« Geri dön

» Bitki Fizyolojisi [t3838] -içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Anasayfa / Bitki hastalıkları, Zararlılar Kitapları /

Bitki Fizyolojisi ve Gelişimi (Taiz & Zeiger )

Yazar:

L.Taiz & E.Zeiger

Türkçeye Çeviri Editörü

Prof.Dr. İsmail Türkan

Boyutlar:

Büyük boy

[En x boy]

Sayfa:

888

Baskı tarihi:

2019

Kitap kapağı:

Ciltli

Kitap içi:

Renkli

Tablo ve resimler:

Renkli

Fiyatını öğrenmek istiyorum

 

 

Önceki Baskının Çevirisinin Kısa İçindekileri

(Yeni Çeviride 170 sayfa hacim artışı olmuştur):


1 Bitki Hücreleri 1
ÜNİTE I Su ve Suda Çözünmüş Maddelerin Taşınımı ve Dağıtılması 31
[Web'te] Enerji ve Enzimler 29
Su ve Bitki Hücreleri 33
Bitkilerde Su Dengesi 47
Mineral Beslenme 67
6 Çözünmüş Madde Taşınımı 87
ÜNİTE II Biyokimya ve Metabolizma 109
Fotosentez: Işık Reaksiyonları 111
Fotosentez: Karbon Reaksiyonları 145
Fotosentez: Fizyolojik ve Ekolojik Yönden Bakış 171
Floemde Taşınım 193
Solunum ve Lipid Metabolizması 223
Mineral Besinlerin Özümlemesi 259
13 Sekonder Meta bol itler ve Bitkisel Savunma 283
ÜNİTE III Büyüme ve Gelişme 309
[Web'teJ Genin İfade Edilmesi (Ekspresyon) ve Sinyal İletimi 311
Hücre Çeperleri: Yapısı, Biyogenezi ve Genişlemesi 313
Büyüme ve Gelişme 339
Fitokrom ve Bitki Gelişmesinin Işık Tarafından Denetlenmesi 375
Mavi Işığa Verilen Yanıtlar: Stoma Hareketleri ve Morfogenez 403
Oksin: Büyüme Hormonu 423
Giberellinler: Bitkilerde Uzamayı Düzenleyiciler 461
Sitokininler: Hücre Bölünmesini Düzenleyiciler 493
Etilen: Gaz Formundaki Hormon 519
Absisik Asit: Tohum Olgunlaşması ve Antistres Sinyeli 539
Çiçeklenmenin Denetlenmesi 559
Stres Fizyolojisi 591
xiv İçindekiler


DETAYLI İÇERİK:
UNITE I
Su ve Suda Çözünmüş Maddelerin Taşınımı ve Dağıtılması 31
3 Su ve Bitki Hücreleri 33
Bitki Yaşamında Su 33 Suyun Yapısı ve Özellikleri 34
Su moleküllerinin Polaritesi Hidrojen Bağlarının
Oluşmasını Sağlar 34
Polaritesinden Dola
yı Su Çok Özel Bir Çözgendir 35

Suya Termal Özelliklerini Hidrojen Bağları Verir 35 Suya Kohezyon ve Adezyon Özelliklerini Hidrojen Bağları Verir 36
Su Yüksek bir Gerilme Direncine Sahiptir 36 Suyun Taşınmasını Sağlayan İşlemler 36
Difüzyon, Moleküllerin Düzensiz Olarak Termal
Salınım ile Hareket Etmesidir 37

Difüzyon Kısa Mesafelerde Hızlı, Uzun Mesafelerde ise Çok Yavaştır 37

Su, Uzun Mesafelere Basınca Bağlı Oluşan Kütle
Akışıyla Taşınır 39 Ozmozis, Su Potansiyelindeki Bir Gradiyente Bağlı
Olarak Oluşur 39
Suyun Kimyasal Potansiyeli Suyun Serbest Enerji
Durumunu Gösterir 39 Hücrenin Su Potansiyelini Başlıca Üç Etmen
Oluşturur 39 Su Bir Su potansiyeli Gradiyenti Boyunca Hücreye
Girer 40 Su, Su Potansiyeli Gradiyentine Yanıt Vererek
Hücreden Çıkabilir 42 Bitki Hücresi Hacmindeki Küçük Değişiklikler Turgor
Basıncında Büyük Değişiklikler Yaratır 43 Suyun Taşınım Hızı Sürükleyici Kuvvete ve Hidrolik
iletkenliğe Bağlıdır 43 Su Potansiyeli Kavramı, Bir Bitkinin Su Durumunun
Anlaşılmasını Sağlar 44 Su Potansiyeli Elemanları Büyüme Koşullan ve
Bitkide Bulundukları Yere Göre Değişir 45 Özet 45
Bitkilerde Su Dengesi 47
Toprakta Su 47
Topraktaki Suyun Negatif Hidrostatik Basıncı
Toprağın Su Potansiyelini Düşürür 48 Su Toprakta Kütlesel Akışla Hareket Eder 49 Kökler Tarafından Suyun Absorbsiyonu 49
Su Apoplast, Transmembran, ve Simplast Yoluyla ile
Kökte Hareket Eder 50 Ksilemde Çözünmüş Madde Birikimi "Kök Basıncı"
Oluşturabilir 51 Ksilemde Su Taşınımı 52
Ksilem İki Tip Trakeal Elemandan Oluşmuştur 52 Ksilemden Su Taşınımı Canlı Hücrelerle Su
Taşınımına Göre Daha Az Basınç Gerektirir 53 Suyu 100 m'lik Bir Ağacın Tepesine Çıkarmak için Ne
Kadar Bir Basınç Farkı Gerekir 53 Suyun Ksilemde Taşınımı Kohezyon-Gerilim Teorisi
ile Açıklanmaktadır 54 Ağaçlarda Su Ksilemde Taşınırken Fiziksel Engellerle
Mücadele Etmek Zorundadır 54
Bitkiler Ksilemde Oluşan Kavitasyonun Etkisini En
Aza indirirler 55 Yapraktan Suyun Buharlaşması Ksilemde Negatif Bir
Basınç Yarartır 55 Su Yapraktan Atmosfere Geçer 57
Su Buharı Havada Hızlı Difüzyon Yapar 57 Suyun Kaybı için Gerekli Sürükleyici Kuvvet Su
Buharı Konsantrasyonundaki Farklılıktır 58 Su Kaybı Ayrıca Yolda Oluşan Direnç Tarafından da
Düzenlenir 58 Stomalar, Fotosentezin ve Yaprak Transpirasyonun Eş
Zamanlı Yapılmasını Denetlerler 59 Bekçi Hücrelerinin Hücre Çeperleri Özgündür 60 Bekçi Hücre Turgorundaki Artış Stomaları Açılmaya
Zorlar 61 Transpirasyon Oranı, Su Kaybı ve Karbon Kazancı
Arasındaki ilişkinin Bir Ölçüsüdür 62 Genel Bir Bakış: Toprak-Bitki-Atmosfer Uzantısı 62 Özet 63
İçindekiler xv
Mineral Beslenme 67
Mutlak Gerekli (Esansiyel) Besinler, Eksiklikleri ve Bitkideki Belirtileri 68
Beslenme Çalışmalarında Özel Teknikler
Kullanılır 69
Besin Çözeltileri Bitki Büyümesini Hızlandırabilir 70 Mineral Noksanlıkları Bitki Metabolizması ve işlevini
Bozar 72 Bitki Dokularının Analizi Mineral Noksanlığını
Gösterir 75
Besin Elementi Eksikliğinin Giderilmesi 76 Bitki Verimi Gübreleme ile Arttırılabilir 76 Bazı Mineral Besin Maddeleri Yapraklar Tarafından
Absorbe Edilebilir 77 Toprak, Kökler ve Mikroorganizmalar 78
Negatif Yüklü Toprak Parçacıkları Mineral Besin
Maddelerinin Adsorbsiyonunu Etkiler 78
Toprak pH'sı Besin Elementinin Kullanılabilirliğini,
Toprak Mikroorganizmalarını ve Kök Büyümesini
Etkiler 79 Toprakta Aşırı Miktarda Mineral Bulunması Bitki
Büyümesini Sınırlandırır 79 Bitkiler Yoğun Kök Sistemleri Geliştirir 80 Kök Sistemlerinin Şekilleri Farklıdır ancak Ortak
Anatomik Yapılara Dayanır 80 Kökün Farklı Bölgeleri Farklı Mineral İyonları
Absorblar 82 Mikoriza Mantarları Köklerin Besin Alımını
Kolaylaştırır 82 Besin Elementlerinin Mikoriza Oluşturan Mantardan
Kök Hücrelerine Taşınımı 84 Özet 84
Q Çözünmüş Madde Taşınımı 87
Pasif ve Aktif Taşıma 88
İyonların Zar Engelinden Geçerek Taşınması 89
Zıt Yüklü İyonlar Zarda Farklı Hızla Hareket
Ettiklerinde Oluşan Difüzyon Potansiyeli 90 Nernst Eşitliği, Denge Durumunda Zar Potansiyelini
İyon Dağılımına Ilişkilendirir 90 Nernst Eşitliği Aktif Ve Pasif Taşımayı Ayırdetmek
İçin Kullanılabilir 91 Zar Potansiyelinin Asıl Belirleyicisi Proton
Taşınmasıdır 92 Zar Taşıma Sistemleri 93
Kanal Taşıyıcıları Zarlarda Su ve İyon Difüzyonunu
Arttırır 94 Taşıyıcılara Bağlanma ve Özel Maddelerin
Taşınması 95 Primer Aktif Taşınım, Metabolik veya Işık Enerjisi ile
Doğrudan Eşleşir 96 Sekonder Aktif Taşıma, Elektrokimyasal-Potansiyel
Gradiyentlerinde Depolanan Enerjiyi Kullanır 96 Zarda Bulunan Taşıma Proteinleri 99 Kinetik Analizler Taşıma Mekanizmalarını
Açıklayabilir 99
Pekçok Taşıyıcının Genleri Klonlanmıştır 100 Spesifik Su Kanalları ile ilgili Genler
Tanımlanmıştır 101 Plazma Zarındaki H+-ATPaz Değişik işlevleri
Bulunan Bölgelere Sahiptir 101 Vakuolar H+-ATPaz, Çözünmüş Maddelerin
Vakuoller içinde Birikimini Sağlar 102 Bitki Vakuolleri, ikinci Proton Pompası olan H+-
Pirofosfataz Tarafından Enerjilendirilir 104 Kalsiyum Pompaları, Antiportlar ve Kanallar Hücre
içi Kalsiyumu Düzenler 104 Köklerde iyon Taşınması 104
Çözünmüş Maddeler Apoplast ve Simplasttan
Taşınırlar 104 Kökte Taşınan iyonlar Hem Apoplast Hem de
Simplasttan Geçer 105 Ksilemin Yüklenmesinde Ksilem Parenkiması
Hücrelerinin Rolü 105 Özet 107
xvi İçindekiler

ÜNİTE II
Biyokimya ve Metabolizma 109
/ Fotosentez: Işık Reaksiyonları 111
Yüksek Bitkilerde Fotosentez 111 Genel Kavramlar 112
Işık Hem Bir Parçacık Hem de Bir Dalga Özelliği
Gösterir 112 Moleküller Işığı Soğurdukları ya da Yaydıkları Zaman
Elektronik Durumları Değişir 113 Fotosentezde Yer Alan Pigmentler Fotosentezin Güç
Kaynağı Olan Işığı Soğururlar 115 Fotosentezin Aydınlatılmasına Katkı Yapan Önemli
Deneyler 115 Etkin Spektrum, Işığın Soğurulmasını Fotosentezin
Etkinliği ile Ilişkilendirir 116 Fotosentez Işık Toplayan Antenler ve Fotokimyasal
Reaksiyon Merkezlerine sahip Komplekslerde
Gerçekleşir 117 Fotosentezdeki Kimyasal Reaksiyonlar Işık Tarafından
Gerçekleştirilir 118 Işık, NADPH'in indirgenmesini ve ATP Oluşumunu
Sağlar 118 Oksijen Oluşturan Organizmalar Seri Halde Çalışan
iki Fotosisteme Sahiptirler 119 Fotosentetik Aygıtların Düzenlenmesi 120 Fotosentez Kloroplastta Gerçekleşir 120 Tilakoyidler Zarın içine Gömülü (Integral) Zar
Proteinleri içerirler 121 Fotosistem I ve II Tilakoyid Zarlar Üzerinde Farklı
Yerlerde Bulunurlar 122 Oksijen Üretmeyen Fotosentetik Bakteriler Fotosistem
H'ninkine Benzeyen Bir Reaksiyon Merkezine
Sahiptirler 122
Işık Soğuran Anten Sistemlerinin Düzenlenişi 123 Antenler Enerjiyi Reaksiyon Merkezine
Aktarırlar 123 Pek Çok Anten Kompleksinin Yapısı Ortak Özellik
Gösterir 123 Elektron Taşınım Mekanizması 124
Klorofilden Çıkan Elektronlar "Z Şeması" Biçiminde
Düzenlenmiş Bir Dizi Elektron Taşıyıcıdan
Geçer 125 Uyarılmış Bir Klorofil Bir Elektron Alıcısı Molekülü
indirgeyince Enerji Kazanılmış Olur 126 iki Fotosistemin Reaksiyon Merkezinde Yer Alan.
Klorofiller Farklı Dalgaboylarındaki Işğı
Soğururlar 127
Fotosistem II Reaksiyon Merkezi Çok Sayıda Alt
Birimden Oluşan Bir Pigment-Protein
Kompleksidir 127
Su, Fotosistem II Tarafından Oksijene Oksitlenir 127 Fotosistem II 'den Ayrılan Elektronlar Feofitin ve iki
Kinon Tarafından Alınır 130 Elektronların Sitokrom bj Kompleksinden Geçmesi
Sırasında Protonlar da Taşınır 130 Plastokinon ve Plastosiyanin Fotosistem II ve I
Arasında Elektron Taşırlar 132 NADP* Fotosistem I 'in Reaksiyon Merkezi
Tarafından indirgenir 132 Devirli Elektron Akışında NADPH Üretilmeyip
Yalnızca ATP Üretilir 133 Bazı Herbisitler Elektron Akışını Engellerler 133 Kloropla'stlarda Proton Taşınımı ve ATP Sentezi 133 Fotosentetik Makinanın Onarılması ve
Düzenlenmesi 135 Karotenoidler Işığın Zararlı Etkilerine Karşı Koruma
Görevi Yaparlar 135 Bazı Ksantofiller de Enerjinin Dağıtılmasına
Katılır 136 Fotosistem II Reaksiyon Merkezi Kolayca Zarar
Görebilir 138 Fotosistem I Aktif Oksijen Türlerinden
Korunmuştur 138 Tilakoyid Yığınları Fotosistemler Arasında Enerjinin
Paylaştırılmasını Sağlar 138 Fotosentetik Sistemlerin Kalıtımı, Bütünleşmesi ve
Evrimi 138 Kloroplast, Siyanobakteri ve Nukleus Genomlarının
Dizileri Belirlenmiştir 138 Kloroplast Genlerinin Kalıtımı Mendel Genetiğine
Uymaz 139 Kloroplast Proteinlerinin Çoğu Sitoplazmadan
Alınır 139 Klorofil Karmaşık Reaksiyon Yolları ile Sentezlenir ve
Parçalanır 139 Karmaşık Fotosentetik Organizmalar Daha Basit
Formlardan Gelişmiştir 139 Özet 141
İçindekiler xvii
Q Fotosentez: Karbon Reaksiyonları 145
Calvin Döngüsü 146
Calvin Döngüsünün Karboksilasyon, indirgeme ve
Yenilenme Olmak Üzere, Üç Evresi Vardır: 146 Ribuloz Bisfosfatın Karboksilasyonunu Rubisko
Enzimi Katalizler 146 Trioz Fosfatlar Calvin Döngüsünün indirgenme
Basamağında Oluşurlar 148 Calvin Döngüsünün Çalışması için Ribuloz-1,5-
Bisfosfatın Yenilenmesi Gerekir 149 Calvin Döngüsü Kendine Ait Biyokimyasal Bileşenleri
Yeniden Oluşturur 149 Calvin Döngüsünde Her Altı Trioz Fosfattan Yalnızca
Biri Sakkaroz veya Nişasta Sentezi için
Kullanılır 150
Calvin Döngüsünün Düzenlenmesi 150 Calvin Döngüsü Enzimlerin Işığa Bağımlı
Aktifleşmesiyle Düzenlenir 151 Rubiskonun Etkinliği Işıkta Artar 151 Işığa Bağımlı iyon Hareketleri Calvin Döngüsü
Enzimlerini Düzenler 152 Zarlarda Işığa Bağımlı Taşınım Calvin Döngüsünü
Düzenler 152
Fotosentezde C2 Yükseltgeyici Karbon Döngüsü 152 Fotosentetik CO2 Fiksasyonu ve Fotorespirasyona .
Bağlı Oksijenasyon Biribiriyle Rekabet Eder 152 Karboksilasyon ile Oksijenasyon Arasındaki Rekabet
Fotosentezin Verimliliğini Düşürür 155 Bütünlüğü Bozulmamış Bir Yaprakta Karboksilasyon
ve Oksijenasyon Birbiriyle iç içe Geçmiştir 155
Fotorespirasyonun Biyolojik işlevi
Bilinmemektedir 155 CO2 Biriktirme Mekanizmaları I: 156 Alglerdeki ve Siyanobakterilerdeki Pompalar 156 CO2 Biriktirme Mekanizmaları II: C4 Karbon
Döngüsü 156 Malat ve Aspartat C4 Döngüsünün Karboksilasyon
Ürünleridir 156 C4 Döngüsü CO2'nin Demet Kmı Hücrelerinde
Birikmesini Sağlar 158 Demet Kını Hücrelerinde CO2 Biriktirilmesinin Bir
Enerji Maliyeti Vardır 159 Anahtar Özelliğindeki C4 Enzimlerinin Etkinliği Işık
Tarafmdan Düzenlenir 160 Sıcak ve Kurak iklimlerde C4 Döngüsü
Fotorespirasyonu ve Su Kaybını Azaltır 160 CO2 Biriktirme Mekanizmaları III: 160 Crassulaceae Asit Metabolizması 160
CAM Bitkilerinin Stomaları Geceleri Açık, Gündüzleri
ise Kapalıdır 161 C4 ve CAM Bitkilerinde PEP Karboksilazm Etkinliği
Fosforilasyon Tarafından Düzenlenir 162 Bazı Bitkiler CO2 Alma Biçimlerini Çevresel Koşullarla
Uyumlu Hale Getirirler 162 Nişasta ve Sakkaroz Sentezi 162
Nişasta Kloroplastlarda Sentezlenir 162 Sakkaroz Sitosolde Sentezlenir 162 Nişasta ve Sakkaroz Sentezi Rekabet Halindedir 164 Özet 168
y Fotosentez: Fizyolojik ve Ekolojik Yönden Bakış 171
Işık, Yapraklar ve Fotosentez 172
Işık Ölçümündeki Birimler ve Kavramlar 172
Yaprak Anatomisi Işık Absorpsiyonunu Artırır 173 Kloroplast ve Yaprak Hareketleri Işığın Soğurulmasını
Denetleyebilir 175
Bitkiler Güneşe ve Gölgeye Uyum Sağlayabilirler 176 Bitkiler Güneş Işığı için Rekabet Ederler 177 Bütün Bir Yaprak Tarafından Işığa Verilen Yanıt 177 Işık-Yanıt Eğrileri Fotosentetik Özellikleri
Açıklar 178 Yapraklar Aşırı Işık Enerjisini Dağıtmak
Zorundadırlar 179 Yapraklar Çok Miktardaki Isıyı Dağıtmak
Zorundadırlar 181 Izopren Sentezi Yaprakların Isıyla Başa Çıkmasına
Yardım Eder 181
Işığın Çok Fazla Soğurulması Fotoinhibisyon (ışık
tarafından engellenme)'a Neden Olabilir 182 Karbon Dioksit'e Verilen Fotosentetik Yanıtlar 183 Atmosferik CO2 Konsantrasyonu Yükseliyor 183 CO2'in Kloroplasta Difüzyonu Fotosentez için
Esastır 184 Işığın Absorpsiyon Şekli Yaprakta CO2 Fiksasyonu
Gradiyentleri Yaratır 185 CO2 Fotosenteze Sınırlamalar Getirir 186 CO2'i Konsantre Eden Mekanizmalar Yapraklardaki
FotosentetikTepkileri Etkiler 187 Karbon izotoplarının Ayrılması Farklı Fotosentetik
Yolları Ortaya Çıkarır 188 Sıcaklığa Verilen Fotosentetik Yanıtlar 188 Özet 190
xviii İçindekiler
2 O Flöemde Taşınım 193
Taşımının Yolları 194
Şekerler Flöemin Kalburlu Elemanlarında
Taşınırlar 194 Olgun Kalburlu Elemanlar Taşınım İçin Çok
Özelleşmiş Canlı Hücrelerdir 194 Kalburlu Elemanların En Belirgin Özellikleri Kalburlu
Bölgelerin Bulunuşudur 196 P-proteini ve Kalloz Birikimi Zarar Görmüş Kalburlu
Elemanları Tıkar 196 Arkadaş Hücreleri Çok Özelleşmiş Kalburlu
Elemanlara Yardım Eder 197 Taşınma Modelleri: Kaynaktan Havuza 198
Kaynaktan-Havuza Madde Taşınım Yolları Anatomik
ve Gelişme Modellerini izlerler 199 Flöemde: Sakkaroz, Amino Asit, Hormonlar ve Bazı
inorganik İyonlar Taşınırlar 200 Flöem Özsuyu Toplanabilir ve Analiz Edilebilir 200 Şekerler indirgenmemiş Yapıda Taşınırlar 200 Flöem ve Ksilem Azotlu Bileşikleri Taşınımı için
Etkileşirler 202 Taşınım Hızı 202
Flöemde Taşınımm Hızı Difüzyon Hızının Çok
Üzerindedir 202 Flöemde Taşınımm Mekanizması: Basınç-Akış
Modeli 202 Taşınım Bir Basınç Gradiyentinin Oluşmasıyla
Gerçekleşir 203 Basınç-Akış Modeli ile ilgili Öngörüler
Doğrulanmıştır 203
Kalburlu Plak Porları Açık Kanallardır 203 Bir Tek Kalburlu Elemanda iki Yönlü Taşınım
Görülmez 204 Taşınım Hızı, Taşınım Yolundaki Dokulardan Gelen
Enerjiye Duyarsızdır 205 Çözeltinin Kütle Akışının Sürmesi için Basınç
Gradiyentleri Yeterlidir 206 Gimnospermlerde Flöemde Taşınımm Mekanizması
Farklı Olabilir 206 Flöemin Yüklenmesi: Kloroplastlardan Kalburlu
Elemanlara 206
Fotosentez Ürünleri Mezofil Hücrelerinden Kalburlu
Elemanlara Apoplastik ve Simplastik Yolla
Taşınabilir 207 Sakkarozun Apoplasttan Yolla Alınımı Metabolik
Enerjiyi Gerektirir 207 Şekerlerin Apoplasttan Kalburlu Elemanlara
Yüklenebeilmesi için Bir Sakkaroz-H+ Ortak
Taşıyıcısına (Simporter) Gereksinim Vardır 207 Ara Hücrelere Sahip Bitkilerde Flöem Simplasttan
Yüklenir 210 Kaynak Oluşturan Yapraklarda Simplasttan
Yapılan Yüklenme Polimer-Tuzak Modeli ile
Açıklanmaktadır 210 Flöemin Yüklenme Tipi Bitki Familyası ve iklimle
ilişkilidir 211 Flöemin Boşaltılması ve Havuzdan Kaynağa
Geçiş 212 Flöem Simplastik ya da Apoplastik Yolla
Boşaltılabilir 212 Havuz Dokularına Taşınım Metabolik Enerji
Gerektirir 212 Bir Yaprak, Havuz Konumundan Kaynak Konumuna
Göreceli Olarak Geçer 213 Fotosentez Ürünlerinin Dağıtımı ve Aktarımı 214 Dağıtım, Fikse Edilen Karbonun Depolanma,
Kullanım ve Taşınımını Kapsar 215 Taşınan Şekerler Değişik Havuz Dokuları Arasında
Dağıtılırlar 215
Kaynak Yapaklarda Madde Dağıtımı Düzenlenir 215 Havuz Dokuları Taşınan Fotosentez Ürünleri için
Rekabet Ederler 216 Havuzun Gücü Havuzun Büyüklük ve Aktivitesinin
Bir Fonksiyonudur 216 Kaynak-Havuz Oranındaki Değişiklikler Kaynakta
Uzun Süreli Değişikliklere Neden Olur 217 Uzun Mesafeli Sinyaller Kaynaklar ve Havuzların
Etkinliğini Denetler 217 Uzun-Mesafeli Sinyaller de Bitki Büyüme ve
Gelişmesini Düzenleyebilir 218 Özet 219
\ \ Solunum ve Lipid Metabolizması 223
Bitki Solunumuna Genel Bakış 223 Glikolizis: Sitozol ve Plastiddeki İşlemler 226
Glikolizis Karbohidratları Pirüvata Dönüştürürken
ATP ve NADH Oluşturur 226 Bitkilerde Alternatif Glikolizis Reaksiyonları
Mevcuttur 227 O2 Yokluğunda Fermentasyon Glikolizis için Gerekli
NAD+'ı Yeniler 229
Fermentasyon Bir Şeker Molekülündeki Kullanılabilir
Tüm Enerjinin Açığa Çıkmasını Sağlayamaz 229 Bitkide Glikolizis, Glikolizise Katılan Ürünler
Tarafından Kontrol Edilir 230 Pentoz Fosfat Yolu NADPH ve Biyosentetik Ara
Ürünleri Oluşturur 230 Sitrik Asit Çemberi: Mitokondrideki Matriks
Evresi 232
İçindekiler xix
Mitokondriler Yarı Bağımsız Organellerdir 232 Pirüvat Mitokondriye Girer ve Sitrik Asit Döngüsüyle
Okside Edilir 233 Bitkilerdeki Sitrik Asit Döngüsünün Kendine Özgü
Özellikleri Vardır 235 iç Mitokondri Zarında Elektron Taşınması ve ATP
Sentezi 235 Elektron Taşıma Zinciri NADH'dan O2'ye Elektron
Akışını Katalizler 236 Bazı Elektron Taşıma Enzimleri Bitki Mitokondrisine
Özgüdür 236 Mitokondride ATP Sentezi Elektronların Taşınması ile
Başarılır 237 Taşıyıcılar Substratları ve ÜrünlerinAlış Verişini
Sağlar 239 Aerobik Solunumla Sakkaroz Molekülü Başına 60
Molekül ATP Üretilir 239 Solunum Komplekslerinin Bazı Alt Birimleri
Mitokondri Genomu Tarafından Kodlanır 241 Bitkiler ATP Üretimini Azaltan Bazı Mekanizmalara
Sahiptir 242 Mitokondri Solunumu Bazı Anahtar Metabolitler
Tarafından Kontrol Edilir 243 Solunum işlemi Diğer Metabolik Yollarla Sıkı Bir İlişki
İçerisindedir 244 Bütünlüğü Bozulmamış Bitkiler ve Dokularda
Solunum İşlemi 245
Bitkiler Fotosentezde Oluşan Günlük Üretimin
Yaklaşık Yarısını Solunumda Kullanırlar 245 Solunum, Fotosentez Sırasında Sürer 245 Değişik Doku ve Organlarm Solunum Hızları
Birbirinden Farklıdır 245 Polen Gelişimi Sırasında Mitokondrinin İşlevi Çok
Önemlidir 246
Çevresel Etmenler Solunum Hızlarını Değiştirir 246 Lipid Metabolizması 247
Sıvı ve Katı Yağlar Büyük Miktarlarda Enerji
Depolarlar 247
Triaçilgliseroller Oleozomlarda Depolanır 248 Polar Gliserolipidler Zarlardaki Esas Yapısal
Lipidlerdir 249 Yağ Asidi Biyosentezi İkişer-Karbon Eklenmesini
Sağlayan Döngülerden Oluşur 249 Gliserolipidler Plastidlerde ve ER'de
Sentezlenirler 252
Lipid Bileşimi Zar İşlevini Etkiler 253 Zar Lipidleri Önemli Sinyal Bileşiklerinin
Öncülleridir 253 Çimlenen Tohumlardaki Depo Lipidler
Karbohidratlara Dönüştürülürler 253 Özet 255
J 2 Mineral Besinlerin Özümlemesi 259
Çevredeki Azot 260
Azot Biyojeokimyasal Döngü İçinde Birkaç Şekilden
Geçer 260 Depolanan Amonyum veya Nitrat Toksik (Zehirli)
Olabilir 261 Nitrat Özümlemesi 262
Nitrat, Işık ve Karbonhidratlar Nitrat Redüktaz
Aktivitesini Düzenlerler 262
Nitrit Redüktaz Nitriti Amonyuma Dönüştürür 263 Bitkiler Hem Kök Hem de Gövdelerinde Nitrat
Özümleyebilirler 263 Amonyum Özümlemesi 264
Amonyumun Aminoasitlere Dönüşümü iki Enzimi
Gerektirir 264 Amonyum Bir Alternatif Yol ile de
Özümlenebilir 264
Transaminasyon Reaksiyonları Azot Taşır 266 Asparagin ve Glutamin, Karbon ve Azot
Metabolizmasını Birleştirir. 266 Biyolojik Azot Fiksasyonu 266
Serbest Yaşayan ve Simbiyotik Bakteriler Azotu
Bağlar 266 Azotun Fiksasyonu Anaerobik Koşullan
Gerektirir 266 Simbiyotik Azot Fiksasyonu Özelleşmiş Yapılarda
Gerçekleşir 268
Simbiyosizin Oluşması Sinyal Alış-Verişini
Gerektirir 269 Bakteriler Tarafından Üretilen Nod Faktörleri
Simbiyosiste Sinyaller olarak Rol Oynar 269 Nodul Oluşumu Birkaç Büyüme Hormonunu
Gerektirir 270
Nitrogenaz Enzim Kompleksi N2 Fikse Eder 270 Amidler ve Üreidler Azotun Taşınma
Formlarıdır 272 Kükürtün Özümlenmesi 272
Kükürt Bitkilerde Sülfat Formunda Alınır 273 Sülfatın Özümlemesi, Sülfatın Sistein'e indirgenmesini
Gerektirir 273
Sülfat Genellikle Yapraklarda Özümlenir 274 Metiyonin Sisteinden Sentezlenir 275 Fosfat Özümlemesi 275 Katyon Özümlemesi 275
Katyonlar Karbon Bileşikleri ile Kovalent Olmayan
Bağlar Yapar 275 Kökler Demir Kazanmak için Rizosferi
Değiştirebilir 275 Demir, Karbon ve Fosfat ile Kompleksler
Oluşturur 277 Oksijen Özümlemesi 277 Besin Özümlemesinin Enerji Değişimleri 278 Özet 279
xx içindekiler
J 3 Sekonder Metabolitler ve Bitkisel Savunma 283
Kütin, Mumlar ve Süberin 283
Kütin, Mumlar ve Süberin Hidofobik Bileşiklerden
Oluşurlar 284 Kütin, Mumlar ve Süberin Terlemenin ve Patojen
Saldırısının Azaltılmasına Katkı Yaparlar 285 Sekonder Metabolitler 285
Sekonder Metabolitler Bitkileri Herbivor ve
Patojenlere Karşı Savunur 285 Bitkisel Savunma Öğeleri Evrimin Bir Ürünüdür 286 Sekonder Metabolitler Üç Ana Gruba Ayrılırlar 286 Terpenler 287
Terpenler Beş Karbonlu İzopren Birimlerinin
Birleşmesi Sonucu Oluşurlar 287 Terpenlerin Biyosentezinde îki Metabolik Yol Bulunur
287 Izopentenil Difosfat ve izomeri Birleşerek Daha Büyük
Terpenleri Oluştururlar 287 Bazı Terpenler Büyüme ve Gelişmede Rol
Oynarlar 287 Terpenler Birçok Bitkide Herbivorlara Karşı Savunma
Görevi Yaparlar 287 Fenolik Bileşikler 290
Fenilalanin Birçok Bitkisel Fenolik Bileşiğin
•Biyosentezinde Ara Üründür 290 Ultraviyole Işık Bazı Basit Fenolikleri Aktifleştirir 291 ] Toprağa Salınan Fenolik Bileşikler Diğer Bitkilerin
Büyümesini Kısıtlayabilir 292 Lignin Oldukça Kompleks Fenolik
Makromoleküldür 293 Başlıca Dört Flavonoit Grubu Bulunur 294 Antosiyaninler Hayvanları Cezbeden Renkli
Flavonoitlerdir 294
Flavonoitler Ultraviyole Işığının Zararına Karşı
Koruyucu işlev Görebilir 295 Izoflavonoitler Antimikrobiyal Aktiviteye
Sahiptir 296
Tanenler Herbivorların Beslenmesini Engeller 296 Azotlu Bileşikler 297
Alkaloitlerin Hayvanlar Üzerinde Belirgin Fizyolojik
Etkiler Vardır 297 Siyanojenik Glikozitler Hidrojen Siyanit Zehiri
Yayar 300
Glukozinolatlar Uçucu Toksinler Yayarlar 301 Protein Yapısına Girmeyen Amino asitler
Herbivorlara Karşı Savunma işlevi Görürler 301 Bazı Bitkisel Proteinler Herbivorda Sindirimi
Engeller 302 Herbivorun Verdiği Zarar Karmaşık Bir Sinyal iletim
Yolunu Harekete Geçirir 302 Jasmonik Asit Bir Çok Savunma Tepkisini
Etkinleştiren Bir Bitki Stres Hormonudur 303 Patojenlere Karşı Bitkisel Savunma 303 Antimikrobiyal Bleşiklerin Bazıları Patojen
Saldırısında Önce Sentezlenmektedir 303 Enfeksiyon Patojenlere Karşı Başka Savunucularıda
Uyarır 303 Bazı Bitkiler Patojenlerden Salınan Özgün Bileşikleri
Tanımaktadırlar 305 Elisitörlerle Temas Bir Sinyal iletim Dizisini
Uyarmaktadır 305 Patojenle Bir Kez Karşılaşma Sonraki Saldırılara Karşı
Direnci Artırabilmektedir 306 Özet 306
İçindekiler xxi

ÜNİTE III
Büyüme ve Gelişme 309
1 4 iweb'te] Genin İfade Edilmesi (Ekspresyonu) ve Sinyal İletimi 311
± 5 Hücre Çeperleri: Yapısı, Biyogenezi ve Genişlemesi 313
Bitki Hücre Çeperlerinin Yapısı ve Sentezi 314 Bitki I lucre Çeperlerinin Yapısı Değişiklik
Gösterir 314 Primer Hücre Çeperi Polisakkarit Bir Matriks
İçerisine Gömülmüş Selüloz Mikrofibrillerinden
Oluşur 315 Selüloz Mikrofibrilleri Plazma Zarında
Sentezlenirler 317 Matriks Polimerleri Golgide Sen teklenir ve
Veziküllerde Salgılanır 319 H emi selülozlar, Selüloza Bağlanan Matriks
Polisakkarillcridir 321
Pektinler Matriksin Jel Oluşturan Bileşenleridir 322 Yapısal Proteinler Çeperde Çapraz Bağlanırlar 325 Yeni Primer Çeperler Sitokinez Süresince
Oluşurlar 326 Sekonder Çeperler Bazı Hücrelerde Genişleme
Sonlan diktan Sonra Oluşur 327 Fİücre Genişleme Modelleri 328
Yaygın Büyüme Gösteren Hücrelerin Büyüme
Yönlerini Mikrofibrillerinin Yerleşim Düzeni
Belirler 328
± Q Büyüme ve Gelişme 339
Embriyogenez 340
Enıbriyogenez Olgun Bitkinin Esas Özelliklerini
Belirler 340 Ambidopsis Embriyoları Dört Ayrı Gelişim Evresi
Geçirirler 342 Embriyonun Eksensel (Aksiyal) Biçimi Zigottaki İlk
Hücre Bölünmesi Sırasında Oluşur 343 Işınsal Doku Farklılaşması ilk Olarak Küresel Evrede
Gözlenir 343 Embriyogenezdc? Genlerin Ö/.el Olarak ifade Olması
Gerekir 345 Embriyo Olgunlaşması İçin Özgün Gen İfade Olması
Gerekir 34Ö
Biçimlenmede Sitokinezin Rolü 348 Stereotipik Hücre Bölünmesi Doku Farklılaşmasının
Eksensel ve Işınsal Biçimleri için Gerekli
Değildir 348
Yeni Oluşan Mikrofibr illerin Yerleşimini Kor tıka 1
Mikrotübüller Belirler 329 Hücre Uzama Oranı 331
Hücre Çeperinin Stresten Kurtulması Hücrenin Su
Alımını ve Uzamasını Sağlar 331 Hücre Genişleme Oram iki Büyüme Eşitliği
Tarafından Belirlenir 331 Asitin Uyardığı Büyüme Ekspansinlerin Yardımıyla
Gerçekleşir 333 Glukanazlar ve Diğer Hidrolitik Enzimler Matriksin
Yapısını Değiştirebilirler 334 Çoğu Yapısal Değişiklikler Çeper Genişlemesinin
.Sona Ermesiyle Ortaya Çıkar 335 Hücre Çeperinin Parçalanması ve Bitki
Savunması 335 Enzimler Çeperin Hidrolizine ve Parçalanmasına
Destek Olurlar 335 Oksidatif Patlamalar Patojen Saldırısına Eşlik
Eder 336 Çeper Parçaları Sinyal Molekülleri Görevi
Yapabilirler 336 Özet 336
Sitokinezi Kusurlu Olan Bir Arabidopsis Mutantmda
Dokular Işınsal Düzenlenemez 349 Bitki Gelişmesinde Meristemler 350
Sürgün Apikal Meristemi Oldukça Dinamik Bir
Yapıdadır 350 Sürgün Apikal Meristemi Farklı İşlevsel Bölgeler ve
Tabakalar içerir 351 Bazı Meristemler Embriyo Sonrası (PostembriyonUc)
Gelişme Sırasında Ortaya Çıkar 351 Aksiller (koltuk-altı), Çiçeğe ait (çiçeğe ait) ve
İnfluoresanas (Çiçek durumu) Sürgün Meristemleri
Vcjetatif Meristemin Değişikliğe Uğramış
Biçimleridir 352 Yaprak Gelişmesi 352
Yaprak Primordiytınılarının Düzenlenişi Genetik
Olarak Programlanmıştır 353 Kökün Gelişimi 354
Kök Ucunda Dört Gelişme Bölgesi Bulunur 354
xxii İçindekiler
Kökteki kök hücreleri uzunlamasına hücre demetleri
oluşturur 355 Kök Apikal Meristemleri Çeşitli Kök Hücre Tipleri
İçerir 356 Hücre Farklılaşması 357
Trakeal Elemanların Farklılaşması Sırasında Bir
Sekonder Çeper Oluşur 357
Gelişim Yollarının Başlatılması ve Düzenlenmesi 359 Transkripsiyon Faktör Genleri Gelişmeyi
Denetler 359 Bitkisel Sinyal İletim Yollarının Çoğu Protein
Kinazları Kullanır 360 Hücrenin Geleceğini Konumu Belirler 360 Gelişimle ilgili Yollar Etkileşim Halindeki Genlerin
Oluşturduğu Ağlar Tarafından Denetlenir 362 Gelişim Hücreden Hücreye Sinyal iletimi ile
Düzenlenmektedir 363
Bitki Büyümesinin Analizi 367
Bitkinin Büyümesi Değişik Yollarla Ölçülebilir 367 Meristemde Hücrelerin Üretimi bir Fıskiye ile
Karşılaştırılabilir 368 Genişleme Esnasında Doku Elemanlarının Yeri
Değişir 369 Bölgeler Apeksten Uzaklaştıkça Büyüme Hızlarıda
Artar 369 Büyüme Hızı Profili Büyümenin Mekansal Bir
Tanımıdır 369
Senesens ve Programlanmış Hücre Ölümü 369 Bitkilerde Senesens Çeşitli Tiptedir 370 Senesens Düzenli Sitolojik ve Biyokimyasal Olaylar
Serisidir 370 Programlanmış Hücre Ölümü Senesensin Özgün Bir
Şeklidir 371 Özet 372
± / Fitokrom ve Bitki Gelişmesinin İşık Tarafından Denetlenmesi 375
Fitokromun Fotokimyasal ve Biyokimyasal Özellikleri 376
Fitokromun Pr ve Pfr Formları Birbirine
Dönüşebilir 377 Pfr Fitokromun Fizyolojik Olarak Aktif
Fonudur 378
Fitokrom iki Polipeptitden Oluşan bir Dimerdir 379 Fitokromobilin Plastidlerde Sentezlenir 379 Hem Kromofor Hem de Protein Yapısal Değişiklikler
Geçirir 380
İki Tip Fitokrom Belirlenmiştir 380 Fitokrom Çoklu Gen Familyası Tarafından
Kodlanır 380
PHY Genleri Fitokromun iki Tipini de Kodlar 380 Doku ve Hücrelerde Fitokromun Yerleşimi 381 Fitokrom Dokularda Spektrofotometrik Olarak
Belirlenebilir 381 Fitokrom Farklı Dokularda Farklı Şekilde ifade
Edilir 381 Bütünlüğü Bozulmamış Bitkilerin Fitokroma Verdikleri
Yanıtlar 382 FitokromYanıtlannda Hazırlık ve Kaçış Zamanı
Farklılık Gösterir 382 Fitokromun Verdiği Yanıtlar Gerekli Işık Miktarı ile
Ayırt Edilebilir 383
Çok Düşük Akı Yanıtları Işıkla Geri Dönüşmez 383 Düşük Akı Yanıtları Işıkla Geri Dönüşebilir 383 Yüksek Işıklandırma Yanıtları Işıklandırma ve Süreyle
Uygunluk Gösterir 383 Etiole Fidelerin YIY Etki Spektrumu Kırmızı Ötesi,
Mavi ve UV-A Bölgelerinde Pikler Verir 384 Yeşil Bitkilerin YIY Etki Spektrumu Kırmızı Bölgede
Büyük Bir Pik'e Sahiptir 385 Ekolojik işlevler 385
Gölgeden Kaçma 385
Fitokrom Değişen Işık Koşullarına Bitkilerin
Adaptasyonunu Sağlar 385 Ekolojik işlevler: 387 Sirkadyan Ritmler 387
Fitokrom Yaprakların Uyku Hareketlerini
Düzenler 387 Arabidopsis''teki Sirkadyan Saat Genleri
Belirlenmiştir 389 Ekolojik İşlevler 389 Fitokromun Özelleşmesi 389
Fitokrom B Sürekli Kırmızı veya Beyaz Işık Yanıtlarına
Aracılık Eder 389 Fitokrom A Sürekli Gelen Kırmızı Ötesi Işığa Yanıt
için Gereklidir 389 Fitokrom C, D ve E'nin Gelişmede de Rolleri Ortaya
Çıkmaktadır 390 Fitokrom Etkileşimleri Çimlenmenin Başlangıcında
Önemlidir 390
Fitokromun işlevsel Bölgeleri 391 Hücresel ve Moleküler Mekanizmalar 392 Fitokrom, Zar Potansiyeli ve iyon Akışını
Düzenler 392
Fitokrom Genin ifade Edilmesini Düzenler 393 Fitokrom ve Sirkadyan Ritm LHCB'yi Düzenler 393 Sirkadyan Osilatör Transkripsiyonal Negatif Geri
Bildirim Halkası içerir 394 Düzenleyici Diziler Işıkla-Düzenlenen Transkripsiyonu Kontrol Eder 394 Fitokrom Çekirdeğe Taşınır 395 Fitokrom, Çoklu Sinyal ileti Yollarıyla Etki Eder 396 Fitokromun Etkisi Diğer Fotoreseptörlerin Etkisi ile
Düzenlenebilir 398 Özet 398
İçindekiler xxiii
\ Q Mavi Işığa Verilen Yanıtlar: Stoma Hareketleri ve Morfogenez 403
Mavi Işığa Verilen Yanıtların Fotofizyolojisi 404
Mavi Işık, Asimetrik Büyüme ve Kıvrılmayı Teşvik
Eder 404
Bitkiler Işık Sinyalinin Yönünü Nasıl Algılar? 406 Mavi Işık Gövde Uzamasını Hızla Engeller 406 Mavi Işık Gen ifade Olmasını Düzenler 406 Mavi Işık Stoma Açılmasını Uyarır 407 Mavi Işık Stoma Hücre Plazma Zarmdaki Bir Proton
Pompasını Aktifleştirir 409 Mavi Işığa Verilen Yanıtların Onlara Özgü Kinetikleri
ve Gecikme Süreleri Vardır 410 Mavi Işık Bekçi Hücrelerinin Ozmotik ilişkilerini
Düzenler 411 Sakkaroz Stoma Hücrelerinde Ozmotik Olarak Aktif
Bir Çözünendir 411 Mavi Işık Fotoreseptörleri 413
Kriptokromlar Gövde Uzamasının Engellenmesinde
Yer Alırlar 413 Fototropinler Fototropizma ve Kloroplast
Hareketlerinde Rol Oynarlar 414 Bir Zeaksantin Karotenoid Olan Zeaksantin Stoma
Hücrelerinde Mavi Işığın Algılanmasında
Rol Alır 415 Sinyal iletimi 417
Kriptokromlar Nukleusta Birikir 417
Fototropin FMN'i Bağlar 417
Zeaksantin Izomerizasyonu Mavi Işık ile Stoma
Açılmasının Uyarılmasında Rol Alan Aşamalar
Dizisini Başlatabilir 418 Ksantofil Döngüsü Işığa Stoma Yanıtlarında Esneklik
Sağlar 419 Özet 420
\y Oksin:Büyüme Hormonu 423
Oksin Kavramının Ortaya Çıkışı 424 Oksin Biyosentez ve Metabolizması 424
Yüksek Bitkilerdeki Başlıca Oksin Indol-3-Asetik
Asittir 424
Biyolojik Örneklerdeki Oksinler Saptanabilirler 426 IAA Meristemlerde, Genç Yapraklarda Gelişmekte
Olan Meyve ve Tohumlarda Sentezlenir 427 IAA Birden Fazla Metabolik Yolla Sentezlenir 428 IAA Indol veya Indol-3-Gliserol Fosfattan da
Sentezlenir 429 Bitkilerde IAA'in Büyük Bir Bölümü Kovalent Olarak
Bağlanmıştır 429
IAA Birden Fazla Yolla Parçalanır 430 IAA'in Hücrenin içinde tki Havuzu Vardır: Sitosol ve
Kloroplastlar 432 Oksinin Taşımını 432 Polar Taşınım Enerjiye Gerektirir ve Yerçekiminden
Bağımsızdır 432 Polar Taşınımmı Açıklamak için Bir Kemiozmotik
Model ileri Sürülmüştür 433 Oksin Taşınımını Engelleyen Maddeler Oksinin
Hücreden Çıkışına Engel Olurlar 435 PIN Proteinleri Plazma Zarında Bir Döngü
İçerisindedirler 435
Flavanoidler içsel ATI'ler Olarak iş Görürler 436 Oksin Floemde Polar Olmayan Bir Yolla da
Taşınır 437
Oksinin Fizyolojik Etkileri: Hücre Uzaması 438 Oksinler Kökte Büyümeyi Engelleyen Gövde ve
Koleoptillerde Teşvik Ederler 438
Oksin Dikotil Gövdelerinin Dış Dokularını Hedef
Alır 439 Oksinin Büyümeyi Uyarması için Gerekli Minimum
Gecikme Süresi On Dakikadır 439 Oksin Hücre Çeperinin Esneyebilirliğini Artırır 440 Oksinin Uyardığı Proton Atılması Hücre Çeperinin
Asitleşmesine Neden Olur ve Hücre Uzaması
Artar 440 Oksinin Uyardığı Proton Atılması Aktifleşme ve
Sentez Sonucu Oluşabilir 441 Oksinin Fizyolojik Etkileri 442 Fototropizma ve Gravitropizma 442
Fototropizma Oksinin Eşit Olmayan Yanal Dağılımı
Sonucunda Oluşur 442 Gravitropizmada Oksinin Yanal Asimetrik Dağılımı
da Rol Ahr 443 Statolitler Sürgün ve Köklerde Yerçekimi Algılayıcıları
Olarak iş Görürler 445 Oksin Kök Şapkasında Eşit Olmayan Bir Yanal
Dağılım Gösterir 446 PIN3 Kök Kolumella Hücrelerinin Alt Tarafında
Lateral Olarak Konumlanır 448 Yerçekimi Algılanmasında Kalsiyum ve pH Sekonder
Mesajcılar Olarak İş Görür 448 Oksinin Gelişme Üzerindeki Etkileri 449 Oksin Apikal Dominansiyi Düzenler 449 Oksin Lateral (Yanal) ve Adventif (Saçak) Kök
Oluşumunu Teşvik Eder 451 Oksin Yaprak Absisyonunun Başlamasını
Geciktirir 451 Oksin Taşınımı Çiçek Tomurcuğunun Gelişimini
xxiv İçindekiler
Düzenler 452
Oksin Meyve Gelişimini İlerletir 452 Oksin İletim Dokusu Farklılaşmasını Uyarır 452 Sentetik Oksinlerin Bir Dizi Ticari Kullanımları 453 Oksin Sinyal iletim Yolları 454
ABP1 Oksin Reseptörü Olarak iş Görür 454 Kalsiyum ve Hücre içi pH Sinyal İletiminde İş
Görmektedir 454
Oksinin Uyardığı Genler Erken ve Geç Olmak Üzere
iki Sınıfa Ayrılırlar 454
Oksinden Sorumlu Bölgeler Birleşik Yapılıdırlar. 455 Erken Oksin Genleri Oksine Yanıt Veren Faktörler
Tarafından Düzenlenirler 455 Özet 456
2,0 Giberellinler: Bitkilerde Uzamayı Düzenleyiciler 461
Giberellinlerin Keşfi 462 Giberellinlerin Büyüme ve Gelişme Üzerindeki Etkileri 463
Giberellinler Cüce ve Rozet Yapılı Bitkilerde Gövde
Büyümesini Teşvik Ederler 463 Giberellinler Gençlik Evresinden Olgun Evrelere
Geçişi Düzenlerler 463 Giberellinler Çiçeklenmenin Başlamasını ve Eşeyin
Belirlenmesini Etkilerler 464 Giberellinler Meyve Bağlamasını Arttırırlar 464 Giberellinler Tohum Çimlenmesini Arttırırlar 464 Giberelinlerin Ticari Uygulamaları 465 Giberellin Biyosentezi ve Metabolizması 466 Giberellinler Oldukça Duyarlı Fiziksel Teknikler ile
Ölçülmektedir 466 Giberellinler Terpenoid Yolu ile Üç Aşamada
Sentezlenirler 466 Giberellin Biyosentez Yolundaki Enzimler ve Genler
Tanımlanmıştır 469 Giberellinler Şekerlere Kovalent Olarak
Bağlanabilirler 469 GAj Gövde Büyümesini Kontrol Eden, Biyolojik
Olarak Aktif Giberellindir 469 içsel GAj Düzeyleri Uzunluk ile Uygunluk
Gösterir 470
Giberellinler Apikal Dokularda Sentezlenirler 471 Giberellin Kendi Metabolizmasını Düzenlerler 471 Çevresel Koşullar Giberellin Biyosentez Genlerinin
Transkripsiyonunu Değiştirebilir 471 Oksin Giberellin Biyosentezini Teşvik Eder 475 Cücelik Genetik Olarak Düzeltilebilir 475 Giberellin ile Uyarılan Büyümenin Fizyolojik
Mekanizmaları 477 Giberellinler Hücre Uzamasını ve Hücre Bölünmesini
Uyarırlar 477 Giberellinler Hücre Çeperinin Esneyebilirliğini
Asitleşme Olmaksızın Artırırlar 477 Giberellinler Interkalar Meristemlerde
Hücre Döngüsünde İş Gören Kinazlarm
Transkripsiyonunu Düzenler 478 Giberelline Yanıt Veren Mutantlarda Sinyal iletimi
Bozulmuştur 478 Farklı Genetik Bölümler ilgili GAI ve RGA
Baskılayıcılarını Belirler 479 Giberellinler, RGA isimli Transkripsiyonel
Baskılayıcılarının Parçalanmasına Neden Olur 480 Kültür Bitkilerindeki DELLA Baskılayıcıları Tahıl
Bitkilerinde belirlenmiştir 482 . Negatif Düzenleyici SPINDLY Protein Aktivitesini
Değiştiren Bir Enzimdir 482 SPY Giberellin Sinyal iletim Zincirinde GAI ve
RGA'danÖnce iş Görür 483 Giberellin Sinyal iletimi 484 Tahıl Alöron Tabakaları 484
Giberellin Embriyodaki Alöron Tabakalarında a-
amilaz Üretimini Uyarır 484 Giberellik Asit α-amilaz mRNA'sınm
Transkripsiyonunu Arttırır 485 GA-MYB Transkripsiyon Faktörü α-amilaz Gen
ifadesini Düzenler 486 Giberellin Reseptörleri Plazma Zarındaki G-Proteinleri
ile Etkileşebilir 487 Devirsel GMP, Ca2+ ve Protein Kinazlar Sinyal
Yolunda Yer Alırlar 487 Gövde Büyümesinde ve α-amilaz Üretiminde
Giberellin Sinyal iletim Yolu Benzerlik
Gösterir 488 Özet 488
21 Sitokininler: Hücre Bölünmesini Düzenleyiciler 493
Hücre Bölünmesi ve Bitki Gelişimi 493
Farklılaşmış Bitki Hücreleri Bölünmeye Tekrar
Başlayabilir 494 Difüzyon Yapabilen Faktörler Hücre Bölünmesini
Denetleyebilir 494
Bitki Doku ve Organları Kültüre Alınabilir 494 Sitokininlerin Keşfi, Tanımlanması ve Özellikleri 495
Kinetin DNA'nın Bir Parçalanma Ürünü Olarak
Keşfedilmiştir 495 Zeatin En Bol Bulunan Bir Doğal Sitokinindir 495
İçindekiler xxv
Bazı Sentetik Bileşikler Sitokinin Etkisini Taklit
Edebilir ya da Antagonistik Etki Gösterebilirler 496 Sitokininler Hem Serbest Hem de Bağlı Formlarda
Bulunabilirler 496 Hormonal Olarak Aktif Sitokinin Serbest Bir
Bazdır 497 Bazı Bitki Patojenik Bakterileri, Böcekler ve
Nematodlar Serbest Sitokininler Salgılarlar 497 Sitokininlerin Biyosentezi, Metabolizması ve
Taşınımı 498 Taç Tümörü Hücreleri Sitokinin Sentezini Sağlayan
Bir Gen Kazanmıştır 498 Sitokinin Biyosentezinde îlk Basamağı IPT
Katalizler 498
Sitokininler Kökten Sürgüne Ksiiem ile Taşınır 501 Sürgünden Gelen Bir Sinyal Kökten Zeatin
Ribozidlerin Taşmımını Düzenler 501 Sitokininler Bitki Dokuları Tarafından Hızla
Metabolize Edilirler 501 Sitokininlerin Biyolojik Rolleri 502
Sitokininler Sürgünlerde ve Köklerde Hücre
Bölünmesini Düzenlerler 502 Sitokininler Hücre Döngüsünün Özel Bileşenlerini
Düzenlerler 503 Oksin: Sitokinin Oranı Kültüre Alman Dokularda
Morfogenezi Düzenler 504
Sitokininler Apikal Dominansı Değiştirir ve Yan
Sürgün Gelişimini Uyarır 505 Sitokininler Bir Yapraksı Karayosunda Tomurcuk
Oluşumunu Uyarır 506 Aşırı Sitokinin Üretiminin Genetik Tümörlerin
Oluşumuyla İlgisi Bulunmaktadır 506 Sitokininler Yaprak Senesensini Geciktirir 507 Sitokininler Mineral Besinlerin Taşmımını Arttırır 508 Sitokininler Kloroplast Gelişimini Artırır 508 Sitokininler Yaprak ve Kotiledonlarda Hücre
Genişlemesini Arttırır 508 Sitokininler Gövde ve Köklerin Büyümesini
Düzenler 509 Aşırı Sitokinin Üreten Bitkilerde Sitokinince
Düzenlenen İşlevler Aydınlatılmıştır 509 Sitokinin Etkisinin Altında Yatan Hücresel Ve
Moleküler Mekanizmalar 510 Bakterilerdeki İki Elemana Sahip Reseptörlerle İlişkili
Bir Sitokinin Reseptörü Bulunmuştur 510 Sitokininler Yanıt Düzenleyici Genlerin İfade
Edilmesinde Hızlı Bir Artışa Neden Olur 511 Histidin Fosfotransferazlar Sitokinin Sinyal Akışında
Rol Alabilir 512 Sitokininlerce Uyarılan Fosforilasyon Transkripsiyon
Faktörlerini Aktif Duruma Getirir 513 Özet 515
Etilen: Gaz Formundaki Hormon 519
Etilenin Yapısı, Biyosentezi ve izolasyonu 520
Etilenin Özellikleri Basittir 520
Bakteri, Fungus ve Bitkilerin Organları Etilen
Üretirler 520 Etilenin Düzenli Olarak Biyosentezi Fizyolojik
Etkinliğini Belirler 521 Çevresel Stresler ve Oksinler, Etilen Biyosentezini
Arttırır 522
Etilen Üretimi ve Etkinliği Engellenebilir 523 Etilen, Gaz Kromatografisi ile Ölçülebilir 524 Etilenin Gelişim Üzerindeki ve Fizyolojik Etkileri 524 Etilen Bazı Meyvelerin Olgunlaşmasını Arttırır 524 Köklerden Sürgüne ACC Taşındığında Yapraklarda
Epinasti oluşur 525
Etilen Lateral Hücre Genişlemesini Uyarır 525 Karanlıkta Büyüyen Fidelerde Hipokotilin Çengel
Şeklindeki Yapısını Etilen Üretimi Sürdürür 527 Etilen Bazı Bitkilerde Tohum ve Tomurcuk
Dormansisini Kırar 528 Etilen Su İçinde Yetişen Bitkilerin Gövde Uzamasını
Arttırır 528
Etilen Kök ve Kök Tüylerinin Oluşumunu Uyarır 528 Etilen Ananasgillerde Çiçeklenmeyi Uyarır 528
Etilen Yaprak Senesensini Arttırır 528
Savunma İle İlgili Yanıtların Oluşmasında Etilenin
Rolü Karmaşıktır 529 Absisyon Bölgesinde Etilen Biyosentezi Oksin
Tarafmdan Düzenlenir 529 Ticari Olarak Etilenin Önemli Kullanım Alanları
Vardır 531 Etilenin Hücresel ve Moleküler Etki
Mekanizmaları 532 Etilen Reseptörleri Bakterilerdeki İki Elemanlı Histidin
Kinaz Sistemi ile Yakınlık Göstermektedir 532 Etilenin, Reseptörüne Yüksek Bir İlgi ile Bağlanması
için Bir Bakır Kofaktörüne Gereksinim
Duyulur 533 Bağlanmamış Etilen Reseptörleri Etilen Yanıt Yolunda
Negatif Düzenleme Yapar 534 Etilen Uyartısının Oluşmasında Serin/Tireonin
Protein Kinaz da Yer Alır 535 EIN2 Zarda Boydan Boya Uzanan Bir Proteini
Kodlar 535
Etilen Genin İfade Olmasını Düzenler 535 Genetik Epistasi Bir Dizi Etilen Uyartı Bileşeni Ortaya
Çıkarır 535 Özet 536
xxvi İçindekiler
2,3 AbsisikAsit: Tohum Olgunlaşması veAntistres Sinyeli 539
ABA'nın Oluşumu, Kimyasal Yapısı ve Ölçümü 539
ABA'nın Kimyasal Yapısı Fizyolojik Etkinliğini
Belirler 540 ABA Biyolojik, Fiziksel ve Kimyasal Yöntemlerle
Ölçülebilir 540
ABA Biyosentezi, Metabolizması ve Taşınması 540 ABA Bir Karotenoid Yapısındaki Bir Ara Maddeden
Sentezlenir 540 Dokulardaki ABA Konsantrasyonları Oldukça
Değişkendir 542 ABA Oksidasyon veya Bağlanma ile
Etkisizleştirilebilmektedir 542 ABA İletim Dokusunda Taşınır 542 ABA'nın Gelişim Üzerindeki ve Fizyolojik
Etkileri 543 Tohumlardaki ABA Düzeyi Embriyogenez Sırasında
En Yükseğe Ulaşır 543 ABA Embriyoda Kurumaya Karşı Toleransı Arttırır
544 ABA Embriyogenezis sırasında Tohumda Depolanan
Protein Birikimini Arttırır 544 Kabuk veya Embriyo Tohumda Dormansiyi
Sağlayabilir 544 Çevresel Faktörler Tohumun Dormansiden Çıkışını
Denetler 545 Tohum Dormansisini ABA'nın GA'ya Oranı
Denetler 545 ABA Erken ve Vivipar Çimlenmeyi Engeller 546
ABA Dormant Tomurcuklarda Birikir 546 ABA GA'nm Uyardığı Enzim Üretimini Engeller 546 ABA Su Stresine Yanıt Olarak Stomalan Kapatır 547 ABA Düşük Su Potansiyellerinde Kök Büyümesini
Teşvik Eder, Sürgün Büyümesini İse Engeller 547 ABA Etilenden Bağımsız Olarak Yaprak Senesensini
Teşvik Eder 547
ABA'nın Hücresel ve Moleküler Etki Şekilleri 548 ABA Hem Hücre Dışında Hem de Hücre İçinde
Algılanır 548 ABA Sitosolde Ca2+ Miktarını Arttırır, Sitosolun
pH'sını Yükseltir ve Zarı Depolarize Eder 549 Yavaş Çalışan Anyon Kanallarının ABA
Tarafından Aktifleştirilmesi Uzun Süreli Zar
Depolarizasyonuna Neden Olur 551 ABA Fosfolipid Metabolizmasını Uyarır 552 Protein Kinazlar ve Fosfatazlar ABA'nın Etkisinde Rol
Alırlar 552 ABI Proteini Fosfatazları ABA'ya Verilen Yanıtın
Negatif Düzenleyicileridir 553 ABA'nın Sinyal Oluşturucu Etkisi Ca2+'a Bağımlı
Olmayan Yollan da İçerir 553 Genlerin ifade Olmasının ABA Tarafından
Düzenlenmesinde Transkripsiyon Faktörleri Rol
Alır 553 ABA'ya Verilen Yanıtın Diğer Negatif Düzenleyicileri
Saptanmıştır 555 Özet 555
24 Çiçeklenmenin Denetlenmesi 559
Çiçek Meristemleri ve Çiçek Organlarının Gelişimi 560
Arabidopsis'te Sürgün Meristemlerinin Özellikleri
Gelişime Bağlı Olarak Değişiklik Gösterir 560 Dört Farklı Çiçek Organı Birbirinden Ayrı Halkalarda
Gelişmeye Başlar 561 Çiçek Gelişimi Üç Tip Gen Tarafından
Düzenlenir 562 Meristemin Kimliğini Belirleyen Genler Meristemin
İşlevini Düzenler 562 Homeotik Mutasyonlar Çiçek Organının Kimliğini
Belirleyen Genlerin Saptanmasını Sağlamıştır 562 Çiçek Organının Kimliğini Üç Homeotik Gen
Denetler 563 ABC Modeli Çiçek Organının Kimliğinin Nasıl
Belirlendiğini Ortaya Koymaktadır 564 Çiçeğin Belirmesi: içten ve Dıştan Gelen
Uyartılar 565 Sürgün Ucu ve Evre Değişimleri 566
Sürgün Apikal Meristemleri Üç Gelişim Evresine
Sahiptir 566
İlk Olarak Gençlik Evresi Dokuları Üretilir ve Bunlar
Sürgünün Kaidesinde Yerleşmişlerdir 567 Evre Değişimleri, Besin Maddeleri, Giberellinler ve
Diğer Kimyasal Uyartılardan Etkilenebilir 568 Yeterlik ve Kararlılık Çiçek Oluşumunda Yer Alan İki
Aşamadır 568 Sirkadiyan Ritimler: Fizyolojik Saat 570
Sirkadiyan Ritimlerin Kendilerine Özgü Yönleri
Vardır 570 Evre Değişimi Sirkadiyan Ritimlerini Farklı Gün-Gece
Döngülerine Ayarlar 572 Saati Fitokrom ve Kriptokromlar Ayarlar 572 Fotoperiyodizm: Gün Uzunluğunun İzlenmesi 572 Bitkiler Fotoperiyodik Yanıtlarına Göre
Sınıflandırılabilir 573 Bitkiler Gece Uzunluğunu Ölçerek Gün Uzunluğunu
izlerler 575 Gecenin Kesintiye Uğraması Karanlık Periyodunun
Etkisini Ortadan Kaldırır 576 Fotoperiyodun Belirlenmesinde Sirkadiyan Saat Bir
Rol Oynar 576
içindekiler xxvii
Rastlantı Modeli Işığa Duyarlılığın Salınım Evrelerine
Dayanır 577
Fotoperiyodik Uyartılar Yaprakta Algılanır 577 Çiçeklenme Uyartısı Floem Yoluyla Taşınır 577 Fitokrom Fotoperiyodizmada Rol Alan Başlıca
Fotoreseptördür 578 Uzak-kırmızı Işık Bazı UG Bitkilerinde Çiçeklenmeyi
Değiştirir 579 Çiçeklenmeyi Ayrıca Bir Mavi Işık Fotoreseptörü de
Düzenler 580 Vernalizasyon 580
Soğuk Uygulamasıyla Çiçeklenmenin Artması 580 Vernalizasyon Sürgün Apikal Meristemini
Çiçeklenmeye Hazır Hale Getirir 581 Vernalizasyon Gen İfadesinde Epigenetik
Değişiklikler içerir 581
Çiçeklenmede Biyokimyasal Sinyal iletimi Rol Alır 582
Aşılama Çalışmaları Taşınabilir Bir Çiçeklenme
Uyartısının Varlığını Kanıtlamıştır 582 Dolaylı Uyarma Çiçeklenme Uyartısının Kendi
Kendini Çoğalttığını Göstermektedir 584 Bazı UG Bitkilerinin Antiflorigen içerdiğine ilişkin
Kanıt 585 Taşınabilir Çiçeklenme Düzenleyicilerini izole Etme
Girişimleri Başarısız Olmuştur 585 Bazı Bitkilerde Giberellinler ve Etilen Çiçeklenmeyi
Uyarır 586 Çiçeklenmeye Geçişte Pek Çok Faktör ve Metabolik
Yol Bulunur 586 Özet 588

25 Stres Fizyolojisi 591
Su Kıtlığı ve Kuraklığa Direnç 592
Kurağa Dayanıklılık Stratejileri İklim ya da Toprak
Koşullarına Göre Değişiklik Gösterir 592 Yaprak Alanınının Azaltılması Su Kıtlığı Altmda
Geliştirilen Adaptasyonlardan ilkidir 593 Su Kıtlığı Yaprak Absisyonunu Uyarır 594 Su Kıtlığı Sırasında Kökler Toprağın Derinliklerindeki
Nemli Bölgelere Doğru Uzar 594 Stomalar Su Kıtlığı Sırasında Absisik Asite Yanıt
Vererek Kapanır 594 Su Kıtlığı Fotosentezi Sınırlandırır 595 Bitkideki Su Dengesi Hücrelerdeki Ozmotik
Düzenleme ile Korunur 596 Su Kıtlığı Sıvı Haldeki Su Akışına Karşı Direnci
Arttırır 597 Su Kıtlığı Yaprak Yüzeyindeki Mum Birikimini
Artırır 598 Su Kıtlığı Yapraklar Tarafından Enerjinin
Dağıtılmasını Değiştirir 598 Ozmotik Stres Bazı Bitkilerde Crassulacean Asit
Metabolizmasmı Teşvik Eder 598 Ozmotik Stres Genin İfadesi Olmasmı Değiştirir 599 Strese Yanıt Veren Genler, ABA'e Bağımlı ve ABA'ten
Bağımsız işlemlerle Düzenlenir 601 Isı Stresi ve Isı Şoku 602 Yüksek Yaprak Sıcaklığı ve Su Kıtlığı Isı Stresine Yol
Açar 602 Yüksek Sıcaklıklarda, Fotosentez Solunumdan Önce
Engellenir 602 Düşük Sıcaklıklara Uyum Sağlamış Bitkilerin Yüksek
Sıcaklıklara Alışma Yetenekleri Düşüktür 603 Yüksek Sıcaklık Zarın Yapısının Kararlılığını
Azaltır 603
Bazı Adaptasyonlar Yaprakları Aşırı Ismmaya Karşı
Korur 603 Bitkiler Yüksek Sıcaklıklarda Isı Şoku Proteinleri
Üretir 604 Isı Şoku Altında Bir Transkripsiyon Faktörü HSP
Birikimini Yönetir 605 : Isı Şoku Proteinleri Sıcaklığa Tolerans Gösterilmesinde
Rol Alırlar 605 Sitoplazmik Kalsiyum, Isı Stresine Adaptasyona
Aracılık Eder 606 Üşütücü ve Dondurucu Sıcaklıklar 607
Düşük (Üşüten) Sıcaklık Zararı Zarın Özelliklerini
Değiştirir 607 Buz Kristallerinin Oluşması ve Su Kaybı Hücrelerin
Ölümüne Neden Olur 608 Buz Oluşumunun Sınırlandırılması Donmaya Karşı
Toleransı Arttırır 608 Bazı Odunsu Bitkiler Çok Düşük Sıcaklıklara
Alışabilirler 609 Süper Üşüme ve Su Kaybının Azaltılması Dondurucu
Sıcaklıklara Direnç Sağlar 609 Yaprak Yüzeyinde Yaşayan Bazı bakteriler Donun
Etkisiyle Oluşan Zararı Arttırır 610 ABA ve Protein Sentezi Donmaya Karşı Alışmada Yer
Ahr 610 Soğuğa Alışma Sırasında Çok Sayıda Gen ifade
Olur 611 Bir Transkripsiyon Faktörü Soğuk Tarafından
Uyarılan Genin İfade Olmasını Düzenler 611 Tuzluluk Stresi 611
Toprakta Tuz Birikimi Bitkinin işlevini ve Toprak
Yapısını Bozar 612 Tuzluluk, Duyarlı Türlerde Büyüme ve Fotosentezi
Baskı Altına Ahr 612
xxviii İçindekiler
Tuz Taran, Ozmotik Ve Özgün (Spesifik) İyon
Etkisine Bağlı Oluşur 612 Bitkiler Tuz Zararını Savuşturmak için Farklı
Stratejiler Kullanırlar 613 iyonların Dışarı Atılması, Tuzluluk Stresine Alışma ve
Adaptasyon İçin Kritik Bir Etmendir 614

Sodyum, Plazma Zarından ve Tonoplasttan Taşınır 614

Oksijen Kıtlığı 616
Anaerobik Mikroorganizmalar Suya Doymuş
Topraklarda Aktiftirler 616 Oksijensiz Ortamlarda Kökler Zarar Görür 616
O2 Kıtlığından Zarar Görmüş Kökler Sürgünlere Zarar
Verir 618 Su İçindeki Organlar O2'i Özelleşmiş Yapılarla
Kazanırlar 618 Bitki Dokularının Çoğu Anaerobik Koşullara Tolerans
Gösteremez 619 O2 Kıtlığına Alışmak için Anaerobik Stres Proteinleri
Sentezlenir 620 Özet 620
Sözlük 625 Yazar Dizini 657 Konu Dizini 661