« Geri dön

» Veteriner Anestezi Kitabı -içindekiler

http://www.ugurer.com

ugurer@ugurer.com

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Veterinerlik Kitapları / » Veteriner Anestezi Kitabı (Tükendi)

 

Kitap Adı: Veteriner Anestezi Kitabı
Yazarı: Doç. Dr. Ayşe Topal
Boyu: 18x25 cm
Sayfa: 365
Baskı tarihi: 2005
Kitap kapak: CİLTLİ (Sert kapak)
Kitap içi: 1.Hamur
Resimler: Renkli resimli
 

 

 

KISIM I

Genel Anestezi

 

I. BÖLÜM

Veteriner Anesteziyolojinin Tarihçesi

Giriş                                                               3

Tarihçe                                                           3

Anesteziklerin Kullanılma Amaçları                     5

Genel Anestezinin Önemi                                 5

 

II. BÖLÜM

Preanestezik Dönem

1. Preanestezik Dönemde Hasta                       11

Hastanın Değerlendirilmesi                               11

Anamnez                                                        12

Fiziki Muayene                                                13

Signalement                                                   14

Organ Sistemlerinin Muayenesi                         14

Diyagnostik Testler                                          16

Tam Kan Sayımı                                              16

Pıhtılaşma Zamanı Testi                                   17

Kan Gazları                                                     17

Elektrokardiyografi                                           18

Radyografi                                                      18

Hastaların Sınıflandırılması                                18

Anestezik Maddenin Seçimi                               19

Anestezi Protokolünün Seçimi                           20

Seçimi Etkileyen Faktörler                                 20

2. Hastanın Anesteziye Hazırlanması                 23

Mevcut Problemlerin Düzeltilmesi                       24

Anestezi Ve Operasyon Riski                             25

Anesteziden Uyanma Ve Bakım                         25

Anestezi Öncesî Gıda Alımının Kısıtlanması          27

İntravenöz Kateterizasyon                                28

İntravenöz Serum Uygulaması                          28

İntravenöz Serumların Türleri                            29

 

III. BÖLÜM

Preanestezik İlaçlar

3. Preanestezik İlaçlar                                     33

Preanestezik İlaçların Kullanılmasındaki Amaçlar    33

Atropine                                                         34

Trankilizan Ve Sedatifler                                   35

Trankilizanlar                                                  36

Phenothiazinlerin Etkileri                                  37

Acetylpromazine                                              38

Butyrophenon Grubu İlaçların Etkileri                  38

Azaperon                                                        38

Droperidol                                                      38

Benzodiazepinlerin Etkileri                                39

Diazepam                                                       39

Midazolam                                                      40

Zolezepam                                                     41

Flumazenil                                                      41

Alpha2-Adrenoseptör Agonistler (Thiazine Türevleri)      41

Xylazine                                                         43

Detomidine                                                     47

Romifidine                                                      48

Medetomidine                                                 48

Alpha2-Adrenerjik Antagonistler                         49

Yohımbine                                                      49

Atipamezole                                                   49

Opioid Türevi İlaçlar                                         50

Opioidlerin Yararlı Etkileri                                  51

Opioidlerîn Yan Etkileri                                     51

Opioidlerin Etkilerinin Ortadan Kaldırılması          52

Opioidlerin Kullanımı                                        53

Klinik Pratikte Kullanılan Opioid Analjezikler        54

 

IV. BÖLÜM

Genel Anestezi, Güvenilirliği Ve Dönemleri

4. Genel Anestezi                                            59

Genel Anestezinin Tanımı                                 59

Genel Anestezinin Vücut Üzerindeki Etkileri         61

İndüksiyon                                                     63

Anestezinin İdamesi                                        63

Uyanma                                                         64

5. Genel Anestezinin Güvenilirliği                       65

Anestezik Etkinin Belirlenmesi                           66

6. Anestezinin Dönemleri                                  67

Anestezi Bulguları                                            70

Anestezi Terminolojisi                                      72

 

V. BÖLÜM

İndüksiyon Teknikleri ve Anestezi Hastasının Monitorizasyon

7. İndüksiyon Teknikleri Ve İlaçları                    77

İndüksiyonda Kullanılan Enjektable İlaçlar          77

Endotrakeal Entübasyon                                   79

8. Anestezi Hastasının Monitorizasyon                83

Pulmoner Sistem Monitorizasyonu                     86

Solunura Sayısı ve Ritmi, Solunum Şekli ve Efora   86

Ventilasyon Volümü Ölçümü                              87

Kan Gazı Analizi                                              88

Parsİyel Karbondioksit Basmcı                           88

Kapnografi                                                      89

Parsiyel Oksijen Basıncı                                    90

Pulse oksimetre                                              90

Kardiyovasküler Sistem Monitorizasyonu             91

Kalp Frekansı ve Ritmi                                     91

Elektrik Aktivitesi                                             92

Arteriyel Kan Basıncı                                         92

Periferal Perfüzyon                                          95

Mukoz Membran Rengi                                     95

Sentral Venöz Basınç                                        96

Kan Kaybı                                                       96

Isı Regülasyonu                                              97

Anestezi Derinliğini Gösteren Refleksler Ve Diğer Bulgular   97

Kas Tonusu                                                    98

Gözün Pozisyonu ve Pupillanm Boyutu               99

Solunum Sayısı ve Kalp Frekansı                       99

Cerrahi Uyarıya Tepki                                       99

Genel Anesteziden Uyanma                              99

 

VI. BÖLÜM

Anestezik İlaçlar Ve Enjektable Anestezikler

9. Anestezik İlaçlar Ve Anestezi Teknikleri          105

İnhalasyon Ve Enjektable Anestezinin Karşılaştırılması  105

10. Enjektable Anestezikler                               107

Barbitüratlar                                                    107

Phenobarbital Sodıum                                      108

Pentobarbital Sodıum                                       108

Thiopental Sodıum                                          108

Dissosiyatif Anestezikler                                   111

Ketamine                                                       112

Ketamine'nin Klinik Kullanımı                            115

Tiletamine / Zolezepam Kombinasyonu              120

Neurolept Analjezikler                                      124

Propofol                                                         125

Chloral Hydrate                                               127

 

VII. BÖLÜM

İnhalasyon Anesteziklerinin Özellikleri Ve İnhalasyon Anestezikleri

11. İnhalasyon Anesteziklerinin Özellikleri          131

İnhalasyon Anesteziklerinin Kinetiğini Etkileyen Özellikleri  132

İnhalasyon Anesteziklerinin Erime Katsayıları      133

İnhalasyon Anesteziklerinin Vücuda Alınması-Dağılımı-Atılımı 134

Anestezik Maddenin Alımını Etkileyen Faktörler    135

Alveollere Anestezik Gazın Dağılımı                    135

Anestezik Gazların Alveollerden Ayrılması-Kana Geçiş    136

Anestezik Eliminasyonu                                    137

Biyotransformasyon                                         137

Anestezik Doz: Minimum Alveolar Konsantrasyon (MAC)  138

İnhalasyon Anesteziklerinin Sistemler Üzerine Etkileri    139

İnhalasyon Anesteziklerinin Uygulanma Teknikleri        140

İnhalasyon Anesteziklerinin Genel Özellikleri      142

12. İnhalasyon Anestezikleri                             143

Dıethylether(ETER)                                           143

Nitröus Oxide                                                  143

Halothane                                                      144

Enflurane                                                        145

Isoflurane                                                      146

Sevoflurane                                                    147

 

VIII. BÖLÜM

Anestezi Ekipmanları Cihazları Ve Solunum Sistemleri

13. Anestezi Ekipmanları Ve Cihazları                 151

Giriş                                                               151

Endotrakeal Tüpler                                          152

Anestezi Cihazları                                            154

Anestezi Cihazının Bölümleri                             154

Gaz Tüpleri -Tankları                                       154

Flowmetre                                                       155

Voparizatör                                                     155

Rezerv Balonu                                                 156

İnhalasyon valfı, Borular,'Y' parçası ve Ekspirasyon valfı 157

Oksijen Flash Valfi                                           158

Pop-off Valf                                                    158

Karbondioksit Tutucu Kanister                           158

14. Anestezi Solunum Sistemleri                        161

Rebreating Sistemler                                       161

Totalrebreating Sistemin Kullanılmasının Güvenliği 162

Non-Rebreating Sistem.                                   163

 

IX. BÖLÜM

Türlere Göre Genel Anestezi Uygulamaları

15. KÖPEKLERDE GENEL ANESTEZİ                       169

Hastanın Preanestezik Değerlendirilmesi            170

Hastanın Genel Anesteziye Hazırlanması            172

Analjezi                                                          173

Premedikasyon                                               174

Anestezi PLANI                                                175

İndüksiyon                                                     176

Anestezinin İdame Dönemi                               176

Uyanma                                                         177

16. Kedilerde Genel Anestezi                             179

Hastanın Preanestezik Değerlendirilmesi            179


 

Hastanın Genel Anesteziye Hazırlanması Analjezi 180

İndüksiyon                                                     181

Kedilerde Paranteral Yolla Anestezi                    181

Kedilerde İnhalasyon Anestezisi                        184

Post Operatif Bakım                                         185

17. Atlarda Genel Anestezi                                187

Hastanin Genel Anesteziye Hazırlanması            189

Preanestezi                                                    190

İndüksiyon                                                     194

Atlarda İnhalasyon Anestezisi                           198

Uyanma                                                         199

Perioperatif Destekleyici Tedavi                         200

18. Ruminantlarda Genel Anestezi                    203

Hastanın Genel Anesteziye Hazırlanması            203

Preanestezi                                                    203

İndüksiyon                                                     205

Anestezinin İdamesi                                        208

Ruminantlarda İnhalasyon Anestezisi                 210

Uyanma                                                         210

 

X. BÖLÜM

Hasta Hayvanların Anestezisi

19. Solunum Sistemi Hastalarının Anestezisi       215

Giriş                                                               215

Solunum Fizyolojisi                                          215

Preanestezik Ve Anesteziklerin Solunum Üzerine Etkileri.............................................. 216

Solunum Fonksiyonlarında Düzensizlik

Olan Hastalarda Anestezi                                 217

Kontrollü Ventilasyon                                       218 

20. Kardiyovasküler Sistem Hastalarının Anestezisi 221

Giriş                                                               221

Kardiyovasküler Fizyoloji                                   221

Kardiyak Out Put Yetmezliği Olan Hastalar          222

Hipotansiyon Hipovolemi Ve Şok Halindeki Hastalar      223

Anemili Hastalar / Hipoproteinemili Hastalar       225

Kalp Paraziti Olan Hastalar                               225

21. Üriner Sistem Hastalarının Anestezisi            227

Renal Kan Akımı Ve Glomerüler Filtrasyon           227

Renal Fonksiyonlar Üzerine Anesteziklerin Etkisi 228

Anestezinin Böbrek Yetmezliği Üzerine Etkileri     229

Böbrek Fonksiyon Testleri                                 231

Postoperatif Oligoüri                                        231

Üretral Obstrüksiyon                                        232

İdrar Kesesi Rupturu                                        232

 

XI. BÖLÜM

Özel Durumlarda Uygulanan Anestezi Teknikleri

22.Gebe Hayvanlarda Anestezi                          237

Gebelik İle Ortaya Çıkan Fizyolojik Değişiklikler  237

Kardiyovasküler Değişiklikler ve Klinik Etkileri      238

Pulmoner Değişiklikler ve Klinik Etkileri              238

Gastroinlestinal Değişiklikler ve Klinik Etkileri      239

Hepatik ve Rcnal Değişiklikler ve Klinik Etkileri    240

Uterus Kan Akımında Değişiklikler ve Klinik Etkileri        240

Perinatal Farmakoloji                                       240

Anesteziklerin Klinik Etkileri                              242

Sezaryen Operasyonunda Anestezi Uygulaması   243

23. Göz Operasyonlarında Anestezi                    245

Preanestezik İlaçlar                                         245

Antikolinerjikler                                               246

Trankilizanlar, Sedatifler Ve Opioidler                 246

Anestezinin İndüksiyonu                                  246

Anestezinin İdamesi                                        247

Uyanma                                                         248

24. Neonatal Ve Geriyatrik Hayvanlarda Anestezi    249

Neonatal Hayvanlar                                          249

Geriyatrik Hayvanlar                                         250

25. Travma Hastalarının Anestezisi                    253

Travmalı Hastanın Stabilizasyonu Ve Şok            257

Hastaların Preanestezik Dönemde Değerlendirilmesi     258

Kafa Travması                                                 258

Torakal ve Abdominal Travma                           259

Termal Travma ve Yanıklar                               260

Travma Hastasında Anestezi                             260

Premedikasyon                                               261

İndüksiyon                                                     261

Anestezinin Sürdürülmesi                                 263

 

XII. BÖLÜM

Anestezi Komplikasyonları Ve Resusitasyon

26. Anesteziye Bağlı Komplikasyonlar Ve Kazalar   267

Hastanın Tam Anesteziye Girmemesi                 267

Hastanın Derin Anestezide Olması                     267

Solgun Mukoz Membranlar                                268

CRT Uzama                                                    268

Dispnö Ve Siyanoz                                           268

Taşipnö                                                          269

Kalp Frekansı Ve Ritminde Bozulma                   269

Respiratorik Arrest                                           270

Kardiyak Arrest                                                271

27. Anesteziye Bağlı Acil Durumlar                     273

Aır Way                                                          274

Breathıng                                                       276

Cırculatıon                                                      279

28. Kardiyopulmoner Resusitasyon (CPR)           281

ABC İşlem Basamakları                                    281

Eksternal Kalp Masajı                                       282

İnternal Kalp Masajı                                         283

Kardiyopulmoner Resusitasyonda Kullanılan İlaçlar 284

Resusitasyonda Kullanılan İlaçların Etkileri          285

Resusitasyon Sırasında Ekg Görülen Ritm Bozuklukları ve

Aritmi Tipine Göre Tedavi Seçenekleri                286

Asistol                                                            286

Ventriküler Fibrilasyon                                      286

Elektromekanikal Dissasiyasyon                        287

Sinüs Bradikardi                                              287

Sinüs Taşikardi                                               288

Ventriküler Taşikardi                                        288

CPR Kullanılan İlaçların Dozları                          289

 

KISIM II

Lokal Anestezi

 

XIII. BÖLÜM

Lokal Anestezik Maddeler Ve Lokal Anestezi Yöntemleri

29. Lokal Anestezik Maddeler                            295

Lokal Anestezinin Tarihçesi                               295

Lokal Ya Da Regional Anestezi Nedir?                295

Sinir Fibrillerinin Fonksiyonu Ve Anatomisi           296

Lokal Anestezikler İle Sinir Blokajının Metabolizması     297

Lokal Anesteziklerin Farmakokinetiği                 298

Absorbsiyonu                                                  298

Dağılımı                                                         298

Eliminasyonu                                                  298

Lokal Anestetik Toksikasyonu                           298

Lokal Anestezîk Maddelerin Kimyasal Yapıları      300

Lokalanesteziklerin Klasifikasyonu                     300

Klinik Kullanımı Olan Lokal Anestezik Maddeler   300

30. Lokal Anestezi Yöntemleri                           303

Yüzey Anestezisi                                             303

İnfiltrasyon Anestezisi                                      304

Region Al Anestezi                                           305

İntravenöz Regional Anestezi                            305

Spinal Anestezi                                               305

Medulla Spinalisin Anatomik Yapısı                    306

Epidural Kanaldaki Solüsyonların Hızı                 307

 

XIV. BÖLÜM

Atlarda Lokal Anestezi Uygulamaları

31. Atlarda Lokal Anestezi                                 311

Kullanılan Anestezik Maddeler                           311

Baş Bölgesi Sinir Uzamı Anestezi Uygulamaları    311

Göz kapaklan                                                 312

Üst göz kapağı                                                312

N. auriculopalpebralis'in anestezisi                     313

Üst dudak ve burun                                         313

Üst çene dişlen ve maxilla                                313

Alt dudak                                                       314

Alt çene insisiv ve premolar dişleri                     314

Atların Ekstremitelerinderegional Anestezi Uygulamaları 314

Digital sinirler                                                  315

Abasial sesamoidal sinir blokajı                         315

Distal palmar (ya da plantar) sinir blokajı           315

Prok şimal palmar (ya da plantar) sinir blokajı    316

Karpal eklem üzerinde uygulanan sinir blokajları    316

Tarsal eklem üzerinde uygulanan sinir blokajları 318

Atlarda İntraartiküler Anestezi Uygulamaları        318

Atlarda Laparotomi Operasyonu İçin Anestezi Uygulamaları 322

Epidural Anestezi                                             322

Kastrasyonda Uygulanan Anestezi Teknikleri       324

 

XV. BÖLÜM

Ruminantlarda Lokal Anestezi Uygulamaları

32. Ruminantlarda Lokal Anestezi                     329

Kullanılan Lokal Anestezikler                             329

Ruminantlarda Baş Bölgesinde Uygulanan

Lokal Anestezi Uygulamaları                             330

N. cornualis'in anestezisi                                  330

Göz Operasyonlarında Uygulanan Anestezi Teknikleri    331

N. auriculopalpebralis'in anestezisi                     331

Gözün enükleasyonunda uygulanan lokal anestezi tekniği 332

Laparotomi Operasyonlarında Uygulanan Anestezi Teknikleri  332

Infiltrasyon anestezisi                                      332

Ters 'L' Blokaj                                                 333

Paravertebral Anestezi                                     333

Proksimal Paravertebral Anestezi                       334

Distal Paravertebral Anestezi                             336

Epidural Anestezi                                             336

Meme Ve Meme Başı Operasyonlarında Anestezi 338

Meme başını sirküler anestezisi                         339

Meme başının ters V infiltrasyonu                      339

Meme kanalı içine İnfüzyon                              339

Meme başında intravenöz regional anestezisi     339

Ekstremitelerde Uygulanan Anestezi Teknikleri    340

Ring Blokaj                                                     340

İntra Venöz Regional Anestezi (İVRA)                340

Digital Sinirlerin Anestezisi                                341

Kastrasyonda Uygulanan Anestezi Teknikleri       341

 

««  Bulunduğu kategoriye git

««  Fiyatını öğrenmek istiyorum

«»

  Sayfanın başı