« Geri dön

» PRATİK BUZAĞI, DÜVE, SÜT SIĞIRI VE BESİ SIĞIRI BESLENMESİ KİTABI-içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / »

 

PRATİK BUZAĞI, DÜVE, SÜT SIĞIRI VE BESİ SIĞIRI BESLENMESİ

Kitaptan örnek 75 sayfa için tıklayınız

(Bu kitapta 166 adet  yem rasyonu örneği vardır)

(Genişletilmiş & Gözden Geçirilmiş 2.Baskı)

(1.Baskısı 350 sayfa idi, 183 sayfa hacim artışı ile 2. baskı; 533 sayfa olarak 11 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanmıştır.)

Şuan indirime girmiştir, listelerimizden fiyatını görebilirsiniz.

 

Yazarı: Prof.Dr. Osman KÜÇÜK

Kitap kapak:

Karton kapak

Ebadı:

Orta Boy (16 x 24 cm)

Sayfa sayısı:

533

1.Baskı Basıl Tarihi:

Temmuz 2019

Tablo, Şekil ve resimler:

ilk 504 sayfada siyah-beyaz 196 adet tablo ve 7 adet  şekil vardır (Bu kısım 1. hamur kağıda basılmıştır), son 29 sayfada 58 adet sığırlar, yemler ve işletmelerle ilgili renkli fotoğraflar vardır (bu kısım kuşe kağıttır).
  SİPARİŞ VER 
 
 

2.BASKI İÇİNDEKİLER

 

 

Bu rehber kitap; 196 Tablo (166 adet rasyon örneğiyle), 7 Şekil ve 58 Renkli Fotoğraf içermektedir.

 

Kitabın Konu Başlıkları ve Kitaptaki Sayfa Numarası:

 

RUMEN - SİNDİRİM - ENERJİ    18
Rumen: beslenmenin temeli    19
Rumen    19
Rumende motorik aktivite    20
İndirgenme ortamı rumen - redoks potansiyeli    21
Rumende ozmotik basınç ve yemlerde su tutma kapasitesi    22
Sıvı ve katı rumen içeriğinin rumenden geçiş hızı (passage rate)    23
Çiğneme, salya ve ruminasyon    26
Rumen mikroorganizmaları    28
Rumende karbonhidrat metabolizması ve uçucu yağ asitler (UYA)    34
Karbonhidrat olarak fiber bileşenleri, kaba yem kalitesi ve
rumen parametreleri ilişkisi    45
Ham selüloz (HS) – ham fiber    45
Neutral Detergent Fiber (NDF)    45
aNDF, aNDFom ve IDF kavramları    45
Acid Detergent Fiber (ADF)    46
Acid Detergent Lignin (ADL)    46
ADF ve NDF değerleri kullanılarak kaba yem kalitesinin ölçülmesi
(RFV, RFQ, RVI ve RVU)    47
Yemlerde partikül büyüklüğü, Penn State Separatörü, efektif fiber
(eNDF) ve fiziksel efektif fiber (peNDF)    50
Rumende protein metabolizması    58
Rumende mikrobiyal protein sentezi    67
Rumende lipit metabolizması    69
Rumen mineral metabolizması    75
Rumende vitamin metabolizması    76
Rumen gazları    78
Rumende detoksifikasyon    79
Rumen fermentasyonunun manupülasyonu    79
Rumen ve sindirim sisteminin diğer bölümlerinde karbonhidrat,
protein ve lipitlerin sindirim dereceleri    81
Rumende karbonhidratların fermentasyon derecesi ve genel sindirim    81
NDF sindirimi    81
Nişasta sindirimi    82
Rumende proteinlerin fermentasyon derecesi    86
Rumende yağların fermentasyon derecesi    86
Yeni doğan ve yetişkin ruminant abomazumunda sindirim    87
İnce bağırsaklarda sindirim    88
Kalın bağırsaklarda fermentasyon    91
Sığırlarda dışkının özellikleri ve beslenme ile bağlantısı    92
Sığır dışkılarında puanlama (dışkı skoru)    94
Sindirimde yem hammaddeleri etkileşmesi
(assosiye etki = associated effect)    95
Sığır beslemede enerji kavramları ve enerji bilimi (nutritional energetics)    97
Ham enerji (HE)    100
Dışkı Enerjisi (DE)    102
Sindirilebilir Enerji (SE)    102
Gaz enerjisi (GE)    103
İdrar enerjisi (İE)    103
Metabolize enerji (ME)    104
Yem kaynaklı ısı artışı (heat increment)    104
Rasyondaki yağların ekstra kalorik etkisi    106
Net enerji (NE)    106
Yaşama payı – tanım ve bileşenleri    109
Yaşama payı ve ısı üretimi    112
Yaşama payının ölçüm metotları    117
Yaşama payına etki eden faktörler    118
Ruminantlarda yemlerden gelen enerjinin genel dağılımı    119
TDN (Total Digestible Nutrients)
(Tüm Sindirilebilir Besin Maddeleri - TSBM)    123
Sığırlarda su ihtiyacı    125
Sığırlarda içme suyu kalitesi    128
Sığırlarda canlı ağırlık (CA) tahmini    133
Sonuç    135
Kaynaklar    136
 
BUZAĞI BESLEME    140
Buzağı besleme    141
Buzağı yetiştirmede “Altın Standartlar”     142
Kolostrum    143
Buzağılara içirilmesi gereken kolostrum miktarı    146
Kolostrum kalitesi    147
Kolostrum sonrası buzağılara içirilen süt ve diğer sıvı türleri    149
Süt ve diğer sıvıların içirilmesinde öğün sayısı    151
Tam yağlı süt ve buzağı maması ile besleme    151
Buzağıların sütten kesilmesinde kriterler    153
Buzağı maması (süt ikame yemi) özellikleri ve hazırlanışı    154
Buzağı başlangıç yemi (konsantre yem) içerik ve formları    155
Buzağılarda sütten kesim öncesinde kaba yem kullanımı    160
Buzağıların sütten kesim döneminde su ihtiyacı    163
Buzağılarda hızlı büyütme programları    163
Buzağıların sütten kesim ile birlikte beklenen performansları
(CAA, yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı)     165
Buzağıların haftalık performans değerleri    171
Buzağılar için NRC (2001) tabloları ve örneklerle yorumları    172
Süt buzağısı (beyaz et besisi) besleme    176
Ülkemizde uygulanmakta olan buzağı büyütme (rasyon)
program örnekleri    176
Sonuç    181
Kaynaklar    182
 
DÜVE BESLEME     188
Düve besleme     189
Sütten kesim sonrası geçiş dönemi - genel     190
Süt ırkı düvelerin sütten kesim sonrası geçiş dönemi    190
Besi ırkı düvelerin sütten kesim sonrası geçiş dönemi    193
Sütten kesim sonrası düve seleksiyonu    194
Süt ırkı düvelerin beslenmesi     195
Düve yetiştirmede “Altın Standartlar”     195
Düve beslemesinde genel stratejiler    197
Düvelerin 12 hafta yaştan 1 yaşına kadarki dönemde beslenmeleri:
beslenme, yem tüketimi, GCAA, meme gelişimi ve puberta ilişkisi    199
Düvelerin 1 yaşından doğuma 2 ay kalıncaya kadarki dönemde
beslenmeleri: beslenme, yem tüketimi, GCAA, vücut kondüsyon skoru,
östrus ve fertilite ilişkisi     202
Doğuma 2 ay kala besleme     213
Düve büyüme hızında zamanlama ve telafi büyüme    217
Düvelerde büyümenin türü (yağ-protein depolanma oranı)     217
Düvelerin, canlı ağırlık, yaş, boy, kalça yükseklik-genişlik ve göğüs çevresi
ölçüleri    217
Besi tipi düvelerin büyüme hızı ve beslenmesi    224
Besi tipi düvelerin doğum yaşının ertelenmesi    226
Besi tipi düvelerin yaş ve vücut ölçüleri    227
Süt sığırları ve düve beslenmesinde kullanılan yaygın yem maddeleri ve
kullanım sınırları    228
Konsantre yemler    228
Enerji yemleri     229
Arpa    229
Bütün pamuk tohumu    229
Yağ    229
Melas    230
Buğday    230
Buğday kepeği    230
Peynir altı suyu (whey)     230
Protein yemleri    231
Pamuk tohumu küspesi    231
Soya fasulyesi    231
Soya küspesi    231
Ayçiçeği küspesi    231
Balık ve kan unu    231
Üre    231
Kimi özel yem maddelerinin sığırlar için kullanım sınırları    232
Kaba yemler (ot, saman, yonca)     233
Yonca    233
Saman    234
Baklagil ve buğdaygil otları    234
Pamuk tohumu samanı – çiğit samanı    234
Mısır silajı    234
Şeker pancarı posası    235
Şeker pancarı (bütün halde)     236
Melas    236
Turunçgil Posası    236
Malt Posası (malt sprouts - barley malt sprouts)     238
Mera    239
Farklı yaş ve fizyolojik aşamalarda bulunan süt ırkı düveler için
rasyon örnekleri    241
Sonuç    247
Kaynaklar    248
 
SÜT SIĞIRI BESLEME    256
Süt sığırı besleme    257
1-Erken laktasyon dönemi    257
2-Pik kuru madde tüketim dönemi    259
3-Laktasyon orta ve son dönemi    259
4-Kuru dönem: doğuma 60 gün kala (far-off) -doğuma 14 gün kala
dönem    260
5-Geçiş dönemi (close-up): doğuma son 14 gün kala dönem    261
5 aşamada değerlendirilen beslenme rejiminin özeti    263
Yem tüketimi (KM tüketimi), yemleme sıklığı ve pratikteki önemi    271
TMR (total mixed ration) (toplam yem karışımı) ve TMR yem vagonu    275
Merada yem tüketimi ve yem tüketiminin ölçülmesi    275
Mera kalitesi ve yem tüketimi    277
Yem tüketimi ve kaba yem kalitesi    281
Yem tüketimi ve içilen su miktarı    283
Yaz sıcağında yemleme    283
Aşırı yem tüketimi    283
Rezidüel yem tüketimi (residual feed intake = net feed efficiency)     284
Yemden yararlanma oranı    284
Süt/yem paritesi (milk/feed ratio) ve sürüye yeni sığır
katma oranı (culling rate)     286
Süt sığırlarında enerji ve besin maddeleri ihtiyaçları ve pratikte önemi     288
Enerji ve pratikte önemi    288
Karbonhidratlar ve pratikte önemi    289
Kaba yem uzunluğu (partikül büyüklüğü)     291
Protein türü ve pratikte önemi    291
Amino asit ve pratikte önemi    293
Mineraller ve pratikte önemi     293
Vitaminler ve pratikte önemi    294
Laktasyondaki ineklerde beslenmeye bağlı reprodüksiyon problemleri
– olası nedenler – çözüm yolları    295
Süt verim ve devamlılığına etki eden faktörler    297
Rasyon bileşenleri ve süt kalitesi ilişkisi     300
Kuruya çıkarma işlemi ve önemi     303
Süt verimi ve fertilite ilişkisi     304
Çift yönlü (besi ve süt) verime sahip sığırlarının beslenmesi
– Simmental örneği    304
Avrupa Kırmızısı (European Red - Nordic Red - Scandinavian Red
- Viking Red) ve ülkemiz şartlarında tercih edilmesi    307
Rasyon örnekleri    308
Süt sığırlarında görülen beslenmeye bağlı hastalıklar ve teşhis için
pratik testler    325
Rasyon enerjisi ile ilgili problemler    325
Yağlı inek sedromu - Karaciğer yağlanması    325
Kanda non-esterified fatty acids – NEFA testi    326
Ketosiz - Gebelik Toksemisi - Asetonemi    326
Kanda β-hidroksibütürik asid (BHBA) testi    327
Sütte ve idrarda keton testi    328
Abomazum deplasmanı    328
Sekal torsiyon (caecal torsion) ve hemorragic jejunal syndrome (HJS)     328
Hipokalsemi (süt humması)     328
Serum Ca testi    331
İdrar pH testi    331
Rumen asidozu    331
Rumen pH testi    332
Laminitis    332
Rasyonda yanlış protein kaynaklarının kullanımı ile ilgili problemler    333
Rumen alkolozu ve üre zehirlenmesi     333
Kan ve süt üre nitrojen testleri (BUN ve MUN)     334
Süt sığırları rasyonlarında kullanılan kaliteli kaba yemler    335
Haylage, silage (silaj) ve baleage arasındaki fark ve sığır
beslemede önemi    337
Ryegrass otu (İtalyan çimi = İngiliz çimi = Lolium = süt otu)
(Karamba - caramba) (Trinova) ve süt sığırları beslenmesindeki önemi    338
Ryegrass ve yonca otlarının süt sığırı beslenmesi
bakımından karşılaştırılması    340
Ryegrass ve hindiba otlarının süt sığırı beslenmesi
bakımından karşılaştırılması    341
Yonca kuru otu ve mısır silajının süt sığırı beslenmesi
bakımından karşılaştırılması    341
Süt sığırları rasyonlarında kullanılan mısır silajı, yonca silajı,
ryegrass silajı ve diğer silajların karşılaştırılması    343
Mısır snaplage, earlage, ear corn
ve yüksek nemli mısır - süt ve besi sığırları beslenmesinde önemi     346
Süt sığırları rasyonlarında kullanılan farklı yemler
ve kullanım spesifikasyonları    347
Arpa-buğday-yulaf samanı    347
Mısır sapı (stover)     347
Arpa    347
Şeker pancar posası    347
Pamuk tohumu    347
Pamuk tohumu küspesi    347
Mısır glüten yemi    347
Melas    347
Soya fasulyesi    347
Soya fasulyesi küspesi    348
Soya kabukları (hulls)     348
Buğday    348
Buğday kepeği – razmol    348
Peynir altı suyu    348
Kan unu    348
Hidrolize tüy unu    348
Balık unu    348
Malt posası    348
Et unu, et-kemik unu    348
Ayçiçeği küspesi    349
Süt inekleri rasyonlarında kullanılan yem katkı maddeleri     349
Niasin    349
Biyotin    349
Kolin    349
Beta-karoten    349
Özel iz mineraller    349
Çinko – metiyonin    349
Propilen glikol    349
İyonofor    350
Tampon maddeler    350
Yağ    350
Probiyotikler    351
Prebiyotikler    351
Simbiyotikler    352
Enzimler    352
Anyonik tuzlar    352
Üre    352
DDG (distillers dried grains) ve DDGS (distillers dried grains with solubles)    352
Zeolit    352
Özel bitkiler ve Bitki ekstraktları    352
Hormon enjeksiyonları (BST)     353
Tuz (NaCl)     353
Sonuç    353
Kaynaklar    354
 
BESİ SIĞIRI BESLEME    366
Besi sığırı beslenmesi    367
Besi sığır ırkları    367
Kültür ırkları    367
Yerli sığır ırklarımız    370
Besi sığırlarında irilik ölçüsü     371
Besi sığırlarında VKS    372
Sığırlarda büyüme    373
Besi performansına etki eden faktörler    373
a) Canlı ağırlık    373
b) Cinsiyet    374
c) İrilik    374
d) Kondüsyon    374
e) Çevre şartları    374
f) Besideki gün sayısı    375
g) Genetik    376
Yerli ırklarımız ve kültür ırkları besi sığırlarının performans
karşılaştırmaları    382
Hayvanlarda kısırlaştırma ve besi performansına etkisi     384
Besi sığırlarının beslenmesi    386
Besi sığırlarında besleme evreleri    386
Besi öncesi hazırlık dönemi    386
Sığırlarda büyütme beslemesi (mera ve diğer sistemler) (ekstansif)     387
Bitirme (finishing) dönemi besleme (intensif)     388
Besi sığırlarında sınırlı besleme yöntemi    388
Besi sığırlarında telafi büyüme    389
Damızlık boğa beslenmesi    389
“Cow-calf operation” besi sığırı üretim sistemi    390
Besi sığırlarında yem tüketimi    393
Besi sığırlarında su ihtiyacı    395
Besi sığırları rasyonlarına protein takviyesi ve pratikte önemi    396
Besi sığırları rasyonlarına pratikte yapılacak mineral takviyesi rehberi    397
Besi sığırlarının beslenmesinde CAA artırılması için özel stratejiler    398
Besi sığırları rasyonlarında kaba yem oranı ve performans-karkas
verim ilişkisi    398
Tane yem işlemenin sindirim ve besi performansına etkisi    399
Holstein ırkı erkek sığır yetiştirme sistemleri, beslenmeleri ve
besi performansları    401
Holstein ırkı erkek besi avantajları    402
Holstein ırkı erkek besi dezavantajları    402
Holstein ırkı sığırlarda büyütme-bitirme dönemi beslenmesi    405
a) Süreli konsantre yem ağırlıklı rasyonla bitirme    405
b) Farklı kaba yem oranı içeren rasyonlarla aşamalı büyütme-bitirme    406
Holstein ırkı erkek sığırlar ile kültür ırkı besi sığır performanslarının
karşılaştırılması    409
Montofon (İsviçre esmeri = Brown Swiss) ırkı erkek
sığırların besi performansı ve karkas olarak değerlendirilmesi    412
Jersey ırkı erkek sığırların besi performansı ve karkas olarak
değerlendirilmesi    414
Simmental ırkı erkek sığırların besi performansı ve karkas olarak
değerlendirilmesi    415
Sığır besisi ve et verim-kalite ilişkisi    416
Besi sığırlarında karkas ve et randımanı    420
Mermerleşme (marbling - intramuscular yağ - et içindeki yağ)     425
Merada yetiştirilen sığır eti ile yoğun beside yetiştirilen sığır etleri
arasındaki farklar ve insan sağlığı    426
Gelecekte et tercihleri – in vitro et projesi    427
Besi sığırı yetiştiriciliği, metan emisyonu ve küresel ısınma    427
Yaşlı hayvanların besiye alınması ve karkas olarak değerlendirilmesi    429
Holstein ırkı süt danası besisi    430
NRC (1996) tabloları ve maksimum GCAA    430
Rasyon hesaplamasında kullanılan net enerji yaşama yapı (NEyp)
ve net enerji büyüme (NEb) ve ilgili tablolar    431
Besiye alınan sığırlarda ırkın önemi – NRC 2016 tavsiyeleri    434
Yeni NRC sürümüne (2016) göre besi sığırları enerji
ve besin madde ihtiyaçları    436
Besi sığırları için rasyon hazırlanmasında NRC 1996 ve
NRC 2016 kullanım karşılaştırılması    438
Besi sığırlarında verimi artırmak için hormon kullanımı (implant)     438
Besi sığırlarında kullanılan diğer etken maddeler    440
Melengesterol asetat (MGA)     440
Beta-adrenerjik agonist    441
Ractopamine    441
Zilpaterol    441
Besi sığırı yetiştiriciliğinde, iyonofor ve hormon implantı kullanılmaması
durumunda KM tüketimi ve NE düzeltme faktörleri (ülkemiz şartlarına
uyarlanması)     441
Finishing rasyonlarında yaygın olarak
kullanılan yemlerin rasyondaki limitleri    442
Mısır silajı    442
Çayır otu silajı    443
Şeker pancarı posası    443
Şeker pancarı posası ile besleme ve “kuru besi” kavramı     443
Saman    444
Tuz (NaCl)     445
Besi sığırlarında özel yem katkıları     445 
Melengestrol acetate (MGA)     445
İyonofor (Rumensin, Lasolosid, Bovatec)     446
Antibiyotikler    446
Tampon maddeler    446
Timpani önleyiciler    446
Diğer yem katkılar    446
Besi sığırlarında görülen yaygın beslenme problemleri    447
Timpani – şişme – bloat    447
Karaciğer apsesi    448
İdrar taşları (Urolithiasis - urinary calculi)     448
Asidoz    448
Ayak problemleri    448
Besi sığırları için örnek rasyonlar    449
Besi sığırlarında performans kriterleri ve ölçüm metotları
(yemden yararlanma – rezidüel yem tüketimi – karkas verim ve kalitesi)    473
Ülkemizde kurbanlık besi sığırlarının kesim yaşı ve ekonomik
besleme stratejileri    474
Hayvan besleme alanında teknolojik gelişmeler ve gelecek eğilimler    475
İnsektler, algler (yosunlar), ipekböceği pupası (Silkworm pupae meal) ve nanoteknolojik ürünler    476
Fetal program    480
Seleksiyon    480
Rumen ekosistemi (rumen microbiome)    480
Erken uyarı sistemleri (Early warning systems)    480
Akıllı hayvancılık teknolojileri
(smart farming technology  = precision livestock farming)     481
Hayvan besleme alanında geliştirilen yazılımlar ve robot teknolojisi
yapay zekâ (Artificial intelligence – AI =  machine intelligence)     481
Rasyon hesaplamalarında algoritma kullanımı - Evolution Strategies
– evrimsel algoritma - evolutionary algorithms    482
Genomik (geneomics) ve besleme modeline uygulanması    482
NIRS (Near Infrared Reflectance Spectroscopy), LECO, ANCOM ve
diğer teknikler - hayvan beslemede uygulama alanı    483
Besi sığırları rasyon program (BCNRM 2016) kullanma kılavuzu ve
detaylı açıklama (Yeni NRC Rasyon Programı 2016)    485
Sonuç    490
Kaynaklar    491
Özgeçmiş    504
Fotoğraf Albümü    505-533

Kitaptan örnek 75 sayfa için tıklayınız

 

ÖNSÖZ
Bilim insanlarının deneyimlerini ve bilgilerini paylaşmaları, vicdani ve profesyonel bir zorunluluktur. Bu zorunluluğun bir gereği olarak, yaklaşık 8 yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri’nde edindiğim ve sonrasında ülkeme dönerek; çalışmalarımı yaklaşık 25 yıldır sürdürdüğüm bu süreçte; gözlem, bilgi, birikim, karşılaştırma ve analiz sonuçlarını bu kitapta paylaşmaya karar verdim. Bu süreçte, gerek öğrencilerden, gerekse üreticilerden aldığım sığır besleme ile ilgili soru ve sorunları daha derin araştırarak, bu kitapta toplamaya karar verdim.
Kitapta bilgiler verilirken, bu bilgilerin evrensel nitelikte olması bakımından az da olsa teknik detaylara girilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Teknik bilgideki detay ve zorluklar, bir bakıma bilimin şanındandır, ancak hitabet dilinin öğrenci ve üretici düzeyinde olması ve anlaşılması için özel gayret gösterdim.
Ülkemizde yapılan sığır besleme uygulamalarından bahsederken, ülkemizde ticari olarak faaliyet gösteren büyük işletmeler örnek alınmıştır. Ancak etik olmayacağı için, ticari firma isimleri verilmemiştir.
Bir sığırın doğumundan itibaren, besi ırkı ise kesime kadar; süt ırkı ise reprodüktif ve laktasyon evrelerini ve ömrünü tamamlayıp yine kesime gönderilinceye kadar geçen aşamalar detayları ile birlikte verilmiştir.
Bu kitaptaki bilgiler daha çok yurtdışında yapılan çalışmalardan alınmıştır. Maalesef, ülkemizde kendi yem ve hayvan kaynaklarımıza ait detaylı bilgiler mevcut değildir. Ancak, ülkemizde üretilen az sayıdaki araştırmayı da ilgili bölümlerde tartışarak, üreticilerimize karşılaştırmalı bir bakış açısıyla bazı tavsiyelerde bulundum.
Çiftçilerimizin daha fazla üretmesine katkıda bulunmalıyız. Bu katkı, gerek işletme büyüklüğünün artırılması ile gerekse mevcut işletmenin (hayvanların) veriminin artırılması ile gerçekleşebilir. Amerika Birleşik Devletleri’nde bir çiftçi ürettiği ürün ile 130 kişiyi besleyebilir iken, ülkemizde bir çiftçi ürettiği ürün ile kendi dışında sadece 4 kişiyi besleyebiliyor. Kaldı ki ülkemizde tarımsal istihdam oranı %25’lerde iken Amerika Birleşik Devletleri’nde bu oran sadece %7’dir. Verim artışı aynı zamanda 2010 yılına göre %30 oranında
5
artarak 2050 yılında 9 milyara ulaşacak dünya nüfusunun beslenmesi için de gereklidir. 2050 yılına kadar gıda ihtiyacının yaklaşık %60 artacağı, bitkisel üretimin ise azalan su kaynakları ve iklim değişikliği nedeniyle %20 azalacağı tahmin edilmektedir. Bu manada genetiği uygun hayvanların maksimum verim için ideal olarak beslenmeleri gerekmektedir. Elinizdeki bu kitap ideal sığır beslemenin pratik noktalarını anlatmaktadır. Gözden geçirilerek genişletilen, enerji ve çok temel rumen metabolizması bilgilerinin güncel NRC (2016) (diğer ismi ile NASEM, 2016) ile harmanlandığı bu baskının ilk baskıdan daha faydalı olacağına inanıyorum. Bu baskıda ayrıca, besi sığırları rasyon program (BCNRM 2016) kılavuzu ve detaylı açıklamalar da verilmiş olup, veteriner hekim ve zooteknistlerin yeni sistemi kullanarak rasyon çözmelerine yardımcı olunması amaçlanmıştır.
Kitaptaki bilgiler sadece tavsiye niteliğinde olup, bununla birlikte başarılı bir yetiştiricilik için daha detaylı araştırma yapılması ve danışmanlık hizmeti alınması, yemlerin kimyasal analizlerinin yapılması tavsiye edilmektedir. Uygulama sırasında karşılaşılacak bir takım olumsuz sonuçlardan yazar veya yayıncı sorumlu değildir.
Bu kitabın 3. baskısı için; öğrencilerden, üreticilerden, meslektaşlardan (akademisyen), veteriner hekimlerden, ziraat mühendislerinden ve ilgili bütün gruplardan, tavsiyelerini, varsa tespit ettikleri hata, eksiklik veya karşı görüşlerini belgeleriyle birlikte tarafıma ulaştırmalarını (osmankucukwy@yahoo.com) bekliyorum.
Bu kitaptaki bilgiler vasıtasıyla, üretilecek bir damla fazla süt, bir gram fazla et, kurtarılacak bir hayvan hayatı ve sağlıklı bir hayvan yetiştiriciliğinin bana vereceği mutluluk tarif edilemez.
Faydalı olması dileklerimle.
Prof. Dr. Osman KÜÇÜK

 

Kitaptan örnek 75 sayfa için tıklayınız

 

 

  SİPARİŞ VER 

««  Fiyatını öğrenmek istiyorum

Fiyatını öğrenmek & Satın Almak istiyorum

««  Bulunduğu kategoriye git

« © »