köpeklerde leptospirose Köpeklerde parvoviroz Kuduz

Lyme hastalığı. (Borreliose) Neosporose

Nocardiose, bkz. Actinomycose Septisemi Tetanoz Toksoplasmosis Tüberküloz

İNTOKSİKASYONLAR - FİZİKİ ETKENLER

Donma İntoksikasyonlar

Kazalar Yanıklar

KARDİYOLOJİ - VASKULER

Adams-Stokes hastalığı

Adenitler

Akut endokardıt

Anevrizmalar

AntiarJtmıkler

Aort (Hoşta11klan)

Aoit daralması

Aort yayının (kavisinin) devamlılığı

Aritmiler, Antiaıitmikler

Arterjyel hipertansiyon

Arteriyel kanal (kaybolmaması, devamlılığı)

Auriculer fibrilasyon (Atrial fibrilasyon]

Aurıculo-Ventriküler bloklar, bkz. Bloklar

Aurrkuler ses (sufle)

Beta-blokerler

Bloklar

Bradikardi

Defıbrilasyon

Devamlı zayıf nabız Adams-stokes hastalığı

Di|iialikler

Diuretıkler (Kardiyo-vaskuler hastalıklarda

diüretiklerin kullanımı) Ekstrasistol ler Fallot tetralojisi Flebit

jnter aurikuler ileti (interatrial ileti] Intejventriküler ileti

Kalp ve diafragmanın simültane kontraksiyonu Kardiak arret, dolaşım durması Kardiak asit

Kardiak masaj (Kalp masajı) Kardiak üftirümler Kardiyak yetmezlik Kardiyomiyopatiler

 

Kardıyotonik heterosidler (tedavide

kullanımları)

Kardiyo-vaskuler analeptikler Kedilerde aorl trombozu Kongenıtal kardiyopatiler Kor pulmoner

Köpeklerin pulmoner trombozu Kronik mitral valvuler fibrilasyon Lemfangitis Lernfalik sistem hastalığı: bkz. Adenit,

lenfangıt, lenfödem Lemfödem Mitral daralma Mitral endokardiose Mitral yetmezlik Miyokard hastalıkları Miyokardit Miyokordose

Miyopatıler ve kardiyomiyopa tiler Nabız bozuklukları, bkz. - intermittens Parokislik tasikardi Perikart hastalıkları Pulmoner daralma Pulmoner yetmezlik Sinkop Şiloloraks Taşıkardiler Trikuspidal daralma Trikuspıdal yetmezlik Volvuler aort yetmezliği Ventriküler fibrilasyon

Wenckeback-luciani sendromu. bkz. Bloklar Wolf-Parkinson-White sendromu

LOKOMOTOR ■ SİSTEM

Akropachıe

Antaljikler

Artikuler luksasyon

Artritler

Artroz

Barlow hastalığı - bkz. Hipertrofik Osteodistrofi

Büyüme plakları (Gelişim anomalileri)

Çapraz bağ kopukları (Rupturlan)

Çiğneme kaslarının myositi

Disk (hastalıkları)

Eklem hastalıkları

Eklemlerin travması

Femur basının aseplik nekrozu

Greyhund poliartriti

Hemarlroz

Hipertrofik osteoarlropati- bkz. Akropachi

Hipertrofik osteodistrofi

Hipervitaminoz A

Idiopatik poliarlrit

jdiopatik polimiyosit

Intestinal arlrit

juvenile osteofibroz

Kalça displazisi

Kedilerin ankilosan spondylartriti, bkz.

A hipervitaminoz Kedilerin hipokaliemik polimiyopatisi

Kedilerin kronik gelişen poliartritleri

Kedilerin ponalriti, bkz. hipervilamınose A

Kondrodistrofi

Kor li kolera p ı

Koşu köpeklerinin fabdomiyolisi

Kranio-Mandıbuler osleopati

Lupus eritematöz dissemine

Menısk hastalıkları - Çapraz bağlarda kopma

Mukopelisakkarıdoz

Myasleni

Myopathiler (sınıflandırılması)

Myopati surmenage

Myotoni

Non steroid anli-inflamatuarlaf

Occipital displazi

Osteofibroze (sınıflandırması)

Osteokondrosis dissekans - bkz.

Osteokondroze Osleokondroze O5leomyelite

Osleopatileı [sınıflandırılması] Osfeopetroz Osteoporoz

Ponosleıf eozinofili

Patella luksasyonu

Patella luksasyonu

Peri-artikuler kalsinoz

Pnomik osteopati hipertrofians ■ bkz.

acropachi

Poliartriller (Sınıflandırma ve terapötik prensipler) PosHnfeksiyöz poliartrit Primitif osteofibroz Raşitizm

Renal osteofibroz Romatoid poliartrit Scottish Terrier'lerin krampı Seplik artrit Spondilite Spondilodıssile Spondilolistesis Sub-epiniöz tendinit Tenosinovitler Topallık (lokalize) Ürik asit kaynaklı artritlei Valgus-Varus Vertebral artroz

MEDIKAL REANIMASYON

Deshid rotasyonlar

Hidratasyon bozuklukları ■ Gebelik

 

Hiperhidratasyon

Reanirnasyonda kullanılan solüsyonlar

NEFROLOJI - ÜROLOJİ

Akut renal yetmezlik

Akut üremi, bkz. Akut böbrek yetmezliği Anuri

Böbrek korteksinin hipoplcısisi, bkz. Böbrekler (Kongenilal ve herediter hastalıklar)

herediter hastalıklar)

Böbrekler (Kongenila

Dioklofim renole

Diûretikler

Enuresı

Glikozun

Giomerulopatıler

Hematuri

Hemoglobinuri

Hıdronefroz

Idraı kesesi hastalıklar

İdrar retansiyonu

Kronik renal yetmezlik

Nefrolik sendrom

Peritoneal dializ

Piuri

Polikistik böbrek

 

Poliuri - Polidipsik sendrom

Prostat

Prostat hastalıkları

Prostatın diffuz hiperplasisi

Prostatın diffüz hiperplozisi, bkz. Diffuz Prostat

hiperplazısı

Prostatın squamoz metaplasisi, bkz. Prostat Prostalik adenom, bkz. Prostate Pro5faiit Profeinuri Pyelonefrit Renal amyloidose Renal diabet Sistitler

Taşlar, bkz. Uriner taslar Ureter hastalıktan Ureter hastalıkları Uriner inkonlinens Uriner kanal infeksiyonları Urolithiasis (idrar yolu taşları)

NÖROLOJİ - DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI

Agressivite Antaljikler

Arka ayaklarda parezı

Ataksi

Atlanta - oksial subluksasyon

Boyun omurlarının hastalıkları

Cauda-equina sendromu (lumbo-sakral instabil'te)

Davranış bozuklukları

Dejeneratıf miyelopali

Depresyon

Diaframa koresi

Diskal hemi

Piskospondilite, bkz. Spondylodiscite

Ensefalit, ensefalomiyeli!

Enuresı, yaşlı köpeklerde encopresi

Epilepsi, bkz. Konvu Is iyonlar

Fekal inkonlinans

Fibro-cartılogrnÖz emboli

Hemolomiyoli

Hepalık ensefalose

Hidrosefali

Isı çarpması (Serebral conjeshon)

Kedilerde disotonomi [Key-Gaskell sendromu]

Kedilerin ayrılma anksıetesi

Kedilerin reaksiyonel markajı

Kemik iliği ma formasyon lan, bkz.

syringomiyeli ve spina - bifida Kemıksel Pachirnenıngile Kene ısırığı paralızi Key-Gaske senoVom, bkz. Kedilerin

d i solo nom isi Koma

Kon vu Is iyonlar (Convulsif sendrom, epilepsi] Koprofaji (etyobjisi belli olmayan)

 

Kore, bkz. Myocloniler

Mandibular paraliz

Meduller kompressiyon, bkz. Servıkol ve

torako ■ lumbal omur hastalıkları Mryotoni

Myocloniler [Chore] Narkolepsi Nöro-muskuler bağlantı hastalıkları

(Sınıflandırılması) Omurilik travması Omurilik ve eklentilerinin tümörleri Polıradikülo-nevrit (landry-Guitlain-Barre .

sen d rom)

Polomoni, bkz. Diabetes insipidus Psikotroplar

Radial sinirlerin paralizi Sağırlık Satyriasis

Scottish Terrierlerın Krampı '', Serebral kompressiyon (Inlracranial

hipertansiyon] Serebıal tümörler Serebral vaskulei kazalar (iskemi, serebral

hemoraji]

Servikal vertebralann instabilitesi
Spina - bifida : ■

Spondylo ■ listhesis Spondylo discite Syringomyeli (Dysra pil isme) Titremeler (Seyirmeler] Torako-lurnbal omur hastalıkları Transport hastalığı - taşı! tutması VertebraIαrdaki artrozlar (Spondylose) Yüz felci

OFTALMOLOJİ

Ankilobleferon

Anterior uveitis

Arpacık

Blephaıit

Chalazion

Clande Bernand - Homer sendromu

Dokriyoadenit, bkz Lakrimai hastalıklar

Distichıasis

Diş orijinli oküler hastalıklar

Ektfopion

Entropion

Glokom

Göz dibi ınflamasyonu

Göz dibi inflamasyonu, bkz. Göz dibi

Göz tümörleri

Harder bezi, bks. Niclitant bez

Kanişlerde epifora

Kanjonktıvit

Katarakt

Keratitis

Kolilerde göz anomalisi

Kornea dejenerasyonu ■ bkz. Kornea

hastalıkları Kornea hastalıkları

Kornea ödemi, bkz. Kornea hastalıkları Kornea ülseri

Korneal dermoid Korneal herpes

Lakrimal hiposekresyon, bkz. Lakrimal sistem hastalıkları

Lokrimol sistem hastalıkları

N içti tan t bez

Nıktılont membranın hastalığı

Optik nevrit

Pα notla I m i

 

Pupıliar membranın kaybolmaması

Relina yırtılması

Retinal atrofi

Strabisme ■ Şaşılık

Symolcpnaron. okz Ark Job ;-r,ıKjror

Şemozis - Chemosis

Trichiasis

Uvea-Cuteneus send rom

ONKOLOJİ

Bağ dokusu tümörleri

Defi ve sub-kutan doku tümörleri

Endokrin bez tümörleri

Erkeklerde jinekomastı, bkz. Genital sistem -

tümörleri

Genital sistem tümörleri Göz tümörleri Hemolemfopoietik organların tümörleri, bkz.

Malign hemopaliler Immuno terapi

Kahler hastalığı, bkz. Plasmositet miyelom Karnivorlafda antı kanseröz tedavinin

prensipleri Kemik tümörleri Kemoterapi Malign hemopatiler veya hemolenfopojetik

organ tümörleri

 

Meme tümörleri

Multiple miyelom, bkz. Plasmosiler miyelom

Omurilik ve eklentilerinin tümörleri

Orbıta tümörleri

Parcmeoplastik sendrom

Plosmosıter miyelom (Kahler hastalığı, multiple

miyelom) Prostat tümörleri Radyoterapi Serebral tümörler Sindirim sisteminin tümörleri Solunum sistemi tümörleri Sub-kutan doku tümörleri, bkz. Deri ve deri altı

dokusunun tümörleri Tiroid tümörleri, bkz. Tiroid Uriner sistem tümörleri Venerıen tümörler: Slicker sarkomu

PARAZİTOLOJİ

Aeluroslrongilozis (kedi)

Afrika Tripanosomosu

Aktınomikoz, Nokardioze

Amibıasis

Ankilostomoze, unkinorioze

Askaridiosis

Aspergillose

Babntidioz

Cestod larvaları

Ceslodlar, bkz. Teniasis

Crenosomozo (Paraziter bronşite)

Cryptekoccose bkz. Levurose

Çheyletiellose

Dioktofimoz, Dioktofimo renale

Ensefalitozoonose

Giardiose

Güney Amerika Tripanosomosu

Hepatozoonoze (Hepatozoon canis]

Histoplasmoze

Kandidoz

Kapillarioz, vesikole kapillarioz, respiratuar

kapillarioz

Kardiak dirofilariose (D. immitis) Koksidıomicosis (coccidiomycosıs) Koksidıosis Köpeklerde kardiyo-pulmoner strongilozu,

bkz. Köpeklerin angiostrongılosu Köpeklerde piroplasmoze Köpeklerde spirosercose Köpeklerin angiostrongilozu, Köpeklerin

kardiyopulmoner strongilozu Köpeklerin Babesiozu, Pıroplasmozt Köpeklerin hernobartoneüosisi Kuzey Amerika Balantıdozu Lambliase, bkz. Giardiose Leishmanio5e Levuroze Linguatulose

SISTEMIK HASTALIKLAR

Lupus erifemolöz dissemine

STOMATOLOJİ

Ağız dis hijyeni ve beslenme

Ağız hastalıkları, bkz. Stomalit

Cheilitis

Damak hastalıkları

Dil hastalıkları

Diş apsesi

Diş bozuklukları

Dış çekimi, bkz. Diş (ekslrokşiyonları]

Diş çıkarma (Kazaları)

Dış Fistülleri

Diş kapanma bozuklukları, bkz. Diş

bozuklukları Diş kırıkları

Dış minelerinin hastalıkları Diş orijinli perioftalmit, bkz. Diş orijinli göz

hastalıkları Diş orijinli rinilis Diş taşları Diş tasları

 

Diş travmaları

Endodontik (tedaviler)

Epulis

Gıngiviller

Köpeklerde Papillomatosis

Kurbağacık, bkz. Tükrûk bezleri hastalıkları

Mandibula fraktürleri

Odonrob|ik (ledavi), bkz. Endqdontikler

(tedavisi)

Odontolojik tedavi, bkz. Endodontikler Parodontal hastalıklar Parodonfose (bkz. Parodontal hastalıklar) Piore, bkz. Parodontal hastalıklar Pulpa nekrozu, bkz. Pulpitis ve pulpa nekrozu Pulpitis ve pulpa nekrozu1 Stomalit

Stomalitsiz ağız ülserleri Tükrük bezlerinin hastalıkları, bkz. Tükrük

bez.e'i

ŞIRURJİKAL HASTALIKLAR

Apse ve flegmonlar

Arliküler luksasyon ■ eklem çıkıklar.

Burkulma

Ekslremüe kırıkları

Epillet (Pisipisi otunun batması)

Fıtıklar (Hernia)

Fıslüller

Genel anestezi

Hernia Dıafragmatica

Intra-organık yabancı cisimler

Intro-tissuler (dokular arası) yabancı cisimler Kalça bozuklukları (Coxo-femoral eklemin

şirürjikal patolojisi Kriptorşidi, bkz. Testiküler eklopi Kronik osteomiyelıt Kuyruk anomalileri Local ve regional anestezi Mandibula kırıkları 5ok Tendonlar (baldır tendonlarımn rupluru)

YENIDOGANLARIN HASTALIKLARI

Sütten kesilme (Hastalıklara boğlı veya değil) Yavru köpeklerin ayrılma (separasyon) anksietesı

 

Yavru köpeklerin neonatal mortalitesı Yavru köpeklerin yapay beslenmesi

 

 

Sayfanın başı

 
 

 

  SİPARİŞ VER 

««  Fiyatını öğrenmek istiyorum

Fiyatını öğrenmek & Satın Almak istiyorum

««  Bulunduğu kategoriye git

« © »

  Sayfanın başı