« Geri dön

»  -içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Veterinerlik Kitapları / » SIĞIRLARIN İÇ HASTALIKLARI

 

 

SIĞIRLARIN İÇ HASTALIKLARI.

Semptomdan Tanıya, Tanıdan Sağaltıma

4. Baskı 2020

(2016 yılında yapılan 3.Baskının aynıdır)

Yazarı:

Prof. Dr. Hasan Batmaz

Ebadı:

17 x 24.5 cm

Sayfa:

517 sayfa

Baskı tarihi:

2020

Kitap kapak:

Ciltli

Kitap içi:

Kuşe kâğıt

Resimler:

Kitapta renkli fotoğraflar vardır.

 

 
  SİPARİŞ VER 
 
 

 

 

 

SATIŞTAKİ 3. BASKININ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ:

Başlık Adı / Sayfa Numarası

          İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ 1

SEMPTOMLARLA HASTALIKLAR 3

         GENEL SEMPTOMLAR 5

         DERİ 11

         BEDEN SICAKLIĞINDAKİ DEĞİŞİMLER 15

         LENF SİSTEMİ 19

         GÖZ VE ÇEVRESİ 20

         DOLAŞIM SİSTEMİ 23

         SOLUNUM SİSTEMİ 28

         SİNDİRİM SİSTEMİ 36

         ÜRİNER SİSTEM 53

         SİNİR SİSTEMİ 55

         İSKELET SİSTEMİ .64

         LABORATUAR BULGULARI 67

         ÖLÜM 80

AYIRICI TANI TABLOLARI 83

         Deri Hastalıklarında Ayırıcı Tanı 83

         Konjuktiva ve Mukozalardaki Renk Değişikliklerinde Ayırıcı Tanı 84

         Gözyaşı, Burun Akıntısı ve Salya Akışı ile Seyreden Bazı Hastalıklarda Ayırıcı Tanı 85

         Solunum Frekansında Artış ve Dispne ile Seyreden Hastalıklarda Ayırıcı Tanı .86

         Stomatitis ile Seyreden Başlıca Hastalıklarda Ayırıcı Tanı 87

         Buzağılarda İshalle Seyreden Bazı Hastalıklarda Ayırıcı Tanı 88

         Gelişmekte Olan ve Ergin Sığırlarda İshalle Seyreden Bazı Hastalıklarda Ayırıcı Tanı 89

         Gastroenteritis ile Seyreden Başlıca Zehirlenmelerde Ayırıcı Tanı 90

         Yürüyüş Bozukluğu ve Sinirsel Belirtilerle Seyreden Bazı Hastalıklarda Ayırıcı Tanı 91

         Anemilerde Ayırıcı Tanı 92

HASTALIKLAR

SİNDİRİM SİSTEMİ 95

         Stomatitis 97

         Farengitis 98

         Farenksin Daralma ve Tıkanması 99

         Farenks Felci 100

         Dil Oynatma Hastalığı 101

         Özofagitis 102

         Özofagus Daralması 103

         Özofagus Genişlemesi (Megaözofagus 104

         Özofagus Tıkanması 105

         Rumen Hipoaktivitesi 106

         Basit İndigesyon 107

         Akut Rumen Asidozu 108

         Subakut-Kronik Rumen Asidozu 111

         Rumenitis 113

         Rumen Alkalozu 114

         Rumen Kokuşması 115       

         Primer Timpani 116

         Sekonder Timpani 118

Akut Abdomen (Akut Abdominal Ağrı-Sancı) 119

Retikulo-Peritonitis Travmatika (RPT) 23

         Diafram Fıtkı 125

         Vagus İndigesyonu (Kronik İndigesyon) 126

         Rumen Kollapsı 129

         Ostium Retikuloomasikumun Tıkanması 130

         Omasum Konstipasyonu 131

         Abomasum Konstipasyonu 132

         Abomasumun Sola Deplasmanı (LDA) 133

         Abomasumun Sağa Deplasmanı (RDA) 136

         Abomasumun Torsiyonu 138

         Abomasitis 140

         Abomasum Ülseri 141

         Buzağılarda Abomasum Timpanisi 143

         Buzağılarda Ruminal Drinking 144

         Abdominal Apseler 145

         Enteritis ve İshal 146

         Buzağılarda Gıda Kaynaklı İshaller 148

         Sekumun Dilatasyonu ve Torsiyonu 150

         Barsak Tıkanmaları 152

         Hemorajik Barsak Sendromu 153

         Paralitik İleus 155

         Pneumorektum 156

         Peritonitis 157

         Pneumoperitoneum 159

         Hepatitis ve Hepatopati 160

         Karaciğer Apseleri 162

         Sindirim Sistemi ile İlgili Tablolar 163

 

DOLAŞIM SİSTEMİ ve KAN HASTALIKLARI 169

         Perikarditis Travmatika 170

         Pseudoperikarditis 172

         Myokarditis  173

         Kardiyomyopati 174

         Cor Pulmonale 175

         Endokarditis Akuta 176

         Sinus Bradikardi (Vagus, Yalancı Bradikardi) 177

         Akut Kalp Yetmezliği 178

         Kronik (Konjestif) Kalp Yetmezliği 179

         Periferal Dolaşım Yetmezliği 180

         Dehidrasyon 182

         Vücutta Su Fazlalığı (Surhidratasyon) 185

         Metabolik Asidoz 186

         Metabolik Alkaloz 188

Kan Hastalıkları

         Anemi 189

         Dağ Hastalığı (Brisket Hastalığı, Gerçek Poliglobuli) 191

         Yaygın Intravaskuler Kanama Bozuklukları (DIC)  192

         Lökosit Adhezyon Yetersizliği (BLAD) 193

 SOLUNUM SİSTEMİ 195

         Rhinitis 196

         Sinusitis 197

         Larenks Tıkanması 198

         Larengitis ve Tracheitis 199

         Pneumoni ( Bronkopenumoni ve Lober Pneumoni) 200

         Aspirasyon Pneumonisi (Gangrenli Pneumoni) 202

         Akciğer Apseleri (Kronik Suppuratif Pneumoni) 203

         Caudal Vena Cava Trombosisi (CVCT) 204

         Akciğer Hiperemisi ve Ödemi 205

         Akciğer Anfizemi 206

         Akut Interstitiel Anfizem 207

         Buzağıların Akut Respiratorik Distres Sendromu 208

         Tracheal Kollaps 209

         Tracheal Ödem (Honker) Sendromu 210

         Kronik Atipik İnterstitiel Pneumoni (Bovine Farmer’s Lung)  211

         Mikotik Pneumoni 212

         Pleuritis 213

         Pneumotoraks 214

         Hidrotoraks ve Hemotoraks 215

 

ÜRİNER SİSTEM 217

         Böbrek Yetmezliği  218

         Nefrosis (Akut Tubuler Nefrosis) 219

         Amiloidosis 221

         Pyelonefritis 222

         Sistitis 224

         Hematuria Vesicalis Bovis (Enzootik Hematuri) 225

         Urolithiasis (İdrar Taşları ) 226

         Enzootik Balanopostitis (Ülseratif Postitis) 227

 

SİNİR SİSTEMİ 229

         Beyinde Oksijen Yetmezliği 230

         Intrakranial Basıncın Artması ve Beyin Ödemi  231

         Hidrosefalus ve Hidraensefali 232

         Ensefalitis 233

         Ensefalopati 234

         Polioensefalomalazi (Serebrokortikal Nekroz –CCN)   .235

         Meningitis 237

         Horner Sendromu 239

 

DERİ HASTALIKLARI 241

         Alopesi 242

         Pitriyasis, Pakeratosis ve Hiperkeratosis 243

         Dermatitis 244

         Fotosensitizasyon 245

         Ürtiker 247

         Angioneuritik Ödem 248

         Pruritis-Pyrexia-Hemorajik Sendrom 249

 

METABOLİZMA HASTALIKLARI 251

         Süt Humması 252

         Transit Tetani 255

         Downer Cow Sendromu (Yatalak) 256

         Osteomalazi 258

         Puerperal Hemoglobinuri   259

         Raşitizm   260

         Çayır Tetanisi   261

         Buzağıların Süt Tetanisi 262

         Akut Hipokalemi 263

         Ketozis 264

         Yağlı Karaciğer Sendromu 268

         A Vitamini Eksikliği ( Hipovitaminosis A) 271

         Beyaz Kas Hastalığı 273

         Metabolizma Hastalıkları ile İlgili Şekil ve Tablolar 274

 

ZEHİRLENMELER 281

Kimyasal Zehirlenmeler

         Arsenik Zehirlenmesi 282

         Bakır Zehirlenmesi 283

         Civa Zehirlenmesi 284

         Flor Zehirlenmesi (Florosis) 285

         Herbisid Zehirlenmesi 286

         İyonofor Zehirlenmesi 287

         Kurşun Zehirlenmesi 288

         Organik Fosforlu İnsektisid (OFİ) ve Karbamat Zehirlenmeleri 290

         Tuz Zehirlenmesi 292

         Üre Zehirlenmesi 293

Bitkisel Kaynaklı Zehirlenmeler

         Kalp Glikozidleri İçeren Bitkilerle Zehirlenmeler 294

         Meşe Zehirlenmesi 295

         Nitrat-Nitrit Zehirlenmesi 296

Patates Zehirlenmesi 297

         Pirolizidin Alkaloidleri İçeren Bitkilerle Zehirlenmeler 298

         Siyanojen Bitkilerle Zehirlenme 299

Diğer Zehirlenmeler

Mikotoksikosis 300

Yılan Sokması 303

         Zehirlenmelerle İlgili Tablolar 304

ENFEKSİYON HASTALIKLAR 307

Bakteriyel Enfeksiyonlar

         Colibacillosis 308

         Salmonellosis 312

         Dana Difterisi (Oral ve Larengial Nekrobasillosis) 314

         Enterotoksemiler 315

         Botulismus 317

         Basiller İkterohemoglobinuri 321

         Yanıkara (Clostridial Myositis) 322

         Gazlı Gangren (Malign Ödem) 323

         Tetanoz 324

         Kara Hastalık (Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis) 326

         Pasteurellosis (Shipping Fever) 327

         Histophilus Somni Pneumonisi 332

         Arcanobacter Pyogenes Pneumonisi 334

         Mycoplasma Pneumonisi 335

         Bulaşıcı Pleuropneumoni 337

         Eperythrozoonosis 338

         Tüberküloz 339

         Paratüberküloz (Johne’s Disease) 342

         Aktinomikosis 345

         Aktinobasillosis 347

         Dermatofilosis (Cutaneous Streptotrichicosis) 348

         Antraks  349

         Listeriosis  351

         Ülseratif Lenfangitis 353

         Bruselloz 354

         Enfeksiyöz Keratokonjuktivitis 355

         Leptospirosis 357

         Lyme Hastalığı (Borreliosis) 360

Viral Enfeksiyonlar

         Sindirim Sistemi Bulguları İle Karakterize Hastalıklar

         Buzağıların Viral İshalleri 361

         Kış Dizanterisi 364

         Şap 366

         Veziküler Stomatitis 369

         Sığır Vebası 370

         Viral Diarrhea-Mucosal Disease 372

         Coryza Gangrenosa Bovum (CGB) 378

         Mavi Dil 380

         Epizootik Hemorajik Hastalık (EHD) 381

         Papuller Stomatitis 382

Solunum Sistemi Bulguları İle Karakterize Hastalıklar

         Enzootik Pneumoni 383

         Viral Pneumoniler (BRSV Pneumonisi) 386

         Enfeksiyöz Bovine Rhinotracheitis (IBR) 387

         Sinir Sistemi Bulguları İle Karakterize Hastalıklar

         Kuduz 389

         Yalancı Kuduz (Aujesky) 391

         Akabane 392

Schmallenberg Hastalığı 394

         Deri Lezyonları İle Karakterize Hastalıklar

Lumpy Skin Disease (Derinin Viral Noduler Hastalığı) 395

         Papillamatosis 398

         Sığır Çiçeği 399

         Yalancı Sığır Çiçeği 400

         Ülseratif Mammillitis 401

Birçok Sistemi Etkileyen Hastalıklar

Enzootik Leukosis 402

Bovine Immun Yetmezlik Virus Enfeksiyonu (BIV) 404

         Ephemeral Fever (Üç Gün Hastalığı) 405

         Rift Vadisi Humması 408

Chlamydial Enfeksiyonlar

         Sporadik Bovine Encephalomyelitis (SBE) 409

Prionlar

         Bovine Spongioform Encephalopathy (BSE) 410

Riketsiyal Enfeksiyonlar

         Anaplasmosis 412

          Tick-Borne Fever 415

         Q Humması 416

        Sulu Kalp Hastalığı ( Heartwater Disease-Cowdriosis) 417

Mantar ve Maya Enfeksiyonları

         Dermatomikosis  418

         Candidiasis 420

Protozoon Hastalıklar

         Babesiosis (Piroplasmosis) 421

         Theleriosis 423

         Cryptosporodiosis 425

         Coccidiosis 428

         Giardiasis 430

         Neosporosis 431

         Besnoitiosis 432

Helminth Hastalıkları

         Fasciolasis 433

         Coenurus cerebralis (Delibaş Hastalığı) 434

         Ascariasis 435

         Verminöz Pneumoni 436

         Trichostrongylosis, Ostertagiosis, Cooperiosis, Nematodiriosis (Parazitik Gastroenteritis)

                   ve Hemonchosis 437

         Bunostomiosis 438

Ektoparaziter Hastalıklar

         Uyuz (Acariasis) 439

         Kene Enfestasyonu 440

         Bit Enfestasyonu (Pedinculosis) 441

         Hypodermosis (Nokra) 442

         Enfeksiyon Hastalıklarla İlgili Tablolar 443

         İhbari Mecburi Hastalıklar Listesi 444

OIE’nin Sığırlarda Görülen 2016 Yılı Önemli Hastalıklar Listesi 444

 

SINIFLANDIRILAMAYAN HASTALIKLAR

         Zayıf Buzağı Sendromu 445

Sporadik Buzağı Leukosisi 446

         Bovine Neonatal Pansitopeni 447

         Neonatal Hipotermi 448

         Soğuk Stresi ve Donma 449

         Sıcak Stresi (Sıcak ve Güneş Çarpması) 450

         Yıldırım ve Elektrik Çarpması 452

         Besi Sığırlarında Kuyruk Ucu Nekrozu 453

         Besi Danalarında Boğa Sendromu 454

         Sırtlan Hastalığı 455

Bovine Oculer Squamous Cell Carcinoma (BOSCC) 456

 

BAŞLICA KONJENİTAL ve KALITSAL HASTALIKLAR 457

ÖZEL SAĞALTIM 459

         Antibiyotikler  461

         NSAID’ler 473

Kortikosteroidler 474

         Sığırlarda Kullanılan Antelmentik İlaçlar 477

         Sığırlarda Kullanılan Ektoparaziter İlaçlar 479

         Sıvı-Elektrolit Sağaltımı 480

 

  

KORUYUCU AŞILAMALAR 486

 

KOLOSTRUM UYGULAMASI VE PASİF TRANSFER 489

 

SIĞIRLARDA NORMAL KLİNİK PARAMETRELER 490

 

SIĞIRLARDA NORMAL HEMATOLOJİK PARAMETRELER 490

 

SIĞIRLARDA NORMAL BİYOKİMYASAL

 

PARAMETRELER 491

 

SIĞIRLARDA KULLANILAN BAŞLICA İLAÇLAR 494

 

KAYNAKLAR 501

INDEKS 509

 

Kitabın Fiyatı: 145,00 TL

Kapıda ödeme masrafları ile birlikte

adresinizde teslim alırken

ödeyebilirsiniz.

 

YURTİÇİ KARGO İLE

KAPIDA ÖDEMELİ GÖNDERİYORUZ

 

Havale yapmanıza ve

kredi kartı bilgisi girmenize gerek yok,

Kitap ve kargo ücretini adresinizde ödeyebileceksiniz.

SİPARİŞ İÇİN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ:

 Gsm & WhatsApp: 0505 674 79 97

 

 

  SİPARİŞ VER 

««  Fiyatını öğrenmek istiyorum

Fiyatını öğrenmek & Satın Almak istiyorum

««  Bulunduğu kategoriye git

« © »