Geri Dön  Ana Sayfa

Kitabın Adı:  BİYOKİMYA (6. baskı) KİTABI  

 

 
 

Yazarları:

Prof.Dr. Leyla Kalaycıoğlu

Prof.Dr. Behiç Serpek

Prof.Dr. Mehmet Nizamlıoğlu

Prof.Dr. Nuri Başpınar

Prof.Dr. Ali Muhtar Tiftik

Kitap kapak:

karton kapak  /   16 x 23  cm

Kitap içi:

1. hamur

Tablo ve Şekiller:

siyah-beyaz

SAYFA/BASKI TARİHİ

669 sayfa / 2021  basım (tıpkı baskı)

 

 

                                                              

Veteriner Fakültelerine yönelik Ders Kitabıdır.

 

İÇİNDEKİLER

BİYOFİZİKSEL KİMYA 1

1.1. ATOMUN YAPISr VE İZOTOPLAR 1

1.1.1. Kimyasal bağlar 4

1.2. RADYOAKTİVİTE 8

Radyoaktif parçalanma hızı 10

Radyoaktivite ünitesi 11

Radyoizotopların kullanımı 11

Radyasyonun canlıdaki zararları 12

1.3. SU VE SULU ÇÖZELTİLERİN ÖZELLİKLERİ 12

Su molekülü polardır 13

Su kolaylıkla hidrojen bağları oluşturur 16

İyonlar suyun yapısını değiştirir 17

Nonpolar moleküller suda insolubl'dur 18

Suyun iyonizasyonu 19

Suyun iyonizasyon ürünleri: pH skalası 21

1.4. PH'NİN BELİRLENMESİ 23

Elektrom e trik metot 23

Kolorimetrik Metot 24

1.5. ASİTLER VE BAZLAR ' 25

1.5.1. Tamponlar 29

BİYOELEMENTLER 35

2.1. KALSİYUM VE FOSFOR 35

2.1.1. Hipokalsemi (Süt humması, Dana humması) 37

2.1.2 Hiperkalsemi 37

MAGNEZYUM 38

MİNERAL METABOLİZMASINI DÜZENLEYEN HORMONLAR 40

SODYUM (NA), POTASYUM (K), KLOR (CL) 41

ÇİNKO(ZN) 43

BAKIR 44

MANGANEZ (MN) 47

MOLİBDEN <MO) 47

SELENYUM (SE) 48

KOBALT (CO) 49

FLOR (F) 50

DEMİR (FE) 5Ü

2.13-KROM (CR) 51

KÜKÜRT (S) 52

İYOT (!) 52

PROTEİNLER 55

3.1. AMİNO ASİTLER 55

Protein yapı taşları olarak amino asitler 55

Proteinlerin yıkımlanmasının önemli temsilcileri 55

Amino asitlerin isimlendırilmeleri ve kimyasal yapıları 57

Amino asitlerin dipol yapıları 58

Amino asitlerin genel reaksiyonları 60

Amino asitlerin varlığının saptanması ve ayrımlanması 61

3.2. PEPTİTBAĞ1 VE PEPTİTLER 62

Peptitlerin amino asit sekansının saptanması 62

Peptit sentezi 63

Doğal peptitler 63

Peptiflerin biyosentezi ı 63

Peptit hormonlar '. 64

3.3. PROTEİNLER 66

Globuleryada spheroproteinier : 67

Fibriler proteinler 67

Proteidler 68

Proteinlerin nitelikleri 68

Proteinlerin çözünürlükleri 69

Denatürasyon 69

3.4. PROTEİN MOLEKÜLÜNÜN YAPISI 69

Primer yapı (Amino asit sekansı) 69

İkincil yapı (Zincir kon formasyonu) 70

Globüler proteinlerin üçüncül yapıları ...73

Protein molekülünün dördüncül yapısı 74

NÜKLEİK ASİTLER 75

4.1.NÜKLEOZÎDLERVENÜKLEOTİDLER 75

Nükleozidlerin ve nükleotidlerin yapı taşları 75

Nükleozitlerin ve mononükleotidlerin yapıları 77

Biyolojik açıdan önemli nükleozitler ve nükleotidler 79

Biyosentcz olaylarında nükleotidlerin önemi 81

4.2. POLİNÜKLEOTİDLER (NÜKLEİK ASİTLER) 81

Nükleik asitlerin primer yapıları 81

Nükleik asitlerin kon formasyon lan 83

4.3. NÜKLEİK ASİTLERİN METABOLİZMASI VE FONKSİYONLARI 87

Moleküler biyolojinin temeli 88

DNA'da bilgi depolanmasının prensibi ..88

4.4. REPLİKASYON 89

Replikasyonun genel prensibi 89

DNA polimerazlar: 90

DNA bozukluklarının enzim atik tamiri 94

Mitokondriyal DNA 95

RNA'dan DNA biyosentezi 96

DNA'nın kimyasal modifikasyonu 96

Prokaryotlarda kromozom yapısı ve DNA'nın replikasyonu: 96

Ökaryotlarda DNA replikasyonu ve kromozom yapısı 97

Repükasyon kesesi yardımıyla ökaryot genlerinin replikasyonu 98

4.4.10. Replikasyonun regülasyonu 99

4.5. TRANSKRİPSİYON 100

Prokaryotlarda transkripsiyon 102

Ökaryotlarda transkripsiyon 103

Prokaryotlarda RNA'nın posltranskripsiyonel modifikasyonu 104

Ökaryotlann primer transkripsiyon ürünlerinin
posttranskripsiyonelmodifıkasyonlan: 105

Replikasyon ve transkripsiyon engelleyici maddelerin deneysel

ve klinik önemleri 106

4.6. GEN EKSPRESYONU : 107

Prokaryotlarda gen ekspres yon unun regülasyonu 107

Ökaryotlarda gen e xpre s yon unun regülasyonu 108

Evrim sırasında gen ekspres yon un un değişimleri 109

Farklılaşmış hücrelerde gen ekspresyonunun regülasyonu 111

GEN GRUPLARININ AKTARILMASI 112

PROKARYOT GENLERİNİN FARKLILAŞMASI 112

İki bakteri arasındaki genlerin aktarılması 112

Transpozisyonla genetik materyalin taşınması 113

Ökaryotlarda genlerin aktarılması 113

4.9. PROTEİN BİOSENTEZİ -TRANS LAS YON 114

Protein biosentezinin mekanizması 114

Kodlama alfabesi 114

Ribozomlarda genetik bilginin translasyonu 117

Protein biosentezi atölyesi (Ribozomlar) 117

Protein biosentezi aşamaları 118

Protein biyosentezinin spesifitesi 121

Poliribozomlar(Poli-yadaergozomlar) 122

Posttranslasyonel modifikasyonlar 122

Protein biyosentezinin enerji ve zaman gereksinimi 123

 

Sentezlenen proteinlerin salgılanması 123

Protein biosentezini engelleyen maddelerin klinik ve deneysel önemleri 123

Translasyonun regülasyonu 126

 

PROTEİNLERİN YIKIMLANMASI(PROTEOLİZ) 127

VİRUSLAR 127

Virusların spesifitesi 128

Virusların üremesi 129

Akut ve kalıcı virus enfeksiyonları 130

Virus enfeksiyonlarına karşı organizmanın savunma sistemleri 130

Virus enfeksiyonlarının tedavisi 132

Virus enfeksiyonlarında kemoterapi 133

Fajlarda lizojeni 134

Tümör vİrusları 135

Prionlar 140

KARBONHİDRATLAR 141

5.1. SINIFLANDIRMA 142

Karbon atomu sayısına göre 142

Moleküldeki basit şeker ünitesi sayısına göre 142

5.2. MONOSAKKARİTLER 144

S tere o izomer izm 144

Monosakkaritlerin anomerik şekilleri 147

Monosakkaritlerin Haworth formülleri 149

Monosakkaritlerin asit ve bazlarla reaksiyonları 131

Monosakkaritlerin Önemli Türevleri 153

DİSAKKARİDLER 159

TRİSAKKARİDLER 162

POLİSAKKARİDLER : 162

5.5.1. Depopolisakkaritler '. 163

5.5.2.Yapısal polisakkaritler 165

GLİKOPROTEİNLER 168

GLİKOLİPİTLER ■. 170

LİPİDLER 173

6.1. YAĞ ASİTLERİ 176

Yağ asitlerinin sınıflandırılması 179

Değişik zincir uzunluğundaki yağ asitleri ve doymamışhğin derecesi 180

Esansiyel yağ asitleri 181

Yağ asitlerinin kimyasal özellikleri 18i

Deterjanlar , 183

6.2. YAĞ ASİTLERİNİN GLİSEROLLE YAPTIKLARI BİLEŞİKLER 183

Nötral yağlar 183

Fosfolipidlcr 193

6.2.2. Difosfatidilgliseroller ve fosfoinozitidler 197

6.3. GLİSERİN TAŞIMAYAN LİPİDLER 198

Sfingolipidler 198

Alifaiik alkoller ve mumlar 201

TÜREV LİPİDLER 208

BİYOLOJİK ÖNEMİ OLAN DİĞER LİPİDLER 208

Eikozonoidler 208

Lipoproteinlerle taşınan bazı lipidler 209

Lisoibsfogliseridler 209

6.6. BİYOLOJİK ZARLAR 210

ENZİMLER 213

ENZİMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE YAPILARI 213

ENZİMLERİN AKTİF MERKEZİ 216

ENZİMLERİN LÖKASYONU 217

KATALİZÖRLERİN AKTİVASYON ENERJİSİ ÜZERİNE ETKİSİ 217

7.5. ENZİMLERİN SINIFLANDIRILMASI VE İSİMLENDİRİLMESİ 218

7.5.1. Oksidoredüktazlar 218

7.5.2.Transferazlar 220

Hidrolazlar 221

Liyazlar 222

İzomerazla 223

Ligazlar 223

7.6. ENZİM KİNETİĞİNİN PRENSİPLERİ 224

Michaelİs-Menten denklemi 224

Km'nin önemi 230

İki substratli reaksiyonlar 232

Cleland işaretle gösterme sistemi 234

7.7. ENZİMATİK AKTİVİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 235

Substrat konsantrasyonu. 235

Esi 235

Zaman 235

pH : 235

İnhibitörler 235

7.8. ENZİM AKTİVİTESİNİN KONTROLÜ 238

Allosterik enzimler 238

Kovalan modifikasyonla aklivasyon 241

7.9. PREENZİMLER (PROENZİMLER VEYA ZİMOGENLER) 242

İZOENZİMLER 242

ENZİM ÜNİTELERİ 243

ENZİMATÎK ANALİZLER İÇİN NUMUNE SEÇİMİ VE İŞLENMESİ 243

ENZİMATİK ANALİZLERİN PRENSİPLERİ 244

TIPTA ENZİMOLOIİDEN YARARLANILMASI 245

ENZİMLERİN ENDÜSTRİDE KULLANILMASI 246

KOENZİMLER 249

METABOLİT KOENZİMLER 249

VİTAMİNLERDEN KAYNAKLANAN KOENZİMLER 251

NAD' veNADP+ 252

FAD ve FMN 253

Tiyamin pirofosfat 254

Pridoksal fosfat 255

8.2.5 Biotin 256

Tetrahidrofolat 258

Koenzim A 259

Adenozil kobalamin ve metil kobaiamin 260

LİPOİK ASİT 261

UBİKİNON 262

BAZI AMİNOASİT ARTIKLARININ MODİFİYE

OLMASIYLA MEYDANA GELEN PROSTETİK GRUPLAR 262

8.6. KOENZİM OLARAK KABUL EDİLEBİLEN GRUP

TRANSFER PROTEİNLERİ 263

VİTAMİNLER 265

VİTAMİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 266

VİTAMİNLERİN ADLANDIRILMASI 268

YAĞDA ERİYEN VİTAMİNLER 268

Vitamin A (retinol, akseroftol, epitel koruyucu, antienfeksiyöz vitamin). 268

Vitamin D (Kalsiferoi, anüraşitik vitamin) 274

9.3.3.VitaminE{TokoferoI) 277

9.3.4. Vitamin K (Antıhemorajik vitamin, fîllokinon, koagulasyon vitamini)....280

9.4. SUDA ERİYEN VİTAMİNLER 282

9.4.1. B Grubu vitaminler 282

9.5. VİTAMİN BENZERİ ETKİ YAPAN MADDELER 302

Mesoinosit (Miyoinosit) 302

Kamitin (Vitamin T) 303

Esansİyel Yağ Asitleri (Vitamin F) 303

HORMONLAR 305

ÜREME ÜZERİNE ETKİLERİ 306

BÜYÜME VE GELİŞME 306

METABOLİZMANIN SÜRDÜRÜLMESİ VE DİĞER GÖREVLERİ 307

HORMONLAR ARASI İLİŞKİLER 307

Tek hormonun çok yönlü fonksiyonları ; 307

Çok hormonun tek yönlü fonksiyonları 307

HORMONLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 307

SENTEZ 308

Peptit hormonlar 308

Steroid hormon sentezi 308

KANDA TAŞINMA 312

HORMONLARDA FEEDBACK KONTROL 312

ENDOKRİN SİSTEM PATOLOJİSİ 314

 

HORMON-RESEPTÖR İLİŞKİSİ 315

HORMONLARIN ETKİ MEKANİZMALARI 316

Peptit hormonların etki mekanizması 316

Steroid hormonların etki mekanizması 319

10.12. HORMONLARIN SINIFLANDIRILMASI 320

Kimyasal özeliklerine göre 321

Sentezlendikleri dokulara göre 321

PROTEİN, PEPTİT VE AMİNO ASİTLERİN YIKILIMLARI VE
REZORPSİYONLARI 343

11.1. PROTEİN SİNDİRİMİ 343

Midede protein sindirimi 343

Barsaklarda Protein Sindirimi 344

11.2. PEPTİTLERİN VE AMİNO ASİTLERİN EMİLİMLERİ 345

Peptitlerin emilimi 345

Amino Asitlerin Emilimleri 345

11.3. AMİNO ASİT METABOLİZMASI 346

Amino asitlerin fonksiyonları 346

Günlük Amino Asil Metabolizması 346

Amino asit metabolizmasında karaciğer 347

İntramoleküler amino asit metabolizması 349

Amino asit metabolizmasında koenzim olarak piridoksal fosfatın önemi35O

Sııbstitiisyon reaksiyonları 350

11.4. AMONYAK METABOLİZMASI 352

Amonyağın toksisitesi 354

Am on yak-amonyum sistemi 354

Kanın amonyak içeriği 355

Amonyağın bağlanması 355

11.5. AMİNO ASİTLERİN AMİNO GRUPLARININ METABOLİZMASI 356

11.5.1. Amino gruplarının.taşınması 357

11.6. ASPARTAT SİKLUSU REAKSİYONLARI 358

AMİNO ASİTLERDEN VE DİĞER AZOT İÇEREN BİLEŞİKLERDEN
AMONYAĞIN SERBEST HALE GEÇİRİLMESİ 359

DEHİDROJENİZASYONLA BAĞLANTILI OLMAYAN
DEZAMİNASYON 359

ASPARTİK ASİT SİKLUSU YARDIMI İLE AMONYAĞIN

SERBEST BIRAKILMASI 359

11.10. KANDA AMİNO GRUPLARININ TAŞINMASI 360

11.11.KARACİĞER, BEYİN VE BÖBREKLERDE AMONYAK
METABOLİZMASI 362

Evrimin oluşumunda üre sentezinin gelişimi 362

Üre sentezi basamakları 362

Üre sentezinin kapasitesi 363

Karaciğer hücrelerinde üre siklusu enzimlerinin dağılımları 363

Karbomii fosfatın üreye dönüşümü 363

Sitozoldeki enzimatik basamaklar 364

Amonyağın zehirsiz hale geiirümesinin intrahepatik koordinasyonu.... 364

GI utanı i naz reaksiyonunun önemi 364

Ekstrahepatik üre sentezi 365

Üre sentezinin enerji blançosu 366

Üre sentezinin kontrolü 366

11.12. AMİNO ASİT METABOLİZMASI 366

Esansiyel amino asitler 366

Mikroorganizmalarda ve bitkilerde amino asit sentezi 367

Esansiyel amino asitlerin hayvansal organizmada
sentezlenememesinin nedenleri 368

Esansiyel amino asitlerin yıkılımları ve metabolik önemleri 368

Katabolik enzimlerin lokalizasyonu ve yıkılım regülasyonu 370

Organizmada amino asitlerin yer değiştirmesi 370

Esansiyel olmayan amino asitler 37!

11.13. HEM VE SAFRA RENKLİ MADDELERİ 375

11.13.1. Porfirinlerin yapılan ve fonksiyonları -. 375

Hem biyosentezi 375

Safra renkli maddelerin yıkılımları 378

Kandaki bilirubin'in gösterilmesi metotları 381

Bilirubin'in toksisitesi 381

Barsaklarda bilirubin yıkılımı 381

Entero hep atik dolaşım 383

Hemoglobin ve hetn'in kan'da taşınması 383

Katabolize edilen hemoglobin ve bilirubin miktarı 383

11.13.10. Patobiyokimyası 383

KARBONHİDRAT METABOLİZMASI 387

12.1. SİNDİRİM VE EMİLİM 387

Polisakkaritlerİn sindirimi 388

Disakkaritlerin sindirimi 388

12.2-GLİKOZ METABOLİZMASI ; 392

Glikozun hücrelere girişi ve fosforilasyon 393

Glikozun direkt oksidasyonu : 400

12.3. DİĞER MONOSAKKARÎTLER VE RUMİNANTLARDA

UYA'LERİ METABOLİZMASI 412

Fruktoz metabolizması 412

Galaktoz metabolizması 414

M an no z metabolizması 414

UYA'leri metabolizması İ...414

12.4. TRİKARBOKSİLİK (SİTRİK ASİT) ASİT DÖNGÜSÜ 419

Mekik sistemi (NADH+H+ transferi) 424

TCA ile üre döngüsü arasındaki bağlantı 426

12.5. OKSİDATİF FOSFORİLASYON '.426

Mitokondri transport mekanizmaları 429

Oksidatif fosforilasyon 434

Redoks potansiyeli ve serbest enerji değişiminin hesaplanması 435

Elektron transportunun ATP senteziyle eşleşmesi 445

LİPİD METABOLİZMASI 453

MEMELİLERİN İNCE BAĞIRSAKLARINDA BESİNSEL
LİPİDLERİN EMİLMELERİ 453

KAN LİPİDLERİ VE LİPEMİ 456

VÜCUT LİPİDLERİ 456

LİPİDLERİN KARACİĞERDE İZLEDİKLERİ YOLLAR 457

YAĞ ASİTLERİNİN METABOLİZMASI 457

Yağ asitlerinin serbest bırakılışı 458

Yağ asitlerinin oksidasyonu 458

Doymamış yağ asitlerinin oksidasyonu 468

Yağ asidi oksidasyonunun düzenlenmesi 468

13.6. KETON CİSİMLERİ VE BİYOKİMYASAL ÖNEMLERİ 468

Keton cisimlerinin sentez yeri 469

Keton cisimlerinin oksidasyonu 471

YAĞLI KARACİĞER VE LİPOTROPİK FAKTÖR 471

YAĞ ASİTLERİMİN SENTEZİ 472

Sitrat transport sistemi 473

Malonil CoA nın oluşması 474

Yağ asitleri sentezinin son basamağı 475

Yağ asidi sentezi ve yıkımlanmasının karşılaştırılması 476

Yağ asitleri sentez safhalarının grup land in İması 476

Yağ asidi sentezinin kontrolü 479

Yağ asidi zincirinin uzaması ve doyurulması 479

13.9. EÎKOZANOİDLER 480

13.10. TRİASİLGLİSEROL VE NÖTRAL LİPİDLER 482

13.11.LİPOPROTEİNLER 482

ASİDİK FOSFOLİPİDLERÎN SENTEZİ 485

ETER LİPİDLERİN SENTEZİ 486

13. 14. SFİNGOLİPİDLER 488

13.15. KOLESTEROL 490

13.15.1. Kolesterol metabolizmasının hücrede bulunan diğer

bileşiklerle olan ilişkisi 493

Patolojik olarak kolesterol birikmesi 495

Aterosklerozis 495

 

lipid metabolizmasının hormonal kontrolü 495

esansiyel yağ asitleri 496

alkol metabolizması 496

organların ve dokuların özel biyokimyasal
fonksiyonları 497

14.1. hücre ve hücre altyapı elemanları 497

14.1.1 Hücre Alt Yapı Elemanlarının Ayrımlanması 499

Hücre çekirdeği 500

Mitokondriuınlar 501

Mikrozom fraksiyonu 502

Lizozomlar 503

14.l.6.Sitoplazma 504

14.1.7.HücreZarı 504

14.1.8. Sİtoiskelet 509

14.2. KAN 510

Kanın içeriği 511

Eritrositler 511

Hemoglobinin Görevleri 515

Eritrosit ve lokosit antijenleri .'....517

Kan plazması 518

Kan pıhtılaşması sistemi 527

14.3. KARACİĞER 530

Ara metabolizmada karaciğer 530

Biotransformasyon reaksiyonları: 531

Kimyasal dönüşümlerle zehirsizleştirme 533

14.3.4.Safra sıvısının oluşumu ve içeriği 534

Karaciğerin patolojik biyokimyası 537

Karaciğer fonksiyon testleri 539

14.4. GIDA MADDELERİNİN ALINMASI, SİNDİRİMİ VE REZORBSİYONU541

Gıda maddeleri ve beslenme 541

Bazal metabolizma 543

Sindirim sekretleri 544

Gıda maddelerinin yi kıl imlan ve rezorpsiyonları 545

intestinal kanalda bakteriyel sindirim ve gaitanın oluşumu 555

14.5. BÖBREKLER VE İDRAR 555

Fonksiyonları 555

Böbreklerin fonksiyonel anatomisi 556

Glomerüler filtrasyon : 558

Böbrek faaliyetlerinin kontrolü ': 560

Böbrek tubulus fonksiyonlarının bozuklukları 561

İdrarın katımı 561

İdrarda patolojik olarak bulunan maddeler 562

İdrar taşlan '. 562

Böbrek fonksiyon testleri ,..564

14.5.10. Ekstrakorporal dializ ve hemoperfüzyon 564

14.6. BAĞ VE DESTEK DOKUSU 565

İnierselüler matriksin proteinleri 566

Kollajen biyosentezi ve sekresyonu 566

Elastin 571

14.6.5. Kemikler 574

14.7. KAS DOKUSU ,577

Miyofıbrillerin fonksiyonel üniteleri (Sarkomer) 579

Miyoflamentlerin moleküler yapısı 579

Kas kontraks iyonların m moleküler mekanizması 582

Uyarılma ve kasılma arasındaki bağlantı 584

Düz kaslar 585

Kas gevşemesinin moleküler mekanizması; relaksiyon 586

Kas hücrelerinde substrat metabolizması 587

Protein deposu olarak kasların görevleri 591

14.8. SİNİR DOKUSU 59 i

Merkezi sinir sisteminin yapı taşları ve içeriği 591

Sinir dokusunda metabolizma 592

Kan-beyin bariyeri ve likör 594

Uyarılma ve uyarımların iletilmesi 595

Nöyrotransmitterler 596

14.9. İMMUN SİSTEM 601

Lenfositler, plazma hücreleri ve makrofajlar 602

Antijenler 605

Antikorlar 606

Antikorlar ve antijenler arasındaki etkileşimler 610

Monoklonal antikorlar 612

Anti viral aşıların üretimi 613

Antiidİotip antikorlar 614

Komplement sistem 614

14.10. TÜMÖR DOKUSU 617

Tümör dokusunun nitelikleri 618

Hücre proliferasyonunun regülasyonu 619

Otokrin sekresyon ve malign transformasyon 620

Hücre proliferasyonunu engelleyici maddeler 622

Tümör oluşumu (Kanserojenez) 622

Kimyasal kanserojenlerin aktivasyonu 624

Kimyasal kanserojenlerin organ ve türe özgü spesifitesi 625

Kimyasal kanserojenler ve onkojenler 625

Kimyasal kanseroj enezde çok aşamalı hipotez 625

Fiziksel kanserojenler 627

Viral Kanserojenler 627

Onkojen aktivasyonunun mekanizması 631

Kromozomal translokasyon ve malign transformasyonu 631

Onkogenin dağılımı 632

Selüler onkojenlerde nokta mutasyonu 634

Tümör dokusunda metabolizma 634

Konakçı organizmada tu mor'ün etkileri 635

Tümör hücrelerinin zarlarındaki değişimler 635

Hormonlara bağlı tümör değişimi 636

Tümör immünolojisi 636

Metastazlar 637

Tümörlerin teşhisi 638

Kanser tedavisi 639

KAYNAKLAR 640

DİZİN 643

 

««  Fiyatını öğrenmek istiyorum

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hayvan Yetiştiriciliği Kitapları  Hayvan Sağlığı ve Veteriner Hekimlikle İlgili Kitaplar  

Gıda-Üretim Tekniği-Beslenme-Sağlık ve Mevzuat  Şifalı Bitkiler  

 Genel-Bilir Kişi-Sulama-Gübreleme-Makine-Ekolojik Tarım Kitapları

 Bitki Hastalıkları-Tarım İlaçları-Zararlılar  Meyvecilik - Sebzecilik - Seracılık   

Peyzaj-Çiçekçilik-Ağaçlandırma-Ormancılık 

SİPARİŞ FORMU