Geri Dön  Ana Sayfa

 

 

Kitap Bilgileri :

GÜBRELER VE GÜBRELEME TEKNİĞİ - 6.Baskı: 2018

Yazar: Prof. Burhan Kacar, Prof. Vahap Katkat
Boyutlar: 16 X 23,5 cm             En x boy

Kitap kapağı:

karton kapak

Kitap içi:

Birinci hamur kâğıt / 559 sayfa

Grafikler, tablolar:

Siyah - beyaz

 

 

 

 

1. GÜBRELERİN ÖNEMİ, TARİHİ GELİŞİMİ VE SINIFLANDIRILMASI 1

TARIMSAL ÜRETİMİN ARTIRILMASINDA GÜBRELERİN ÖNEMİ 1

GÜBRELERJN TARİHİ GELİŞİMİ 9

GÜBRELERİN SINIFLANDIRILMASI 13

KAYNAKÇA ... 15

2. ORGANİK GÜBRELER i 17

2.1. AHIR GÜBRESİ 18

Ahır Gübresinin İhtiman (Olgunlaştınlması) 28

Ahır Gübresinde Yitme 32

Ahır Gübresinin Gübre Değerinin Korunması 34

Yataklığın Kullanılması 34

Ahırdan Çıkarılan Gübrenin Tarlaya Doğrudan Taşınması 34

Koruyucu Maddelerin Ahır Gübresine Karıştırılması 35

2.1.4. Ahır Gübresinin Uygulama Zamanı, Şekli ve Miktarı 37

2.2. YAPAY ORGANİK GÜBRELER 40

Kompo5t 50

Kent Atık^rı 51

GECE TOPRAĞI (NightSoil) 55

YEŞİL GÜBRE 58

Yeşil Gübre Bitkileri 60

Yeşil Gübrelemenin Yapılması 61

KAYNAKÇA 62

3. KİMYASAL GÜBRELER 65

KİMYASAL GÜBRELERİN GENEL ÖZELLİKLERİ 65

AZOTLU GÜBRELER 69

Azotlu Gübrelerin Hammaddeleri 69

Amonyak (MH}) 71

Amonyak Türevi Gübreler 73

Amonyum Nitrat (NH,NO3) 74

Amonyum Sülfat [(NH4)2SO4] 76

Amonyum Nitrat- Sülfat [NHjNO^NhUhSO.,] 77

Amonyum Klorür (NH4CI) 77

Üre (NHzCONH;) 78

3.2.4. Öteki Azotlu Gübreler 80

Kalsiyum Nitrat [Ca(NO3)2] 80

Sodyum Nitrat (NaNOj) 81

Kalsiyum Sİyanamid (CaCN2) 81

3.2.5. Azotlu Gübrelerin Asidik ve Bazik Özellikleri 82

3.3. FOSFORLU GÜBRELER \ 84

Fosforlu Gübrelerin Hammaddeleri 86

Asitlerle İşlem Sonucu Üretilen Fosforlu Gübreler 91

3.3.2.1. Süperfosfat 91

Tripl Süperfosfat 92

Amonyak Karıştırılmış Süperfosfatlar 94

Monoamonyum Fosfat (MAP) 94

Diamonyum Fosfat (DAP) 94

Dikalsiyum Fosfat 96

Monopotasyum Fosfat 96

Monoamonyum-Monopotasyum Fosfat 97

3.3.3. Yakma Yöntemi ile Üretilen Fosforlu Gübreler 97

Kalsiyum Magnezyum Fosfat 98

Rhenania Fosfat 99

Kalsiyum Metafosfat 99

Potasyum Metafosfat 100

Bazik Slag 100

3.4. POTASYUMLU GÜBRELER 102

Potasyumlu Gübrelerin Hammaddeleri 102

Potasyum Sülfat 103

Potasyum Klorür 104

Potasyum-Magnezyum Sülfat 104

Potasyum Nitrat '. 105

3.5. KALSİYUMLU, MAGNEZYUMLU VE KÜKÜRTLÜ GÜBRELER ; 105

Kalsiyumlu Gübreler 105

Magnezyumlu Gübreler 106

Kükürtlü Gübreler ....108

3.6. MİKRO ELEMENT GÜBRELERİ 110

Demirli Gübreler 110

Mariganlı Gübreler 111

Borlu Gübreler 112

Çinkolu Gübreler 113

Bakirli Gübreler 114

Molibdeni i Gübrelsr 114

KAYNAKÇA 116

4. TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA KİMYASAL GÜBRE ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ 119

4.1. TÜRKİYE'DE KİMYASAL GÜBRE ÜRETİCİ KURULUŞLAR,

KAPASİTELERİ VE ÜRETİM DURUMLARI 121

TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA AZOTLU GÜBRE <N| ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ 126

TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA FOSFORLU GÜBRE (P;O5) ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ ....137

TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA POTASYUMLU GÜBRE (K;O)

ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ 144

4.5. TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA KİMYASAL GÜBRE (N+P2O5+K2O] ÜRETİMİ

VE TÜKETİMİ 152

4.6. TÜRKİYE'DE KİMYASAL GÜBRE TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 160

KAYNAKÇA 165

5. KİMYASAL GÜBRELERİN TOPRAKLARDAKİ TEPKİMELERİ 167

5.1. AZOTLU GÜBRELERİN TEPKİMELERİ 167

5.1.1. Etkinlikleri Yönünden Azotlu Gübrelerin Karşılaştırılması 171

5.2. FOSFORLU GÜBRELERİN TEPKİMELERİ 178

5.2.1. Etkinlikleri Yönünden Fosforlu Gübrelerin Karşılaştırılması 182

5.3. POTASYUMLU GÜBRELERİN TEPKİMELERİ 187

5.3.1. Etkinlikleri Yönünden Potasyumlu Gübrelerin Karşılaştırılması 190

5.4. KALSİYUMLU, MAGNEZYUMLU VE KÜKÜRTLÜ GÜBRELERİN TEPKİMELERİ 192

5.4.1. Kalsiyumlu Gübrelerin Tepkimeleri 192

5.4.1.1. Etkinlikleri Yönünden Kalsiyumlu Gübrelerin Karşılaştırılması 194

Magnezyumlu Gübrelerin Tepkimeleri 196

Kükürtlü Gübrelerin Tepkimeleri 198

5.5. MİKRO ELEMENT GÜBRELERİNİN TEPKİMELERİ , 200

Demirli Gübrelerin Tepkimeleri 200

Manganlı Gübrelerin Tepkimeleri 201

Borlu Gübrelerin Tepkimeleri 203

Çinkolu Gübrelerin Tepkimeleri 206

Bakirli Gübrelerin Tepkimeleri 208

Molibdenli Gübrelerin Tepkimeleri 211

KAYNAKÇA 213

6. KİMYASAL GÜBRELERİN UYGULAMA YÖNTEMLERİ 221

GÜBRE UYGULAMA YÖNTEMLERİNİN ÖNEMİ 221

TOPRAĞA UYGULAMA 228

6.2.1. Toprağa Doğrudan Uygulama 228

Toprak Yüzeyine Uygulama 228

Banda Uygulama 230

Sıra Üzerine Uygulama 230

Toprak Altına Enjekte Edilerek Uygulama 233

Toprağa Doğrudan Uygulanacak Gübre Miktarlarının
Hesaplanmasına ilişkin Örnekler 233

6.2.2. Toprağa Sulama Suyu ile Dolaylı Uygulama (Fertigasyon) 245

Fertigasyonun Avantajlı ve Avantajsız Yanları 248

Fertigasyonda Kutlanılacak Gübrelerin ve Sulama

Sularının Özellikleri 249

6.2.2.3. Fertigasyon İçin Gübre Çözeltilerinin Hazırlanması 251

Gübre Çözeltilerinin Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Noktalar..251

Stok Gübre Çözeltileri 253

Stok Gübre Çözeltilerinin Hazırlanmasına ilişkin Örnekler 255

6.3. BİTKİYE UYGULAMA 261

Püskürterek Uygulama 261

Tohuma Bulaştırarak Uygulama 268

6.4. TOPRAKSIZ YETİŞTİRME ORTAMİNA UYGULAMA 270

6.4.1. Topraksız Yetiştirme Ortamı için Besin Çözeltilerinin Hazırlanması 272

Besin Çözeltilerinin Hazırlanmasında Kullanılan Birimler 273

Besin Çözeltilerinin Hazırlanmasında Kullanılan Gübreler 273

Topraksız Yetiştirme Ortamlarında Kullanılan Besin

Çözeltileri ve Hazırlanmalar! 275

KAYNAKÇA 290

7. GÜBRE GEREKSİNİMİNİN BELİRLENMESİ 293

7.1. GÜBRE GEREKSİNİMİNİN BİTKİ TESTLERİYLE BELİRLENMESİ 293

Bitkilerde Gözle Görülebilen Noksanlık Belirtilerinden Yararlanma 294

Bitki Analizleriyle Belirleme 296

Doku Testleri 296

Toplam Bitki Analizleri 297

7.1.3. Bitki Analizlerinin Değerlendirilmesi 300

Yeterlik Grupları 300

Kritik Konsantrasyon 314

Besin Elementleri Arasındaki Oran 318

Kenvvorthy Standart Değerleri 319

7.2. GÜBRE GEREKSİNİMİNİN TOPRAK TESTLERİYLE BELİRLENMESİ 320

7.2.1. Biyolojik Yöntemlerle Belirleme 321

Tarla Denemesi Yöntemi : 321

Sera Denemesi Yöntemi i 322

Mİtscherlich Yöntemi 323

Jenny Yöntemi 324

Neubauer Yöntemi 325

Mikrobiyolojik Yöntem 325

İzotop Yöntemi 327

7.2.2. Kimyasal Yöntemlerle Belirleme 332

Toplam Analiz Yöntemleri 332

Ekstraksiyon Yöntemleri 333

7.3. ANALİZ SONUÇLARINA BAKARAK GÜBRE GEREKSİNİMİNİN BELİRLENMESİ 333"

7.3.1. Yöre İçin En Uygun Toprak Analiz Yöntem ve/veya

Yöntemlerinin Seçilmesi 334

' 7.3.2. Toprak Analiz Yöntemlerinin Kalibrasyonu 335

KritikToprak Analiz Değerleri 336

Bray TarafındarvDeğiştirilen Mitscherlich'in Oransal Ürün Değerieri.340

7.4. EKONOMİK GÜBRE KULLANIMI 359

KAYNAKÇA 369

8. TARLA BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ 377

BUĞDAYIN GÜBRELENMESİ 377

MISIRIN GÜBRELENMESİ 386

ÇELTİĞİN GÜBRELENMESİ 395

PAMUĞUN GÜBRELENMESİ 407

PATATESİN GÜBRELENMESİ 419

AYÇİÇEĞİNİN GÜBRELENMESİ 430

KAYNAKÇA , 435

9. BAHÇE BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ 443

BAĞLARIN GÜBRELENMESİ 446

ZEYTİNİN GÜBRELENMESİ 459

ELMANIN GÜBRELENMESİ 473

DOMATESİN GÜBRELENMESİ 486

KAYNAKÇA 502

10. ORGANİK TARIM VE ORGANİK TARIMDA UYGULANACAK GÜBRELER 507

ORGANİK TARIM UYGULAMASININ ZORUNLU BAŞLAMA NEDENLERİ 507

ORGANİK TARIMIN TANIMI 513

Organik Tarımın Amacı 514

Organik Tarım ile Geleneksel Tarımın Karşılaştırılması 515

10.3. DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ORGANİK TARIM 519

Dünyada Organik Tarım 519

Türkiye'de Organik Tarım 522

ORGANİK TARIMA BAŞLAMA, KONTROL VE SERTİFİKASYON İLKELERİ...; 52S

ORGANİK TARIMDA UYGULANACAK GÜBRELER 527

Yeşil Gübreleme ve Yeşil Gübre Bitkileri 529

Bİyogübre 530

Ahır Gübresi : 535

Kompost , '; 536

Mineraller ve Kayaçlar 537

KAYNAKÇA 538

 

  Fiyatını öğrenmek istiyorum