« Geri dön

» Dukes Veteriner Fizyoloji (ciltli) [v539-2] -içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Veterinerlik Kitapları / » Dukes Veteriner Fizyoloji (ciltli) [v539-2]

Dukes VETERİNER FİZYOLOJİ (ciltli) BASKISI TÜKENDİ

Çeviri Editörü:

Doç.Dr. Sedat Yıldız

İngilizce Editor:

W.O.Reece (12.Baskı'dan Çeviri)

Boyu:

Büyük Boy

Sayfa:

975 -  2008 baskı

Kitap kapak:

Ciltli

Kitap içi:

Birinci hamur kâğıt

Grafik ve çizimler:

Siyah beyaz

 

 
  SİPARİŞ VER  
 
 

İthaf....................................................................................... 11

Önsöz..................................................................................... 15

Teşekkürler............................................................................ 17

Yazarlar.................................................................................. 19

Türkçe Çeviri Önsözü............................................................ 21

Çevirenler............................................................................... 23

 

I.  BÖLÜM    |     VÜCUT SIVILARI ve KAN

1. KONU  Çözeltilerin Fizyokimyasal Özellikleri................. 27

Terminoloji............................................................................ 27

Diffüzyon............................................................................... 28

Ozmoz.................................................................................... 29

Ozmotik basınç...................................................................... 30

Çözeltilerin tonisitesi.............................................................. 30

    Fizyolojik önemi................................................................ 31

Alyuvarların ozmotik kırılganlığı (frajilitesi)........................... 32

Ölçüm birimlerinin birbirine dönüşümü................................. 32

 

2. KONU   Su ve Elektrolitler............................................... 35

Su ve vücuttaki dağılımı......................................................... 35

    Toplam vücut suyu ve sıvı kompartmanları ...................... 35

    Sıvı kompartmanları arasında suyun hareketi .................... 36

    Vücut sıvı hacminin ölçülmesi........................................... 36

Su dengesi.............................................................................. 37

    Susuzluk ve su içme........................................................... 38

    Gıdalardaki su ve metabolik su.......................................... 39

    Suyun idrarla atılması ve hormonal denetimi...................... 40

    Diğer yollarla su kaybı....................................................... 41

Dehidrasyon........................................................................... 41

Susuzluğa adaptasyon (uyum)................................................ 42

Vücut sıvılarındaki elektrolitler.............................................. 43

Sodyum.................................................................................. 44

    Sodyum yoğunluğunun düzenlenmesi................................ 44

Potasyum............................................................................... 45

    Potasyum yoğunluğunun düzenlenmesi.............................. 46

Klorit ve bikarbonat............................................................... 46

 

3. KONU   Kanın Bileşimi ve İşlevler.................................... 49

Kan hücreleri, plazma ve serum ............................................ 49

    Antikoagülanlar ................................................................. 50

Alyuvarlar (eritrositler).......................................................... 50

    Kaynağı ............................................................................. 51

    Bileşimi ............................................................................. 52

    Büyüklüğü ve hemoglobin içeriği ...................................... 53

    Sayısı ................................................................................ 54

    Yüzey alanı ....................................................................... 54

    Yaşam süresi ..................................................................... 55

    Alyuvarların yıkımı ........................................................... 55

    Eritropoez ......................................................................... 56

Hematokrit ............................................................................ 57

Hemoglobin............................................................................ 57

    Fötusta ve erişkinlerde oksijen taşınımı ............................. 58

    Miktarı............................................................................... 58

    Oksihemoglobin................................................................. 59

    Miyoglobin......................................................................... 59

    Karboksihemoglobin.......................................................... 59

    Methemoglobin.................................................................. 59

Akyuvarlar (lökositler)........................................................... 60

    Granülositler...................................................................... 61

    Agranülositler..................................................................... 63

    Akyuvar formülü .............................................................. 64

    Toplam akyuvar sayısı ...................................................... 65

    Yaşam süreleri .................................................................. 65

Trombositler (plateletler)........................................................ 65

Dalak ..................................................................................... 66

Kanın özgül ağırlığı ................................................................ 66

Alyuvar çökme hızı ............................................................... 67

Kan plazmasının bileşimi ...................................................... 67

    Plazma proteinleri .............................................................. 68

Kanın pH’sı ........................................................................... 70

Kan hacmi.............................................................................. 70

 

4. KONU   Kanın Pıhtılaşması ve Hemostaz........................ 73

Genel bilgiler.......................................................................... 73

Damar endoteli....................................................................... 74

Trombosit işlevi..................................................................... 75

    Trombosit adezyonu.......................................................... 76

    Trombosit aktivasyonu ..................................................... 76

    Trombosit agregasyonu...................................................... 77

Koagülasyon protein sistemi.................................................. 78

    Doku faktörü yolağı........................................................... 78

    Trombin oluşumu.............................................................. 79

    Faktör IX’un aktivasyonu.................................................. 79

    Tenaz kompleksin oluşumu............................................... 80

    Fibrin oluşumu................................................................... 80

Antikoagülan proteinler-İnhibitör sistemler............................ 81

    Doku faktörü yolağı inhibitörleri........................................ 81

    Protein C antikoagülan yolağı............................................. 81

    Serin proteaz inhibitörleri................................................... 82

Fibrin pıhtısının eritilmesi ..................................................... 82

    Pıhtının büzüşmesi............................................................. 82

    Doku tamiri........................................................................ 82

Fibrinolitik sistem.................................................................. 82

    Plazminojen aktivatörleri.................................................... 83

    Plazminin fibrini yıkılmaması............................................. 83

    Fibrinoliz inhibitörleri........................................................ 84

Farklı türlerde hemostatik mekanizmalar................................ 84

Hemostazın değerlendirilmesi................................................. 84

    Kanama süresi.................................................................... 84

    Laboratuar değerlendirmeleri.............................................. 84

    Genel tarama testleri........................................................... 84

    Spesifik faktörlerin analizi.................................................. 85

Hemorajik hastalıklar............................................................. 85

    Trombosit kusurları........................................................... 85

    Karaciğer hastalığı.............................................................. 85

    Yaygın damariçi pıhtılaşma................................................ 86

    Genetik kökenli pıhtılaşma sorunları.................................. 86

 

II. BÖLÜM    |    

 BÖBREKLER, AKCİĞERLER ve ASİT-BAZ DENGESİ

5. KONU   Memelilerde Böbrek Fonksiyonu........................ 91

Tarihi perspektif .................................................................... 91

Yapısal değerlendirmeler........................................................ 92

    Nefron tipleri...................................................................... 92

    Nefronun kısımları............................................................. 93

    Kanın nefrona dağılması..................................................... 93

    Jugstaglomerüler aparat...................................................... 94

    İnnervasyon....................................................................... 94

İdrar oluşumu........................................................................ 95

    Plazma ve idrar oluşumu.................................................... 95

    Glomerülde kanın dağılımı................................................. 95

    Böbrek solüt yükü ............................................................. 95

Glomerüler filtrasyon............................................................. 96

    Filtrat oluşumu................................................................... 97

    Filtratın yapısı.................................................................... 97

    Filtrasyonu etkileyen faktörler............................................ 98

    Otoregülasyon.................................................................... 98

Tübüler taşınım...................................................................... 98

    Peritübüler kapiller dinamikleri.......................................... 99

    Tübüler geri emilim............................................................ 99

    Tübüler sekresyon........................................................... 101

    Maksimum taşınma.......................................................... 102

    Glomerülotübüler denge................................................... 102

Renal klirens........................................................................ 102

    Glomerüler filtrasyon hızının ve renal plazma akımının

ölçülmesi.......................................................................... 103

    Geri emilen madde fraksiyonunun belirlenmesi .............. 104

    Geri emilim veya sekresyonun belirlenmesi..................... 105

    Katı maddelerin atımının ve idrarın yoğunlaştırılmasının

belirlenmesi ..................................................................... 105

İdrarın yoğunlaştırılması...................................................... 106

    Zıt akım mekanizması...................................................... 106

    Antidiüretik hormon......................................................... 106

    Distal nefrondan su geri emilimi ...................................... 109

    Üre sirkülasyonu.............................................................. 109

    Zıt akım mekanizmasının özeti......................................... 109

    Medüller gradyan kaybı.................................................... 111

Hücre dışı sıvının ozmolalitesinin ve hacminin düzenlenmesi 111

    Ozmoregülasyon.............................................................. 111

    Hacim düzenlenmesi........................................................ 112

    Diüretikler ve hacim ayarlanması..................................... 114

Renorenal refleks................................................................. 115

Hücre dışı sıvıda elektrolit yoğunluğu ................................. 115

    Sodyum yoğunluğu.......................................................... 116

    Potasyum yoğunluğu........................................................ 116

    Kalsiyum yoğunluğu........................................................ 116

    Magnezyum yoğunluğu.................................................... 117

    Fosfat yoğunluğu ............................................................. 117

İşeme (miktürisyon)............................................................. 117

    İlgili yapılar ve fonksiyonları........................................... 117

    İşeme refleksleri............................................................... 118

    İlgili terimler..................................................................... 118

    Bazı işeme davranışları..................................................... 118

Memeli idrarının özellikleri.................................................. 119

    Bileşim............................................................................. 119

    Renk................................................................................. 119

    Koku................................................................................ 119

    Kıvam.............................................................................. 119

    Azotlu bileşen.................................................................. 119

    Miktar ve özgül ağırlık...................................................... 119

 

6. KONU   Kanatlılarda Böbrek Fonksiyonları................. 123

Anatomik yapı...................................................................... 123

    Nefron tipleri.................................................................... 124

    Renal portal sistem........................................................... 124

İdrar oluşumu...................................................................... 124

    İdrarın yoğunlaştırılması.................................................. 124

İdrarın bileşimi..................................................................... 125

    Ürik asit oluşumu ve atılması........................................... 126

    Elektrolitlerin atılması...................................................... 127

    Üreteral idrarın modifikasyonu ....................................... 127

    İdrarın özellikleri ve akışı................................................. 127

Kanatlılarda tuz bezleri ........................................................ 128

 

7. KONU   Memelilerde Solunum........................................ 131

Gaz değişiminin fiziksel prensipleri ..................................... 131

    Gazların fiziği................................................................... 132

    Gaz diffüzyonunu etkileyen faktörler............................... 133

    Gazların akciğerler, kan ve dokulardaki kısmi basınçları . 134

Solunum mekaniği................................................................ 134

    Solunum döngüsü............................................................ 135

    Soluma çeşitleri................................................................ 135

    Soluma sıklığı................................................................... 136

    Solunum basınçları........................................................... 136

    Akciğerlerin büzüşme eğilimi........................................... 138

    Akciğer kompliyansı........................................................ 139

    Solumanın metabolik bedeli............................................. 139

    Hava akımına karşı direnç................................................ 139

    Akciğer hacim ve kapasiteleri........................................... 140

Akciğerlerin ventilasyonu..................................................... 141

    Ölü boşluk....................................................................... 141

    Ventilasyon...................................................................... 142

    Ventilasyon – perfüzyon ilişkileri.................................... 143

    Hipoksik vazokonstriksiyon............................................ 144

Oksijen taşınması................................................................. 144

    Hemoglobin hakkında genel bilgiler.................................. 145

    Oksijen taşınmasının genel ilkeleri................................... 145

    Kantitatif veriler............................................................... 145

    Oksijen-hemoglobin disosiyasyon eğrisi.......................... 145

Karbondioksit taşınması ...................................................... 147

    Genel bilgi ....................................................................... 148

    Plazmayla karbondioksit taşınması................................... 148

    Alyuvarlarla karbondioksit taşınması............................... 149

    Karbondioksit taşınma eğrileri ......................................... 150

Solunumun düzenlenmesi.................................................... 151

    Solunum merkezi............................................................. 151

    Ventilasyonun sinirsel kontrolü....................................... 152

    Ventilasyonun hümoral denetimi...................................... 153

    Periyodik soluma............................................................. 155

Solunumun egzersize yanıtı.................................................. 156

Solunum sisteminin temizlenmesi........................................ 156

    Fiziksel güçler.................................................................. 156

    Partikül büyüklüğü........................................................... 157

    Üst solunum yollarının temizlenmesi............................... 157

    Alveollerin temizlenmesi.................................................. 157

Solunum sisteminin diğer görevleri...................................... 158

    Köpek solunumu (panting)............................................... 158

    Kedi solunumu (purring) ................................................. 159

Konu ile ilgili terimler........................................................... 159

    Soluma tipleri................................................................... 160

    Hipoksi............................................................................ 160

    Diğer bazı terimler............................................................ 160

 

8. KONU   Kanatlılarda Solunum...................................... 163

Kanatlılarda solunum sisteminin anatomisi.......................... 163

    Trakea (soluk borusu)...................................................... 163

    Bronşlar........................................................................... 164

    Hava keseleri.................................................................... 166

Ventilasyon mekaniği........................................................... 167

    Göğüs kafesi ve solunum kasları ..................................... 167

Gaz alışverişi........................................................................ 168

    Gaz alışverişi ve uçuş....................................................... 168

Ventilasyonun kontrolü........................................................ 171

    Kemoreseptörler............................................................... 171

    Mekanoreseptörler........................................................... 171

    Termoreseptörler.............................................................. 171

Akciğer savunma mekanizmaları.......................................... 172

    Mukosiliyer taşıma........................................................... 172

    Fagositoz.......................................................................... 172

    Trilaminer madde ............................................................ 172

Uygulamalı fizyoloji ve pratik bilgiler................................... 173

 

9. KONU   Asit–Baz Dengesi............................................... 177

Asit-baz dengesi................................................................... 177

Asit ve bazların metabolik üretimleri ................................... 178

    Karbonik asit.................................................................... 178

    Uçucu olmayan asitler...................................................... 178

    Aşırı baz oluşumu ........................................................... 178

    Normal asit ve bazların dengesi ....................................... 178

    Amonyak, ürogenez ve asit-baz dengesi .......................... 178

Hücreler arası sıvının kimyasal tamponları........................... 179

    Bikarbonat tampon sistemi .............................................. 179

    Hemoglobin tampon sistemi ............................................ 180

    Diğer tampon sistemleri.................................................... 180

    İzohidrik kural ................................................................ 180

Karbondioksit kısmi basıncının solunumla ayarlanması ...... 180

Hidrojen iyonlarının böbrekler tarafından atılması .............. 181

    Hidrojen iyonu sekresyon mekanizması .......................... 181

    Hidrojen iyonlarının fazlasının idrarla atılması................. 182

Bikarbonat iyonlarının böbrekler tarafından geri emilimi ve

atılması ............................................................................ 183

    Bikarbonat geri emilimi.................................................... 183

    Bikarbonatın atılması........................................................ 184

Asit-baz dengesi bozuklukları.............................................. 184

    Metabolik asidoz.............................................................. 185

    Metabolik alkaloz............................................................. 185

    Respiratorik asidoz........................................................... 186

    Respiratorik alkaloz.......................................................... 186

Asit-baz dengesinin incelenmesi .......................................... 186

    pH-bikarbonat diyagramı.................................................. 187

    Baz fazlalığı ve Siggaard-Andersen nomogramı................ 188

Anyon açığı ve asit-baz dengesi............................................ 189

 

III. BÖLÜM    |     KARDİYOVASKÜLER SİSTEM

10. KONU   Kardiyovasküler Sistem Dinamiği.................. 193

Giriş..................................................................................... 193

Kardiyovasküler sistemle ilgili terminoloji........................... 194

    Kalp performansının ölçülmesi........................................ 195

    Vücut ağırlığı ve kan hacmi.............................................. 196

Dinamik parametreler........................................................... 196

Kan akım hızı ve kan akımı.................................................. 196

Vasküler direnç.................................................................... 199

Vasküler kompleyans........................................................... 200

Vasküler sistemde türbülans................................................ 200

Damarlarda gerilme.............................................................. 201

 

11. KONU   Kalbin Genel Yapısı ve Özellikleri.................. 203

Genel Yapı .......................................................................... 203

Atriyum ............................................................................... 203

Kalp kapakçıkları ................................................................ 203

Ventriküller ......................................................................... 203

Perikard................................................................................ 204

Miyokardiyel hücre morfolojisi............................................ 204

Uyarı odağı (pacemaker) ve iletici hücreler........................... 205

Kasılabilen miyokardiyel hücreler ....................................... 205

Miyokardiyel hücrelerin özellikleri....................................... 208

İletkenlik.............................................................................. 208

Kasılma................................................................................ 208

Uyarılma ve kalpteki hücrelerin membran sistemi................ 209

Uyarılma-kasılma eşleşmesi................................................. 209

Kas mekaniği........................................................................ 210

Metabolizma ve enerji.......................................................... 212

Rejenerasyon........................................................................ 213

Dilatasyon............................................................................ 213

Hipertrofi ve atrofi............................................................... 214

 

12. KONU   Kalbin Elektrofizyolojisi................................. 217

Kalbin elektriksel aktivasyonu............................................. 217

Bazı elektrofizyolojik prensipler .......................................... 217

Kalpte aksiyon potansiyeli oluşumu..................................... 218

Polarize evre ........................................................................ 218

Depolarizasyon ................................................................... 219

Repolarizasyon .................................................................... 221

İyonların yeniden dağılımı.................................................... 221

Hızlı ve yavaş yanıtlı aksiyon potansiyelleri ........................ 221

Aksiyon potansiyelinin yayılması........................................ 222

Aksiyon potansiyellerinin kendiliğinden başlaması.............. 223

Sinoatriyel düğüm................................................................ 223

İkincil supraventriküler uyarı odakları................................. 224

Ventriküler uyarı odakları.................................................... 225

 

13. KONU   Elektrokardiyogram ve Kalp Aritmileri........ 227

Kalbin elektriksel aktivitesinin yüzeysel olarak belirlenmesi

(elektrokardiyogram)............................................................ 227

Elektrokardiyogram ve hücresel elektriksel aktivite.............. 227

Yüzey kaydının ilkeleri........................................................ 227

Vektöriyel Analiz................................................................. 230

Kalp aritmilerinin mekanizmaları.......................................... 231

Uyarı oluşumu ile ilgili aritmiler........................................... 232

Uyarı iletimi ile ilgili aritmiler............................................... 234

 

14. KONU   Kalbin Mekanik Aktivitesi.............................. 239

Bir pompa olarak kalp.......................................................... 239

    Tanımlar ve genel bilgiler................................................. 239

    Ventrikül boşalma modelleri............................................ 240

Bir kalp siklusu boyunca basınç ve hacim değişimleri.......... 241

    Kalp siklusuna genel bir bakış.......................................... 242

    Wiggers diyagramı............................................................ 243

    Ventriküler basınç-hacim diyagramı................................. 245

    Ventrikül fonksiyon eğrileri............................................. 246

    Ventrikül performansını etkileyen beş ana faktör............. 247

Kalp debisinin ölçümü......................................................... 248

Ekokardiyografi................................................................... 249

    Ekokardiyogram............................................................... 249

    Kalbin ultrasonla görüntülenmesi..................................... 249

Kan akım hızı ve Doppler ekogramı..................................... 249

Sol ventrikül sistolik fonksiyonu......................................... 250

    Fraksiyonel kısalma yüzdesi............................................ 250

    Sistolik zaman aralıkları .................................................. 252

Ventriküllerin diyastolik fonksiyonu.................................... 253

 

15. KONU   Kalp Sesleri ve Üfürümleri............................. 261

Kalp kapakçıklarının hareketleri .......................................... 261

    Atriyoventriküler kapakçıklar (mitral ve trikuspital) ........ 261

    Semilunar kapakçıklar (aortik ve pulmoner)..................... 261

Kalp sesleri ......................................................................... 261

    Stetoskop ........................................................................ 262

Kalp seslerinin sınıflandırılması........................................... 262

Geçici (transient) sesler ....................................................... 263

    Birinci kalp sesi ............................................................... 263

    İkinci kalp sesi................................................................. 264

    Üçüncü kalp sesi.............................................................. 264

    Dördüncü kalp sesi.......................................................... 265

    Diyastolik gallop sesleri................................................... 265

    Diğer sistolik sesler ......................................................... 265

Kalp üfürümleri (mürmürler)............................................... 265

    Sistolik üfürümler ........................................................... 266

    Diyastolik üfürümler........................................................ 268

    Sürekli üfürümler............................................................. 269

 

16. KONU   Kalp Fonksiyonlarının Düzenlenmesi............. 271

Ventriküler fonksiyonların intrinsik düzenlenmesi............... 271

Heterometrik otoregülasyon................................................. 271

Homeometrik otoregülasyon................................................ 271

Ekstrinsik düzenleme........................................................... 273

Kalbin sinirsel kontrolü........................................................ 273

Kalbin kimyasal kontrolü .................................................... 277

Kalbin sağ ve sol bölümlerinin aktivitelerinin koordinasyonu 278

Atriyel ve ventriküler aktivitelerin koordinasyonu............... 279

Koordine sistem olarak kalp ve damarlar............................. 279

Kardiyak rezervi................................................................... 281

 

17. KONU   Dolaşım Sisteminin Denetimi........................... 283

Sistemik basınç ve kan akımı............................................... 283

    Arteriyel Basınç................................................................ 284

    Arteriyel kan basıncının ölçülmesi................................... 284

    Oskültasyon yöntemi....................................................... 284

    Diğer dolaylı yöntemler.................................................... 285

Damar yatağının işlevsel yapısı............................................ 285

    İşlevlerine göre sınıflandırma........................................... 285

    Mikro dolaşım.................................................................. 286

Damar düz kaslarının denetimi............................................. 286

    Vasküler endotelin rolü.................................................... 287

    Damar düz kaslarında kasılmaya neden olan yapı............ 288

    Lokal denetim.................................................................. 288

    Sinirsel denetim................................................................ 289

    Sempatik vazokonstriktör sinir telleri............................... 290

    Vazodilatör sinir telleri..................................................... 291

    Nörohümoral düzenleme ................................................. 292

    Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi.............................. 295

    Vazopressin sistemi......................................................... 296

    Atriyel natriüretik peptit................................................... 296

    Parakrin denetim.............................................................. 297

    Dolaşımın nörohümoral denetiminin özeti........................ 297

    Vasküler tonus................................................................. 298

Vasküler dolaşım ve damar tonusu...................................... 298

Uzaktan ve lokal denetimin özeti.......................................... 299

Refleks denetim ................................................................... 300

    Somatik sinirlerin uyarılması sonucu oluşan vasküler refleksler       300

    Arteriyel gerilim reseptörleri............................................. 300

    Sistemik kan basıncının düzenlenmesinde kardiyopulmoner ve

arteriyel baro- reseptörlerin etkileşimleri.......................... 301

    Kemoreseptör kaynaklı kardiyovasküler refleksler.......... 301

    Kalp ve akciğer refleksleri................................................ 302

Merkezi olarak entegre edilen dolaşım yanıtı tipleri.............. 306

    Egzersiz ve emosyonel stres yanıtları............................... 306

    Termoregülatör yanıtlar ................................................... 306

Sistemik arteriyel kan akımı................................................. 306

Sistemik venöz basınç ve kan akımı..................................... 307

 

18. KONU   Mikrodolaşım, Lenf ve Ödem......................... 309

Kapillerlerin anatomisi......................................................... 309

Basınç ve akım..................................................................... 310

    Kapiller kan basıncı.......................................................... 310

    Kapiller kan akımı............................................................ 311

Akımın düzenlenmesi........................................................... 311

    Tonus............................................................................... 311

    Kritik kapanma................................................................. 312

    Otoregülasyon.................................................................. 312

    Yangı................................................................................ 313

Kapillerlerde kan ile hücreler arası sıvı arasındaki değişim... 313

Lenfatik sistem .................................................................... 314

Ödem................................................................................... 315

    Periferal ödem.................................................................. 315

    Pulmoner ödem................................................................ 316

 

19. KONU   Pulmoner Dolaşım........................................... 317

Anatomi............................................................................... 317

    Sağ ventrikül.................................................................... 317

    Pulmoner damarlar........................................................... 317

    Bronşiyel damarlar........................................................... 318

Basınçlar.............................................................................. 318

    Sağ ventrikül basıncı........................................................ 318

    Pulmoner arter basıncı...................................................... 319

    Kapiller damar basıncı ve uç basınçlar............................. 320

Pulmoner kan hacmi............................................................. 320

Pulmoner kan akımı............................................................. 320

    Ölçümü............................................................................ 320

    Fazik kan akımı................................................................ 321

    Düzlemsel kan akımı ....................................................... 321

    Kapiller kan akımı............................................................ 321

    Hidrostatik basıncın etkisi................................................ 321

    Pulmoner vasküler direnç................................................. 321

    Geçiş süresi...................................................................... 322

    Kapillerler boyunca hidrostatik ve ozmotik basınçlar....... 322

Pulmoner ödem.................................................................... 323

Vazomotor tonusun düzenlenmesi....................................... 323

    Otoregülasyon.................................................................. 324

    Vazoaktif maddeler.......................................................... 324

    Vazomotor sinirler........................................................... 324

Pulmoner hipertansiyon....................................................... 324

    Yüksek rakımlar............................................................... 325

    Atlarda anfizem................................................................ 326

    Köpeklerde dirofilariyozis................................................ 326

    Egzersize bağlı pulmoner hemoraji................................... 326

 

20. KONU   Özel Dolaşım Bölgeleri.................................... 329

Koroner dolaşım.................................................................. 329

    Kollateral koroner arterler................................................ 329

    Koroner kan akımını etkileyen fiziksel faktörler............... 331

    Koroner kan akımının karakteristik özellikleri.................. 331

    Başlıca düzenleyici mekanizmalar.................................... 332

    Özel koroner yanıtlar........................................................ 333

Serebral dolaşım................................................................... 334

    Serebral kan akımının genel özellikleri............................. 335

    Hipoksi sonucu oluşan serebral vazodilatasyon............... 335

    Hiperkapni sonucu oluşan serebral vazodilatasyon.......... 336

    Hipokapni sonucu oluşan serebral vazokonstriksiyon..... 336

Kutenöz dolaşım.................................................................. 336

İskelet kasında dolaşım........................................................ 337

    Dinlenme sırasında iskelet kasında kan akımı.................. 337

    Egzersiz yapılacağının algılanması sonucu kan akımı ...... 337

    Dinlenme durumundan egzersize geçiş esnasında kan akımı 338

    Orta şiddetli egzersizde kan akımı.................................... 338

    Çok şiddetli egzersizde kan akımı..................................... 338

    Antrenmanların etkisi....................................................... 339

Splankik (karın organlarında) dolaşım.................................. 339

    Karaciğer dolaşımı............................................................ 340

Fötal ve neonatal dolaşım..................................................... 341

    Fötal dolaşım.................................................................... 341

    Doğum esnasında dolaşımda görülen değişiklikler........... 343

    Fötustan erişkinliğe kalpteki değişimler............................ 343

 

21. KONU   Hipertansiyon, Kalp Yetmezliği ve Şok.......... 347

Hipertansiyon....................................................................... 347

    Tanımı.............................................................................. 347

    Kan basıncının düzenlenmesi........................................... 347

    Sistemik hipertansiyonun nedenleri.................................. 348

    Kan basıncının ölçümü..................................................... 349

    Sistemik hipertansiyonun sonuçları.................................. 349

    Sistemik hipertansiyonun prevalansı................................ 351

    Sistemik hipertansiyonun tedavisi.................................... 351

Kalp yetmezliği..................................................................... 352

    Tanımı.............................................................................. 352

    Kalp yetmezliğinin sınıflandırılması................................. 352

    Sistolik disfonksiyonun nedenleri.................................... 353

    Diyastolik disfonksiyonun nedenleri................................ 353

    Kalp yetmezliğine karşı kompenzatör mekanizmalar........ 353

    Kalp yetmezliğinin sonuçları ........................................... 355

    Kalp yetmezliğinin tedavisi............................................... 355

Şok....................................................................................... 356

    Tanımı.............................................................................. 356

    Şokun sınıflandırılması.................................................... 356

    Kardiyojenik şok.............................................................. 356

    Hipovolemik şok.............................................................. 356

    Septik şok........................................................................ 357

    Şokun evreleri.................................................................. 357

 

22. KONU   Egzersiz Fizyolojisi......................................... 359

Kan...................................................................................... 360

    Alyuvarların mobilizasyonu............................................. 360

    Kan hacmi........................................................................ 361

    Fiziksel antrenman ve oksijen taşıma kapasitesi............... 362

Kardiyovasküler sistem........................................................ 362

    Kalp debisi....................................................................... 362

    Kalp atım sayısı................................................................ 362

    Kalbin vurum hacmi......................................................... 364

    Miyokardiyel kontraktilite................................................ 365

    Kan akımı......................................................................... 365

    Kan basıncı...................................................................... 365

    Kondisyon ve kardiyovasküler adaptasyonlar.................. 365

    Yarış atlarında EKG bulguları........................................... 366

Solunum sistemi................................................................... 367

    Egzersiz ve solunum........................................................ 367

    Solunum ve hareket.......................................................... 369

    Kan gazları ve asit-baz dengesi......................................... 370

    Egzersize bağlı pulmoner hemoraji................................... 371

Kas sistemi........................................................................... 371

    İskelet kaslarında adaptasyon........................................... 371

    Histokimya, biyokimya ve morfometri............................. 373

    Enerji kaynakları.............................................................. 374

    Morfoloji ve hız............................................................... 375

Termoregülasyon ve sıvı dengesi......................................... 375

    Egzersiz ve enerji............................................................. 375

    Termoregülasyon............................................................. 375

    Terin bileşimi................................................................... 376

    Sıvı dengesi...................................................................... 376

Hormonal yanıtlar................................................................ 376

    Tiroit bezi......................................................................... 376

    Adrenal bez...................................................................... 376

    Diğer hormonlar............................................................... 377

Egzersiz toleransı ve sağlık................................................... 377

Beslenme.............................................................................. 378

    Enerji............................................................................... 378

    Enerji kaynağı.................................................................. 378

    Glikojen depolanması....................................................... 379

    Protein.............................................................................. 379

    Mineraller......................................................................... 379

    Vitaminler........................................................................ 379

 

IV. BÖLÜM    |     SİNDİRİM, EMİLİM ve METABOLİZMA

23. KONU Sindirim Sisteminin Genel Fonksiyonu ve Kontrolü          383

Karşılaştırmalı yapı ve fonksiyon......................................... 383

Bağırsak duvarı.................................................................... 385

Bağırsağın sinirsel kontrolü.................................................. 385

Bağırsak ileusu..................................................................... 387

Bağırsağın endokrin kontrolü............................................... 387

Parakrin kontrol................................................................... 389

Uyarı-yanıt eşleşmesi........................................................... 390

 

24. KONU   Mide ve Bağırsak Hareketleri......................... 393

Yiyeceklerin ağza alınması, çiğnenmesi ve yutulması........... 393

Yemek borusu (Ösefagus).................................................... 394

    İnnervasyonu................................................................... 394

    Hareketleri........................................................................ 394

Mide bağırsak düz kasları..................................................... 394

    İmpulsların kendiliğinden oluşumu ve iletimi................... 395

    Kalsiyum ve kas kasılması............................................... 395

Midenin motor işlevleri........................................................ 396

Midenin boşalmasının düzenlenmesi.................................... 396

Kusma.................................................................................. 397

İnce bağırsaklarda karıştırma ve ileri itme hareketleri........... 398

Sindirim döneminde ve ara dönemlerde motilite tipleri......... 399

    İlerleyici miyoelektrik kompleksin oluşturulması............. 400

    İnce bağırsak motor hareket tiplerinin denetimi................ 401

Kalın bağırsakların motor işlevleri........................................ 401

    Kolonun yavaş dalga aktivitesi......................................... 402

Bağırsak parazitleri ve alerjide motilite bozuklukları............. 402

    Geçiş süresinin kısalması ile ilgili mekanizmalar.............. 402

    Mast hücresi salgıları........................................................ 403

 

25. KONU   Mide ve Eklenti Bezlerinin Salgıları................ 407

Tükürük salgısı.................................................................... 407

    Fonksiyonel ünite............................................................. 407

    Salgılama mekanizmaları.................................................. 408

Mide salgısı.......................................................................... 409

    Mide mukozasının bölümleri............................................ 409

    Midede salgı yapan hücreler ve salgının düzenlenmesi..... 410

    HCl salgı mekanizması..................................................... 410

    Asit salgılanmasının uyarılması........................................ 410

    Asit salgılanmasının inhibisyonu...................................... 412

    Mide mukoza bariyeri...................................................... 412

    Pepsinojen salınımı.......................................................... 413

    Peptik ülserin fizyopatolojisi............................................ 413

Egzokrin pankreas................................................................ 413

    Sodyum bikarbonat salgılanması...................................... 414

    Pankreas enzimlerinin salgılanması.................................. 415

Pankreas salgısının düzenlenmesi......................................... 415

Safra kanalları...................................................................... 415

    Karaciğer lobülleri............................................................ 416

    Safra asitlerinin sentezi..................................................... 416

    Enterohepatik dolaşım...................................................... 417

    Organik bileşiklerin atılması............................................. 417

 

26. KONU   Bağırsaklarda Sindirim ve Emilim.................. 421

Mukoza yüzey alanı ve kan akımı........................................ 421

    Sindirim-emilim yüzey alanının büyüklüğü...................... 421

    Epitel üzerindeki hücre tipleri........................................... 421

    Villuslarda zıt yönlü kan akımı......................................... 422

İnce bağırsaklarda sindirim.................................................. 423

    Karbonhidrat, protein ve yağların sindirimi...................... 423

    Yenidoğanlarda makromoleküllerin emilimi..................... 425

    Sütten kesim döneminde enzimlerde meydana gelen

değişiklikler...................................................................... 427

Kalın bağırsaklarda mikrobiyel sindirim .............................. 427

Bağırsaklarda emilim............................................................ 428

    Enterosistemik sıvı döngüsü............................................ 428

    Tuz ve suyun taşınım yolakları........................................ 429

    Elektrolit ve besin maddesi emilimi ile ilgili hücresel

mekanizmalar................................................................... 429

    Sodyum gradyanı............................................................. 430

    Kalsiyum emilimi............................................................. 430

    Kısa zincirli yağ asidi emilimi........................................... 431

    Bağırsak salgılarının düzenlenmesi ile ilgili hücresel

mekanizmalar................................................................... 431

    Bağırsaklarda emilim ve salgılama işlemlerinin nöroendokrin

denetimi............................................................................ 431

    İshalin patofizyolojisi....................................................... 433

    Epitel bariyerinin bütünlüğünün korunması ve onarımı.... 434

 

27. KONU   Ruminantlarda Sindirim................................. 439

Giriş..................................................................................... 439

    Ruminantlarda midenin fonksiyonel anatomisi................. 439

    Ruminantlarda midenin gelişimi....................................... 441

    Ruminantlardaki sindirimin avantajları ve dezavantajları.. 442

Mikrobiyel fermentasyon..................................................... 442

    Diyetle alınan substratlar.................................................. 443

    Fermentasyona uğrayan kitle............................................ 444

    Fermentasyon tipleri......................................................... 445

    Selülozun fermentasyonu................................................. 446

    Nişastanın fermentasyonu................................................ 446

    Proteinlerin fermentasyonu.............................................. 446

    Yağların fermentasyonu................................................... 447

    Diğer önemli ruminal reaksiyonlar................................... 447

    Özet.................................................................................. 448

Fermentasyon son ürünlerinin akıbeti.................................. 448

    Uçucu yağ asitleri............................................................. 448

    Laktik asit........................................................................ 449

    Gazlar............................................................................... 450

    Amonyak......................................................................... 450

    Diğer son ürünler............................................................. 450

    Özet.................................................................................. 450

Ruminant midesinde sindirimin yönü ve hızı....................... 451

    Fermentasyonu etkileyen diğer faktörler........................... 451

    Yem tüketimi.................................................................... 451

    Yemin ağıza alınması, çiğnenmesi ve yutulması............... 451

    Tükürük salgılanması....................................................... 452

    Ruminoretiküler hareketler (motilite)................................ 453

    Geğirme (Eruktasyon)...................................................... 458

    Geviş getirme (Ruminasyon)............................................ 458

    Omazumun fonksiyonu.................................................... 460

    Abomazumun fonksiyonu................................................ 461

    Özet.................................................................................. 462

Verim artışı sağlamak amacıyla rumen fonksiyonlarının

modifikasyonu..................................................................... 462

    Korunmuş besin maddeleri.............................................. 462

    Korunmuş enzimler.......................................................... 462

    Yemlerdeki selektif antibiyotikler..................................... 462

    Genetiği değiştirilmiş rumen mikropları............................ 463

     Probiyotikler................................................................... 463

    Konsantre yemlerle zenginleştirilmiş diyetler................... 463

    Tamponlar........................................................................ 463

    Özet.................................................................................. 463

Rumenin fonksiyon bozukluğundan kaynaklanan hastalıklar 464

    Rumen motilitesi ile ilgili klinik bozukluklar.................... 464

    Rumen asidozu................................................................. 464

    Sığırlarda akut pulmoner ödem......................................... 466

    Ketozis............................................................................. 466

    Düşük süt yağı sendromu................................................. 467

    Amonyak toksikasyonu................................................... 467

    Timpani (Rumen şişkinliği).............................................. 467

    Özet.................................................................................. 468

Gelişmekte olan ruminantlarda sindirim............................... 468

    Yeni doğan dönemi.......................................................... 468

    Preruminant dönem.......................................................... 469

    Geçiş dönemi................................................................... 469

    Sütten kesim öncesi ve sonrası dönem............................. 470

    Özet.................................................................................. 470

 

28. KONU   Rumen ve Kalın Bağırsaklarda Fermentatif

                     Sindirimin Mikrobiyolojisi............................. 475

Mide-bağırsak ekosistemlerinde popülasyonun düzenlenmesi 475

Ön mide fermentasyon sistemleri......................................... 476

    Ön mide fermentasyon sistemlerindeki mikroorganizmalar 476

Kalın bağırsak fermentasyon Sistemleri................................ 477

Kalın bağırsak fermentasyon sistemlerindeki mikroorganizmalar          478

İnce bağırsak mikroorganizmaları......................................... 478

Fermentasyon araştırmalarındaki yöntemler......................... 478

    Mikroskopik yöntemler.................................................... 478

    Metabolik yöntemler........................................................ 479

    Kültür............................................................................... 479

    Moleküler yöntemler........................................................ 479

Fermentasyon sistemlerinde mikrobiyel metabolizma.......... 479

    Karbonhidrat metabolizması ve enerji oluşturulması........ 479

    Azot metabolizması.......................................................... 480

    Yağ metabolizması........................................................... 481

Rumen mikroorganizmalarının manipülasyonu.................... 481

Probiyotikler ve kolonizasyon direnci.................................. 482

Mikroorganizmalar ve Timpani............................................ 483

Rumende toksik maddelerin üretilmesi ve modifikasyonu... 483

    Laktik asidoz.................................................................... 483

    Nitrat–Nitrit toksisitesi..................................................... 484

    Organik azotlu bileşikler................................................... 484

    Okzalik asit zehirlenmesi.................................................. 484

    Sığırlarda akut pulmoner amfizem ve ödem...................... 485

    Mimozin toksisitesi.......................................................... 485

    Hipomagnezemi................................................................ 485

 

29. KONU   Kuşlarda Sindirim........................................... 487

Sindirim sisteminin anatomisi.............................................. 487     

Yem tüketiminin düzenlenmesi............................................ 489     

Motilite................................................................................. 490

    Yutma ve özefagus-kursak motilitesi ............................... 490

    Gastroduodenal motilite................................................... 490

    İleum, kolon ve sekum motilitesi   .................................. 491

Sekresyon ve sindirim.......................................................... 492      

    Ağız, kursak ve özefagus ................................................. 492

    Mide................................................................................. 492

    Bağırsak, pankreas ve safra.............................................. 492

    Sekum.............................................................................. 493

Motilite ve sekresyonun düzenlenmesi................................. 494

Emilim ................................................................................ 495

Ozmoregülasyon.................................................................. 496

Yumurta sarısı kesesi ve Meckel divertikulumu................... 496

Gastrointestinal ontojeni....................................................... 496

 

30. KONU   Karbonhidrat Metabolizması......................... 499

Kan şekeri............................................................................ 499

    Kaynakları........................................................................ 499

    Kullanımları..................................................................... 499

Oksidatif fosforilasyon........................................................ 501

Glikojenez............................................................................ 501

Glikojenoliz.......................................................................... 502

Glikoliz................................................................................ 503

Pirüvatın asetil-KoA ve CO2’ye oksidasyonu....................... 505

Sitrik asit döngüsü................................................................ 505

Pentoz fosfat yolu................................................................ 506

Glikoneojenez...................................................................... 507

Glükoronik asit yolu............................................................ 509

Diğer heksozların katabolizması........................................... 509

Kompleks karbonhidratların sentezi..................................... 510

Uçucu yağ asitlerinin metabolizması..................................... 510

 

31. KONU   Lipit Metabolizması........................................ 513

Triaçilgliserol metabolizması................................................ 513

Yağ asitlerinin de novo sentezi............................................. 513

Yağ asidinin uzatılması ve doymamış hale getirilmesi.......... 514

Triaçilgliserol sentezi............................................................ 515

Triaçilgliserol katabolizması................................................. 515

Keton cisimciklerinin metabolizması.................................... 517

Sentezi.................................................................................. 517

Oksidasyonu........................................................................ 518

Lipitlerin taşınması ve depolanması..................................... 518

Kan plazması lipitleri............................................................ 519

Taşınma ve depolama........................................................... 520

Yağ doku.............................................................................. 520

Karaciğer.............................................................................. 521

Meme bezi............................................................................ 521

Steroit metabolizması........................................................... 522

Biyosentezi........................................................................... 522

Katabolizması....................................................................... 522

Kolesterol, atheroskleroz ve kalp hastalığı............................ 524

Fosfolipitlerin metabolizması............................................... 524

Biyosentezi........................................................................... 525

Katabolizması....................................................................... 525

Aykosanoyitlerin metabolizması.......................................... 526

Sfingolipitlerin metabolizması.............................................. 526

Lipitlerin diğer besin öğeleriyle ilişkisi................................. 527

 

32. KONU   Protein ve Amino Asit Metabolizması............ 532

Amino asitlerden amino gruplarının uzaklaştırılması............ 532

    Transaminasyon............................................................... 532

    Transamidasyon............................................................... 532

    Oksidatif deaminasyon..................................................... 532

    Hidrolitik deaminasyon.................................................... 533

Amonyağın Akıbeti.............................................................. 534

    Biyosentetik reaksiyonlar................................................. 534

    Üre oluşumu.................................................................... 534

    Ürik asit sentezi................................................................ 534

    Atılması............................................................................ 535

Amino asitlerin biyosentezi.................................................. 535

    Alanin, asparajin, aspartat, glutamat, glutamin, hidroksiprolin

ve prolin........................................................................... 535

    Sistein, glisin ve serin....................................................... 536

    Tirozin ve hidroksilizin.................................................... 536

Amino asitlerin metabolik akıbeti......................................... 536

    Protein sentezi.................................................................. 537

    Amino asitlerin karbon iskeletlerinin katabolizması......... 537

    Amino asitlerin çeşitli esansiyel azotlu bileşiklerin

sentezlenmesinde kullanılması.......................................... 541

Ruminantlarda azot metabolizması....................................... 542

Pürin ve pirimidin nükleotitlerinin metabolizması................ 543

    Pürin nükleotitlerinin metabolizması................................ 544

    Pirimidin nükleotitlerinin metabolizması.......................... 544

Nükleik asitler ve nükleoproteinler....................................... 545

 

33. KONU  Karbonhidrat ve Yağ Metabolizması Bozuklukları         547

Enerji metabolizması............................................................ 547

Emilim aşaması.................................................................... 547

    Karbonhidratlar................................................................ 548

    Trigliseritler...................................................................... 548

    Amino asitler.................................................................... 548

Emilim sonrası aşama.......................................................... 548

    Açlık sırasında glukozun vücut depolarından mobilize edilmesi        549

    Glukoz-yedekleyici işlemler............................................. 549

Ruminantlarda enerji metabolizması..................................... 550

Ketozis................................................................................. 550

    Klasik ketozis................................................................... 551

    Peripartum ketozisi........................................................... 551

    Karaciğerin yağ asitlerini oksitleyebilmesindeki kısıtlamalar 551

Gebelik toksemisi................................................................. 551

Kanatlılarda yağlı karaciğer sendromu.................................. 552

Diabetes mellitus.................................................................. 552

    Diabetes mellitus tipleri.................................................... 552

Yenidoğanların hipoglisemisi............................................... 553

 

34. KONU   Vitaminler....................................................... 555

A Vitamini............................................................................ 555

    Fonksiyonu...................................................................... 556

    Yetersizliği....................................................................... 557

    Toksisitesi........................................................................ 557

    Veteriner hekimlikle ilgili sendromlar............................... 557

D Vitamini ........................................................................... 557

    Fonksiyonu...................................................................... 557

    Yetersizliği....................................................................... 558

    Toksisitesi........................................................................ 558

    Veteriner hekimlikle ilgili sendromlar............................... 558

E Vitamini............................................................................ 559

    Fonksiyonu...................................................................... 559

    Yetersizliği....................................................................... 560

    Toksisitesi........................................................................ 560

    Veteriner hekimlikle ilgili sendromlar............................... 560

K Vitamini ........................................................................... 560

    Fonksiyonu...................................................................... 560

    Yetersizliği....................................................................... 561

    Toksisitesi........................................................................ 561

    Veteriner hekimlikle ilgili sendromlar............................... 561

Biyotin................................................................................. 561

    Fonksiyonu...................................................................... 561

    Yetersizliği....................................................................... 561

    Veteriner hekimlikle ilgili sendromlar............................... 561

Kolin.................................................................................... 562

    Fonksiyonu...................................................................... 562

    Yetersizliği....................................................................... 562

    Veteriner hekimlikle ilgili sendromlar............................... 562

Siyanokobalamin (B12 vitamini)........................................... 562

    Fonksiyonu...................................................................... 562

    Yetersizliği....................................................................... 562

Folik asit.............................................................................. 562

    Fonksiyonu...................................................................... 562

    Yetersizliği....................................................................... 562

    Veteriner hekimlikle ilgili sendromlar............................... 563

Niyasin................................................................................. 563

    Fonksiyonu...................................................................... 563

    Yetersizliği....................................................................... 563

    Veteriner hekimlikle ilgili sendromlar............................... 563

Pantotenik asit...................................................................... 563

    Fonksiyonları................................................................... 563

    Yetersizliği....................................................................... 563

Pridoksin (B6 vitamini)......................................................... 563

    Fonksiyonu...................................................................... 563

    Yetersizliği....................................................................... 563

Riboflavin (B2 vitamini)....................................................... 564

    Fonksiyonu...................................................................... 564

    Yetersizliği....................................................................... 564

    Veteriner hekimlikle ilgili sendromlar............................... 564

Tiyamin (B1 vitamini)........................................................... 564

    Fonksiyonu...................................................................... 564

    Yetersizliği....................................................................... 564

    Veteriner hekimlikle ilgili sendromlar............................... 564

Vitamin C (askorbik asit)..................................................... 565

    Fonksiyonu...................................................................... 565

    Yetersizliği....................................................................... 565

 

35. KONU   Mineraller....................................................... 567

Kalsiyum.............................................................................. 568

    Fonksiyonu...................................................................... 568

    Homeostazı...................................................................... 569

    Homeostaz ile ilgili özel durumlar.................................... 570

    Diyet kaynakları............................................................... 570

    Yetersizliği....................................................................... 570

    Toksisitesi........................................................................ 570

    Veteriner hekimlikle ilgili sendromlar............................... 570

Fosfor.................................................................................. 571

    Fonksiyonu...................................................................... 571

    Homeostazı...................................................................... 571

    Diyet kaynakları............................................................... 571

    Ruminantlarda fosforun kullanımı.................................... 571

    Yetersizliği....................................................................... 572

    Toksisitesi........................................................................ 572

    Veteriner hekimlikle ilgili sendromlar............................... 572

Magnezyum.......................................................................... 573

    Fonksiyonu...................................................................... 573

    Homeostazı...................................................................... 573

    Yetersizliği....................................................................... 573

    Toksisitesi........................................................................ 573

    Veteriner hekimlikle ilgili sendromlar............................... 574

Sodyum................................................................................ 574

    Fonksiyonu...................................................................... 574

    Homeostazı...................................................................... 575

    Yetersizliği....................................................................... 575

    Toksisitesi........................................................................ 575

    Veteriner hekimlikle ilgili sendromlar............................... 575

Klor...................................................................................... 575

    Fonksiyonu...................................................................... 575

    Homeostazı...................................................................... 576

    Yetersizliği....................................................................... 576

    Toksisitesi........................................................................ 576

    Veteriner hekimlikle ilgili sendromlar............................... 576

Potasyum............................................................................. 576

    Fonksiyonu...................................................................... 576

    Metabolizma ve düzenlenmesi.......................................... 577

    Yetersizliği....................................................................... 577

    Toksisitesi........................................................................ 577

    Veteriner hekimlikle ilgili sendromlar............................... 577

Sülfür................................................................................... 578

    Fonksiyonu...................................................................... 578

    Metabolizması.................................................................. 578

    Yetersizliği....................................................................... 578

    Toksisitesi........................................................................ 578

Krom.................................................................................... 578

    Fonksiyonu...................................................................... 578

    Düzenlenmesi................................................................... 579

    Yetersizliği....................................................................... 579

    Toksisitesi........................................................................ 579

Kobalt.................................................................................. 579

    Fonksiyonu...................................................................... 579

    Düzenlenmesi................................................................... 579

    Yetersizliği....................................................................... 579

    Toksisitesi........................................................................ 579

    Veteriner hekimlikle ilgili sendromlar............................... 579

Bakır.................................................................................... 580

    Fonksiyonu...................................................................... 580

    Metabolizması.................................................................. 580

    Yetersizliği....................................................................... 580

    Toksisitesi........................................................................ 580

    Veteriner hekimlikle ilgili sendromlar............................... 581

İyot...................................................................................... 581

    Fonksiyonu...................................................................... 581

    Homeostazı...................................................................... 581

    Yetersizliği....................................................................... 581

    Toksisitesi........................................................................ 581

    Veteriner hekimlikle ilgili sendromlar............................... 581

Demir................................................................................... 582

    Fonksiyonu...................................................................... 582

    Homeostazı...................................................................... 582

    Yetersizliği....................................................................... 582

    Toksisitesi........................................................................ 582

    Veteriner hekimlikle ilgili sendromlar............................... 582

Manganez............................................................................. 583

    Fonksiyonu...................................................................... 583

    Metabolizması.................................................................. 583

    Yetersizliği....................................................................... 583

    Toksisitesi........................................................................ 583

Molibden.............................................................................. 583

    Fonksiyonu...................................................................... 583

    Emilimi............................................................................ 583

    Yetersizliği....................................................................... 583

    Toksisitesi........................................................................ 583

    Veteriner hekimlikle ilgili sendromlar............................... 583

Selenyum............................................................................. 584

    Fonksiyonu...................................................................... 584

    Metabolizması.................................................................. 584

    Yetersizliği....................................................................... 584

    Toksisitesi........................................................................ 584

    Veteriner hekimlikle ilgili sendromlar............................... 584

Çinko................................................................................... 585

    Fonksiyonu...................................................................... 585

    Emilimi............................................................................ 585

    Yetersizliği....................................................................... 586

    Toksisitesi........................................................................ 586

    Veteriner hekimlikle ilgili sendromlar............................... 586

Diğer bazı mineraller............................................................ 586

    Alüminyum...................................................................... 586

    Arsenik............................................................................ 586

    Nikel................................................................................ 586

    Silikon.............................................................................. 586

    Kalay................................................................................ 587

    Vanadyum........................................................................ 587

Toksik mineraller................................................................. 587

    Kadmiyum....................................................................... 587

    Flor.................................................................................. 587

    Kurşun............................................................................. 588

    Cıva.................................................................................. 588

 

36. KONU   Kıkırdak, Kemikler ve Eklemler..................... 591

Kıkırdağın anatomisi............................................................ 591

Kıkırdağın büyümesi............................................................ 591

Kemiğin anatomisi................................................................ 592

    Osteoblastlar.................................................................... 593

    Osteositler........................................................................ 593

    Osteoklastlar.................................................................... 593

Kemiğin bileşimi.................................................................. 593

Kemiğin oluşumu................................................................. 595

    İntramembranöz ossifikasyon.......................................... 595

    Endokondral ossifikasyon............................................... 595

Kemiğin uzunluğuna büyümesi............................................ 597

Kemiğin çapına büyümesi.................................................... 598

Kemiğin yeniden yapılandırılması (remodeling)................... 598

    Aktivasyon....................................................................... 598

    Rezorbsiyon (yıkımlanma)............................................... 600

    Yeniden yapılanmanın başlaması..................................... 600

    Yeniden yapılanma........................................................... 600

Kırık kemiğin onarımı.......................................................... 600

Kemik metabolizması ve mineral  homeostazı...................... 602

Eklemler............................................................................... 603

Veteriner hekimliğinde kıkırdağı etkileyen özel sendromlar.. 603

    Memelilerde osteokondroz ve kanatlılarda tibiyal

diskondroplazi.................................................................. 603

Veteriner hekimliğinde kemikleri etkileyen özel sendromlar. 603

Primer hiperparatiroidizm..................................................... 603

Psödohiperparatiroidizm ..................................................... 604

Sekonder hiperparatiroidizm................................................ 604

Hipoparatiroidizm................................................................ 605

Nütrisyonel hiperkalsitonizm............................................... 605

Buzağıların kalıtsal osteopetrozu.......................................... 605

Deniz ayılarının osteopetrozu .............................................. 605

Raşitizm ve osteomalazi....................................................... 605

Osteoporoz........................................................................... 606

Sütçü ineklerde psödohipoparatiroidizm ve süt humması..... 607

Büyüme hormonu ve kemik metabolizması.......................... 608

 

V. BÖLÜM    |     ENDOKRİNOLOJİ, ÜREME ve LAKTASYON

37. KONU   Endokrin Bezler.............................................. 611

Temel kavramlar.................................................................. 611

Endokrin sistemin görevi..................................................... 611

Terminoloji.......................................................................... 612

Hormonlara karşı yanıtı etkileyen faktörler.......................... 612

Hormonların salgılanma şekilleri.......................................... 613

Endokrin sistemin organizasyonu........................................ 614

Hipotalamus hipofiz eksenine bağımlı sistem....................... 614

Hipotalamus......................................................................... 614

Hipofiz................................................................................. 615

Hipofizyel portal sistem....................................................... 615

Fizyolojik etkileşimler ve ikincil eksenler............................. 617

Hipotalamus hipofiz eksenine bağımlı olmayan.................... 620

Glukoz düzeyinin ayarlanması............................................. 620

Kalsiyumun düzeyinin ayarlanması...................................... 620

Sodyum ve potasyumun düzeylerinin ayarlanması............... 620

Gastrointestinal enzimlerin salgılarının düzenlenmesi .......... 620

Geçici endokrin sistem......................................................... 620

Endokrin sistemin kontrolü.................................................. 621

Kapalı-döngü veya geri bildirim ile düzenleme..................... 621

Açık-döngü regülasyonu...................................................... 622

Hormon reseptörleri............................................................. 623

Reseptör teorisi.................................................................... 623

Reseptörlerin özellikleri........................................................ 623

Hormonların etki mekanizmaları.......................................... 625

Sinyal transdüksiyonu.......................................................... 625

Hormonların kimyasal özellikleri......................................... 627

Giriş..................................................................................... 627

Hormonların sınıflandırılması.............................................. 627

Hormonların biyosentezi...................................................... 630

Steroitlerin biyosentezi......................................................... 630

Peptit hormonların biyosentezi............................................. 631

Aminoasit-sınıfına ait hormonların biyosentezi.................... 632

Tiroit bezi............................................................................. 633

Anatomi............................................................................... 634

Tiroit bez döngüsünün fizyolojisi......................................... 635

Adrenal bezler...................................................................... 638

Anatomi............................................................................... 639

Adrenal korteks fizyolojisi................................................... 639

Adrenal Medulla................................................................... 642

Pankreas ve gliseminin regülasyonu..................................... 643

Histoloji............................................................................... 644

Fizyoloji............................................................................... 644

Diyabetes mellitus................................................................ 648

Kalsiyum ve fosfat düzeylerinin paratiroit hormon (PTH), vitamin

D ve kalsitonin ile kontrolü.................................................. 649

Anatomi............................................................................... 650

Kan kalsiyumunun düzeyinin ayarlanması........................... 651

Klinik tablolar...................................................................... 653

 

38. KONU   Memelilerde Üreme: Erkek Üreme Fizyolojisi             657

Anatomik yapı...................................................................... 657

Testis ve spermatogenez....................................................... 659

Seminifer tübüller ve kan-testis bariyeri .............................. 660

Spermatojenik süreç ............................................................ 662

Spermatojenik döngü............................................................ 664

Spermatojenik dalga............................................................. 665

Spermatogenezin hormonal kontrolü.................................... 665

Testosteronun diğer önemli özellikleri.................................. 667    

Puberte ve mevsimin etkileri................................................ 668    

Erkeğin cinsel yanıtı............................................................. 669

Feromonlar  ......................................................................... 669    

Penis ereksiyonu ve ejekülasyon.......................................... 669

Sperma ve spermatozoa........................................................ 670

Epididimis............................................................................ 671

Eklenti bezleri ve seminal plazma......................................... 671

Spermatozoa......................................................................... 673

Sper işlevi............................................................................ 673

Damızlık durumunun değerlendirmesi ................................. 673

Erkek üremeyle ilgili teknolojiler.......................................... 675

 

39. KONU   Memelilerde Üreme: Dişi Üreme Fizyolojisi.......... 677

Genel bilgiler........................................................................ 677

Hipotalamus-hipofizovaryum ekseni.................................... 678

Puberte (Ergenlik)................................................................ 679

Östrus siklusu (Kızgınlık döngüsü) ..................................... 680

    Genel bilgiler.................................................................... 681

    Östrus siklusunun dönemleri........................................... 681

    Östrus belirtileri .............................................................. 682

Menstrüel siklus ile östrus sikluslarının karşılaştırılması..... 683

Follikülogenez ve oogenez.................................................... 683

    Folliküler dalgalar............................................................. 684

    Klinik uygulamalar........................................................... 685

Ovulasyon............................................................................ 686

    Provoke ovulasyon.......................................................... 687

Corpus luteum...................................................................... 688

    Luteotropik ajanlar........................................................... 689

    Luteoliz............................................................................ 690

    Uterus-ovaryum etkileşimleri........................................... 690

    Klinik uygulamalar........................................................... 690

Östrus sikluslarının görülme sıklığını etkileyen faktörler...... 691

    Mevsimler........................................................................ 691

    Sosyal faktörler ve stres................................................... 691

    Beslenme.......................................................................... 692

    Sıcaklık ve nem................................................................ 692

    Yaşlanma......................................................................... 692

Gamet taşınımı ve fertilizasyon (döllenme).......................... 692

    Köpekgillerde fertilizasyon............................................... 693

    Spermatazoa taşınımı........................................................ 693

    Kapasitasyon, akrozom reaksiyonu ve fertilizasyon......... 693

Erken embriyonik dönem..................................................... 695

    Gebeliğin anne tarafından algılanması .............................. 695

Gebelik................................................................................. 696

    Uterusa tutunma ve plasentasyon..................................... 696

    Plasentanın endokrin görevi............................................. 696

Doğum................................................................................. 698

    Prepartum değişiklikler..................................................... 698

    Davranış ve görünümdeki değişiklikler............................ 699

    Doğumun uyarılması: Genel bilgiler................................. 699

    Mekanik olaylar............................................................... 699

    Servikste dilasyon............................................................ 700

Puerperal dönem.................................................................. 701

 

40. KONU   Meme Bezi ve Laktasyon................................ 705

Meme bezinin fonksiyonel anatomisi................................... 705

Memenin dış yapısı.............................................................. 705

Memenin iç yapısı................................................................ 706

Meme gelişimi, farklılaşması ve laktasyon........................... 708

Mammogenez....................................................................... 709

Beslenme ve mammogenez................................................... 711

Laktogenez........................................................................... 711

Galaktopoez......................................................................... 712

Laktasyon performansı........................................................ 713

Sütün sentez ve sekresyonu................................................. 713

Meme bezi metabolizması.................................................... 713

Süt bileşenlerinin biyosentezi............................................... 714

Süt sekresyonu..................................................................... 716

Sağım fizyolojisi................................................................... 717

Süt sekresyonunun kontrolü................................................ 717

Sütün memeden indirilmesi.................................................. 718

Sütün biyolojik fonksiyonu.................................................. 718

Besleyici değer..................................................................... 718

Türler arasındaki farklılık..................................................... 719

Süt kalıntıları ve süt kontaminantları.................................... 719

Laktasyonu etkileyen faktörler............................................. 721

Besinsel, fizyolojik ve çevresel faktörler.............................. 721

Mastitis ve metabolik bozukluklar........................................ 722

Meme biyoteknolojisi........................................................... 723

 

41. KONU   Kanatlılarda Üreme Fizyolojisi...................... 725

Fotoperiyot........................................................................... 725

    Işık reseptörleri (fotoreseptörler)..................................... 725

    Işık ile uyarılma (fotositümülasyon)................................ 725

Işığa karşı duyarsızlık (fotorefraktör etki)............................ 726

    Tiroit bezi......................................................................... 726

Gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH)............................. 727

Erkek üreme sistemi............................................................. 727

    Testisler........................................................................... 727

    Eklenti cinsiyet organları.................................................. 728

    Spermatojenez.................................................................. 728

    Testisin hormonal denetimi.............................................. 729

    Semenin dondurularak saklanması................................... 730

Dişi üreme sistemi................................................................ 730

    Ovaryumun anatomisi...................................................... 730

    Follikül gelişimi................................................................ 730

    Oviduktun anatomisi........................................................ 731

    Sperm depolama............................................................... 731

    Ovaryum endokrinolojisi................................................. 732

    Follikül seçimi.................................................................. 732

    Ovulasyon siklusu........................................................... 733

    Yumurtlama..................................................................... 733

Kuluçka................................................................................ 734

VI. BÖLÜM     

SİNİR SİSTEMİ, ÖZEL DUYULAR,

KASLARIN HAREKETİ ve  TERMOREGÜLASYON

 

42. KONU   Sinir Sisteminin Organizasyonu...................... 739

Yapı..................................................................................... 739

    Sinir hücreleri ve sinapslar............................................... 739

    Glia.................................................................................. 740

    Sinir dokusunun hasara yanıtı.......................................... 742

Sinir sisteminin bölümleri.................................................... 743

    Merkezi ve periferik sinir sistemi..................................... 743

    Otonom ve somatik sinir sistemi...................................... 743

    Refleksler ve refleks yolları.............................................. 744

Gelişimi ve organizasyonu................................................... 744

    Nöral tüp.......................................................................... 744

    Beynin ana bölümleri....................................................... 745

    Ventriküller ve beyin-omurilik sıvısı................................ 746

    Sinirler............................................................................. 746

    Terminoloji ve fonksiyonel bileşenler.............................. 747

    Kraniyel ve spinal sinirlerin karşılaştırılması.................... 747

    Kraniyel sinirlerin özel fonksiyonları............................... 748

Kraniyel sinir çekirdekleri.................................................... 748

    Organizasyon................................................................... 748

    Hücre kolonları................................................................ 748

 

43. KONU   Membran Potansiyelleri: Elektriksel Sinyallerin

Oluşumu ve İletimi.............................................................. 751

Nöronal membran potansiyellerinin orijini ve belirlenmesi.. 751

    İyonların membranlardan geçişini sağlayan itici güçler..... 752

    Membranın iyon geçirgenliği............................................ 753

    İtici güçler, iyon kanalları ve membran potansiyeli arasındaki fonksiyonel ilişki              755

Nöronlarda oluşturulan elektriksel sinyal tipleri................... 755

    Aksiyon potansiyeli......................................................... 755

    Postsinaptik potansiyeller................................................. 755

    Aksiyon potansiyeli ve postsinaptik potansiyeller arasındaki fonksiyonel ilişki               756

Aksiyon potansiyelinin oluşması......................................... 756

    Aksiyon potansiyelinin dönemleri.................................... 757

    Aksiyon potansiyeli oluşumunun limitleri........................ 759

    Sinyal oluşturma yeteneğinin sürdürülmesi...................... 759

    Nöronlarda elektriksel sinyal oluşumu mekanizmaları üzerine klinik değerlendirmeler    761

Aksiyon potansiyelinin akson boyunca iletimi..................... 761

    Aktif iletide pasif akım yayılımının rolü........................... 761

    Refrakter dönem ve tek yönlü ileti.................................... 762

    Aksiyon potansiyeli ileti hızını etkileyen faktörler............ 762

    Nöronlarda elektriksel sinyal iletimi üzerine klinik

değerlendirmeler............................................................... 763

 

44. KONU   Sinaptik İleti ve Nörotransmitter Döngüsü.... 767

Sinaptik iletide nörotransmitter salınımı............................... 767

Kalsiyumun önemi ve giriş mekanizması............................. 768

Veziküler nörotransmitter salınım aşamalarında kalsiyumun rolü         768

Nörotransmitter salınımından sonra depo veziküllerin akıbeti 769

Nörotransmitter salınımı üzerine klinik değerlendirmeler..... 769

Sinaptik iletide nörotransmitter reseptörlerinin rolü.............. 770

Membran reseptörlerinin genel fonksiyonel organizasyonu ve

başlıca sınıfları..................................................................... 771

İyonotropik reseptörlerin anatomik ve fonksiyonel organizasyonu       733

Metabotropik reseptörlerin anatomik ve fonksiyonel

organizasyonu...................................................................... 775

Reseptörler ile postsinaptik potansiyeller arasındaki fonksiyonel

ilişki..................................................................................... 779

Nöral iletişimde reseptörlerin rolü üzerine klinik değerlendirmeler        783

Sinaptik iletiye aracılık eden nörotransmitterler.................... 784

Kimyasal maddelerin nörotransmitter olarak tanımlanması.. 786

Nörotransmitterlerin sınıflandırılması................................... 786

Nörotransmitterler döngüsü.................................................. 787

Nörotransmitterler döngüsü ile ilgili klinik değerlendirmeler 788

 

45. KONU   Somatik Duyu Sistemi..................................... 797

Duyu reseptörleri................................................................. 797

    Giriş................................................................................. 798

    Duyu reseptörlerinin genel özellikleri............................... 798

    Mekanoreseptörler........................................................... 799

    Nosiseptörler.................................................................... 800

    Termoreseptörler.............................................................. 802

    Propriyoseptörler ............................................................ 802

    Kas-iskelet duyusu........................................................... 802

    Viseral duyu..................................................................... 803

    Primer afferentler ve omurilik.......................................... 803

    Giriş ................................................................................ 803

Primer afferent lif tipleri ve fonksiyonları............................ 803

Omuriliğin duyu bölümleri................................................... 804

Primer afferent nörotransmitterleri....................................... 804

Omuriliğin lamina veya tabakaları........................................ 804

Çıkan spinal yollar .............................................................. 805

Giriş..................................................................................... 805

Dorsal kolon yolu................................................................ 805

Spinotalamik traktus............................................................. 806

Trigeminal yol...................................................................... 807

Ağrı...................................................................................... 807

Nosisepsiyon ve ağrının ayırdedici duysal bölümü.............. 807

Ağrının duygusal veya emosyonel bölümü........................... 807

Akut ve kronik ağrı.............................................................. 808

Hayvanlarda ağrı.................................................................. 809

Somatik duyu korteksi......................................................... 810

Fonksiyonel anatomi............................................................ 810

Somatotopik temsil............................................................... 811

Endojen ağrı kontrolü........................................................... 812

Giriş..................................................................................... 812

Ağrının segmental düzenlenmesi.......................................... 812

Ağrının inen yollarla düzenlenmesi...................................... 813

 

46. KONU   Görme............................................................. 819

Gözün anatomisi.................................................................. 819

Optikler................................................................................ 819

Retinal yapı ve fonksiyon..................................................... 821

    Fotoreseptörler................................................................. 821

    Reseptör potansiyelinin oluşması:.................................... 821

        Beyazlatma reaksiyonları.............................................. 821

        Işık ve karanlık adaptasyonu........................................ 822

Renkli görme........................................................................ 822

Retinada reseptör potansiyelinin oluşması............................ 823

Görüntünün retinal entegrasyonu......................................... 823

Nörotransmitterler................................................................ 823

    Optik yollar...................................................................... 824

    Görsel korteks kolonları................................................... 824

    Binoküler görme ve derinlik algılaması............................. 824

Evcil türlerde görme bozukluklarının tanısı.......................... 825

 

47. KONU   İşitme ve Denge............................................... 827

Vestibulokohlear sistemin orijini ve yapısı........................... 827

İşitme................................................................................... 827

    Sesin özellikleri................................................................ 828

    Perifer oditorik sistemin yapısı......................................... 828

İşitme fizyoloji..................................................................... 832

Reseptör potansiyelnin oluşumu.......................................... 832

Frekansın algılanması........................................................... 833

Gürültünün algılanması........................................................ 833

Merkezi işitme yolakları....................................................... 834

Sesin kaynağının (lokasyon) algılanması.............................. 834

    İşitme ile ilgili klinik durumlar......................................... 834

Denge................................................................................... 835

    Vestibüler sistemin yapısı................................................ 835

Vestibüler fizyoloji............................................................... 836

    Merkezi vestibüler yolaklar.............................................. 837

    Denge ile ilgili klinik durumlar......................................... 837

 

48. KONU   Koku ve Tat Alma.......................................... 839

Koku ve tat fizyolojisi Tarihi................................................ 839

Koku ve tadın genel işlevi.................................................... 839

Koku duyusu....................................................................... 840

Kokunun kimyası................................................................. 840

    Koku duyusundaki süreçlerin özeti.................................. 840

    Koku duyusunun anatomik organizasyonu...................... 840

    Olfaktorik sistemdeki reseptörler..................................... 841

    Feromonlar....................................................................... 842

Tat duyusu........................................................................... 842

    Reseptör hücreler ve nöral yollar...................................... 842

Evcil hayvanlarda koku ve tadı değiştiren durumlar............. 843

 

49. KONU   Kas Fizyolojisi................................................ 845

Giriş..................................................................................... 845

İskelet kası........................................................................... 845

    İskelet kasının subselüler organizasyonu......................... 847

    Kayan filament teorisi...................................................... 849

    Kas kasılmasının moleküler temeli................................... 850

    Kalsiyum-aracılı kontrol................................................... 851

    Kasılmanın enerji kaynakları............................................ 851

Nöromusküler fonksiyon..................................................... 853

Kas mekaniği........................................................................ 855

Kalp kası.............................................................................. 858

Düz kas................................................................................ 860

Kas dokusunun uyum yeteneği............................................ 861

 

50. KONU   Postür ve Hareketin Spinal Kontrolü............. 865

Giriş..................................................................................... 865

Üst ve alt motor nöron kavramları........................................ 865

Alt motor nöron “son ortak yol”.......................................... 866

    Motor birimler ................................................................. 866

    Motor birimlerin devreye girmesi ve büyüklük prensibi... 866

    Renshaw hücreleri ve rekürent inhibisyon........................ 867

    Denervasyon atrofisi ....................................................... 867

    Denervasyon ve elektromiyografi..................................... 867

Omurilik refleksleri.............................................................. 868

    Miyotatik refleks.............................................................. 868

    Golgi tendon organ refleksi.............................................. 870

    Fleksör veya geri çekme refleksi...................................... 870

Spinal şok ve Schiff Sherrington fenomeni........................... 871

Hareket ve omuriliğin model üreteçleri ................................ 871

    Arka bacak adım döngüsü................................................ 872

    Bacaklar arasındaki koordinasyon.................................... 872

    Farklı hız, eğim ve yönlerde yürüme................................ 873

    Kaşınma ve hızlı pençe atma ........................................... 873

    Merkezi model üreteç ağları.............................................. 873

 

51. KONU   Postür ve Hareketin Supraspinal Kontrolü.... 877

Giriş..................................................................................... 877

İnen yollar ve üst motor nöronlar......................................... 877

    Lateral kortikospinal yol ve motor korteks fonksiyonu.... 878

    Rubrospinal yol................................................................ 880

    Vestibülospinal yollar ve vestibüler fonksiyon................ 880

    Retikülospinal yollar........................................................ 881

    Tektospinal yol................................................................ 881

    Aşağı inen diffüz retikülospinal yollar.............................. 881

    Baskı oluşturan omurilik lezyonlarının klinik görünümü.. 881

Beyin sapının postürel refleksleri......................................... 882

    Orta-beyin deserebre hayvan modeli................................ 882

    Boyun ve labirent refleksleri............................................ 882

Lokomosyonun beyin sapından kontrolü............................. 883

Bazal gangliyonlar................................................................ 884

    Yerleşimi ve bağlantıları................................................... 884

    Hastalıkları ...................................................................... 885

    Genel fonksiyonları.......................................................... 886

Serebellum ve motor koordinasyon...................................... 887

    Serebellum hastalıklarının klinik belirtileri....................... 887

    Serebellumun anatomisi................................................... 887

    Serebellumun bölümleri .................................................. 888

    Serebellar korteksin yapısı ve fonksiyonu........................ 889

    Serebellum fonksiyonunun genel mekanizmaları.............. 891

    Serebellum ve motor öğrenme.......................................... 891

 

52. KONU   Otonom Sinir Sistemi...................................... 895

Otonom sinir sisteminin anatomisi....................................... 895

    Perifer otonom sinir sistemi............................................. 895

    Merkezi otonom sinir sistemi........................................... 897

Otonom sinir sisteminin fizyolojisi...................................... 897

    Nörotransmitterler............................................................ 898

    Reseptörler....................................................................... 899

    Gangliyonlar..................................................................... 902

Otonom sinir sisteminin organlara etkileri............................ 902

    Kalp................................................................................. 902

    Kan damarları................................................................... 902

    Mide-bağırsak sistemi...................................................... 903

    Akciğer............................................................................. 903

    Göz.................................................................................. 903

    İdrar kesesi...................................................................... 903

    Ter bezleri........................................................................ 903

    Tükürük bezleri................................................................ 903

    Üreme organları................................................................ 903

    Karaciğer.......................................................................... 903

Merkezi otonom sinir sistemi fizyolojisi.............................. 904

    Afferentler........................................................................ 904

    Nucleus tractus solitarius................................................. 904

    Parabrakiyel çekirdek....................................................... 904

    Ventrolateral medulla....................................................... 904

    Hipotalamus..................................................................... 904

    Sirkümventriküler organlar............................................... 905

Egzersizin etkileri................................................................. 905

Yaşlanmanın etkileri............................................................. 905

Farmakoloji.......................................................................... 906

Hastalıkları........................................................................... 906

Otonom sinir sistemi ile immun sistemin etkileşimi............. 906

 

53. KONU   Bilinç ve Beynin Yüksek Fonksiyonları........... 909

Bilinç, uyanıklık ve retiküler aktive edici sistem................... 909

Morfoloji.............................................................................. 909

Retiküler aktive edici sistemin fonksiyonu........................... 910

Korteksin yüzeysel beyin potansiyelleri............................... 910

EEG’nin özelliği................................................................... 911

EEG’nin talamik düzenlenmesi............................................ 911

Davranış durumlarıyla ilgili EEG modelleri.......................... 912

Uyku.................................................................................... 912

Narkolepsi............................................................................ 914

Epilepsi................................................................................ 914

Beynin fonksiyonel olarak bölümlere ayrılması................... 916

Hemisferik baskınlık ve seksüel dimorfizm......................... 916

Hafıza................................................................................... 917

Hafızanın oluşum mekanizmaları......................................... 918

Amnezi................................................................................. 920

Hayvanlarda sesli iletişim..................................................... 920

 

54. KONU   Davranış Fizyolojisi........................................ 925

Beslenme.............................................................................. 925

    Mide bağırsak faktörleri .................................................. 925

    Yağların oluşturduğu geri bildirim ................................... 925

    Glukostatik mekanizma ................................................... 926

    Dış faktörler .................................................................... 926

    İştahsızlık......................................................................... 927

    Ruminantlarda yem tüketimi............................................. 927

    Yem tüketimi üzerine ilaçların etkileri ............................. 927

Cinsel davranış .................................................................... 927

Maternal davranış................................................................. 928

Öğrenme............................................................................... 929

Sirkadyen ritimler................................................................. 931

Refah fizyolojisi................................................................... 931

Davranış problemlerinin fizyolojisi...................................... 932

 

55. KONU   Termoregülasyon ve Termal Çevre................ 935

Giriş..................................................................................... 935

Endotermlerde sıcaklığın düzenlenmesi................................ 935

    Metabolik ısının kaynakları.............................................. 936

    Kondüksiyonla ısı değişimi.............................................. 937

    Konveksiyonla ısı değişimi.............................................. 937

    İzolasyon (Isı akışına direnç ve kondüktansın resiprokalı) 937

    Radyasyonla ısı değişimi.................................................. 937

Termal çevreye fizyolojik uyum........................................... 938

    Noneevapotif kaybı.......................................................... 939

    Evaporatif ısı kaybı.......................................................... 939

    Hipermetabolizma............................................................ 940

    Isı üretimini artırmanın iki yolu........................................ 941

Termoregülasyonun sınırları................................................ 941

    Hipotermi......................................................................... 941

    Hipertermi........................................................................ 941

Vücut sıcaklığının sinirsel kontrolü...................................... 942

    Vücut sıcaklığının dalgalanması........................................ 942

    Ateş.................................................................................. 943

    Uyuşukluk (torpor), kış uykusu (hibernation) ve yaz uykusu

(estivation)....................................................................... 943

    Dehidrasyon..................................................................... 944

Adaptasyon, aklimasyon ve aklimatizasyon......................... 944

 

DİZİN (İndex kitabın baskısına yetişmediği için eklenemedi, isteyenlere maille gönderilecektir)................................................................................. 947

 

Bu kitabın fiyatını öğrenmek ve sipariş vermek için tıklayınız

 

 

Sayfanın başı

 

 

 

  SİPARİŞ VER 

««  Fiyatını öğrenmek istiyorum

««  Bulunduğu kategoriye git

« © »