GIDA ENDÜSTRİSİ MAKİNALARI

Yazar:

Prof. Saldamlı ( 2 yazarlı )

Boyutlar:

17,5 x 24,6 cm

[En x boy ]

Kitap kapağı:

Karton, renkli cilt

Kitap içi:

Birinci hamur

Tablo ve resimler:

Siyah beyaz

 

 

 

 

 

 

Kitabın İçindekiler;

1.  GIDA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ...................................................... /

 Gıda Endüstrisi ve Gıda Bilimi,.................................................................... 1

1.2. Gıda Endüstrisinin Kapsamı,....................................................................... 7

2.    GIDALARIN   TEMEL   ÖZELLİKLERİ   VE   ÜRETİMDE  KULLANILAN
İLKELER

2.1.  Sıvı, Katı ve Gazların Bazı Özellikleri,..................................................... 11

2.1.1.         Faz Geçişi,................................................................................................... 11

2.1.2.         Yoğunluk ve Özgül Ağırlık,..................................................................... 72

2.2.  Akış Fenomeni ve Akış Tipleri,................................................................. 15

2.2.1, Viskozite,..................................................................................................... 15

2.2.1.1.          Dinamik Viskozite, ................................................................................ 16

2.2.1.2.          Kinematik Viskozite,.............................................................................. 17

 

2.3.      Yüzey aktiflik,................................................................................................ 17

2.4.      Emülsiyon,...................................................................................................... 18

2.4.1. Emülsiyon Oluşumu,.................................................................................. 19

2.5.  Sıvı Dispersiyonlar, ..................................................................................... 20

2.5.1. Dispers Sistem Olarak Gıda,................................................................... 20

2.6.      Reoloji ve Tekstür,........................................................................................ 22

2.7.      Kütle Aktarımı,.............................................................................................. 22

2.S. Kütle Denkliği,.............................................................................................. 23

3. HAMMADDE HAZIRLIK MAKİNELERİ................................................ 25

3.1.   Tartma ve Ölçme Aletleri,........................................................................... 26

3.1.1.  Kantite Ölçen Aletler, .............................................................................. 27

3.1,1.  Kalite Ölçen Aletler, ................................................................................ 31

3.1.2.1.   Görünüş Faktörleri,............................................................................... 32

Büyüklük Ve Şekil Ölçerler,.......................................................... 32

Renk ve Parlaklık Ölçerler, .......................................................... 33

Kıvam Ölçerler, ............................................................................... 35

3.1.2.2.          Tekstür Faktörleri, ................................................................................ 36

3.1.2.3. Tat-Koku Faktörleri.............................................................................. 41

3.2.   Tasıma ve İletim Düzenleri, ...................................................................... 41

3.2.1. Mekanik Götürücüler,............................................................................... 42

3.2. L1. Bantlı Götürücüler,................................................................................ 43

3.2.1.2. Helezonlu Götürücüler, ........................................................................ 47

3.2.2.  Pnömatik Götürücüler, ............................................................................ 48

3.2.3.  Hidrolik Götürücüler,............................................................................... 51

3.2.3.1. Pompalar, ................................................................................................ 5/

Vulutnetrik Pompalar, ................................................................... 52

Karşıt Hareketli Pompalar, ................................................... 52

Döner Hareketli Pompalar, ................................................... 52

Santrifüj Pompalar,.......................................................................... 54

QH Kapasite Eğrisi, ................................................................ 55

Kavitasyon,................................................................................ 58

Akış Kontrolü,  ......................................................................... 55

Akışın Kısılması veya Açılması,............................................. 59

Pompa Devir Adedinin Değiştirilmesi,................................. 61

Fan Çapının Kontrol Edilmesi, ............................................ 61

Pompa Montajında Özellikler, ............................................. 62

3.2.3.2. Boru, Vana ve Fitingler, ....................................................................... 64

Boru ve Hortumlar, ......................................................................... 65

Genel ve Özel Fitingler, ................................................................. 67

Vanalar,............................................................................................. 67

Pnömatik Ventil, ............................................................................. 67

Mikrosiviç, ....................................................................................... 67

Çek valf,............................................................................................. 70

Borulu İletim Hatlarında Boşaltma.............................................. 71

Boru Kelepçe ve Destekleri, .......................................................... 72

3.2.3.3. Akışkanlar Mekaniğinin Bazı İlkelerine Genel Bakış, .................. 73

Madde (Süreklilik) Dengesi, ........................................................ 73

Enerji Dengesi, ................................................................................ 74

İşlem Kinetiği, .................................................................................. 74

Boyut Analizi, .................................................................................. 75

Moment Dengesi, ............................................................................. 77

Hidrostatik Denge,.......................................................................... 77

Newton'a Uyan ve Uymayan Akışkanlar, ................................... 79

Akış Şekilleri,.................................................................................... 79

Kargaşalı Akış.......................................................................... 79

Düzgün ve Kargaşalı Akışlarda Sınır Tabakalar,............. 80

Bernoulli Eşitliğinin Borularda Sıvı Akışlara Uygulanması, .... 8!

Bernoulli Eşitliği ve Pompa İş Verimi, ........................................ 81

Reynold Sayısı.................................................................................. 82

Sürtünme Faktörü,........................................................................... 83

Pürüzsüz Borularda Reynold Sayısı ile Sürtünme Faktörü Arasındaki

Bağıntı, ............................................................................................. 84

Pürüzlülük, ....................................................................................... 84

Kesiti Daire Olmayan Kanallarda Sürtünme Faktörü, ........... 85

Borularda Yön ve Kesit Alanı

Değişmesinden Doğan Kayıplar,................................................. 86

Vana ve Fitinglerde Sürtünme Kayıpları,.................................. 87

Toplam Akış Direncinin Hesaplanması, ..................................... 89

33. Gıda Ön İşlem ve Temizlik Makineleri, .................................................... 91

3.3.!.   Yıkama Makineleri,.................................................................................. 91

3.3.2.        Ayıklama Makineleri,................................................................................ 95

3.3.3. Sap Ayırma, Kabuk Soyma ve Çekirdek Çıkarma Makineleri,....... 97

4. ÜRETİM MAKİNELERİ............................................................................. 102

4.1. Sınıflama ve Ayırma Makineleri,............................................................ 102

4.1.1.   Sınıflama İlkelerine Genel Bakış, ........................................................ 103

4.1. i. i. Çeki! Faktörü, ..................................................................................... 104

4.1.1.2. Büyüklük Faktörü................................................................................ 104

4.1.1.3. Elek Analizi,.......................................................................................... 105

4.1.1.4.          Karışımın Özgül Yüzey Alam.............................................................. 10S

4.1.1.5. Ortalama Tanecik Büyüklüğü, .......................................................... 108

4.1.1.6.          Karışımdaki Tanecik Sayısı............................................................... 109

 

4.1.2.         Elekli Sistemler ve Sınıflama Makineleri,.......................................... 109

4.1.3.  Filtrasyon................................................................................................. 112

4.1.3.1. Basit Filtrasyon Düzenleri, ............................................................... 112

Süzgeçler,........................................................................................ 112

Filtre Tablaları,............................................................................. 112

Özgül Süzme Değeri, ............................................................. 113

Toplam Süzme Değeri, ......................................................... 113

Filtrasyon Etkisi, .................................................................. 113

Kieselguhr Filtreleri..................................................................... 114

Kesildi Çalışan Basınçlı Filtreler, ............................................ 115

Pres Filtreler, ........................................................................ 115

Yaprak Filtreler. ................................................................... 115

Sürekli Çalışan Basınçlı Filtreler, ............................................ 116

Vakum Filtreler, ........................................................................... 116

Valstı Vakum Filtreler, ................................................................ 116

Kalınlaştıncı Filtreler, ................................................................. 117

Kek Filtrasyon İlkelerine Genel Bakış,..................................... 118

Sistemdeki Basınç Kaybı, .................................................... 118

Basınca ve Akışa Göre Filtrasyon,..................................... 119

Filtre Keki Mekaniği, ........................................................... 121

Filtre Tablası Direnci,.......................................................... 122

Sabit Basınçta Filtrasyon, ................................................... 122

Sürekli Filtrasyon, ................................................................ 123

Sabit Hız Filtrasyonu, .......................................................... 125

4.1.3.2.   Geliştirilmiş Filtrasyon Düzenleri,   ................................................ 125

Yerçekimi Kuvveti ile Ayırma (Doğa! Sedimantasyon),........ 126

Doğal Sedimantasyon (ayrılma) Hızı, .............................. 126

Ayrılmayı Sağlayan Önemli Koşullar,............................... 129

Santrifüj Seperasyon İlkeleri, ..................................................... 130

Santrifüj Sedimantasyon Hızı, ............................................ 132

Klarifikasyon,, ............................................................................... 133

Seperasyon,,.................................................................................... 136

Otomatik seperatörler, ................................................................ 137

Baktofügasyon, ............................................................................. 139

Dekanter Seperatörler, ................................................................ 139

Seperatörün Yapısı, ...................................................................... 141

Siklon Seperatörler,...................................................................... 143

Membran Filtrasyon, Düzenleri.................................................. 145

Membran Filtrasyon İlkeleri, ............................................. 146

Spiral Sarımh Sistemler,  ..................................................... 148

Plakalı Sistemler, .................................................................. 750

Borulu Sistemler, ................................................................... 150

Silindir Fiberli Sistemler, .................................................... 152

Membranların AyırmadakiSınırları.................................. 153

Memoranda Kütle Taşıtımı, ................................................ 153

Membran Basıncı Kofulları................................................. 153

Membranlarda İşletme Tasarımı......................................... 154

4.2.  Karıştırma ve Kanşımlanıa Makineleri,................................................ 157

4.2.1.  Tanklar,.................................................................................................... 159

4.2.2.         Karıştırıcılar, ......................................................................................... 160

4.2.2.1 Pervaneler, ............................................................................. -.............. 161

4.2.2.2. Çarklar,   ............................................................................................... 161

4.2.2.3. Türbinler,............................................................................................... 162

4.2.2.4. Karıştırıcılı Tanklarda Alam Tipleri,............................................... 162

4.2.3. Çekme (sürüklenme)Tüpleri.................................................................. 164

4.2.3. İ. Dolaşım (sirkülasyon) Hızı, .............................................................. 165

4.2.3.2. Karıştırıcı Tanklarda Güç Gereksinimi, ......................................... 165

4.2.4. Döner Gövdeli Karıştırıcı, .................................................................... 169

4.3. Boyut Küçültme Makineleri, ................................................................... 169

4.3.1. Boyut Küçültme İlkelerine Genel Bakış, ............................................ 171

4.3.1.1. Katı Parçalarda Boyut Küçültme,..................................................... 171

Ufalanmış Ürünlerde Parçacık Büyüklüğü Dağılımı,............ 172

Enerji ve Güç Gereksinimi,.......................................................... 174

Bily'alı Değirmenler,..................................................................... 179

Çekiçli Değirmenler,..................................................................... 179

Valsli Değirmenler,....................................................................... 750

4.3.1.2. Yarı Katı Parçalarda Boyut Küçültme,............................................ 184

Dilim ve Pul Haline Getiren Makineler,................................... 184

Küp yapan Makineler,.................................................................. 184

Pulp yapan Makineler,................................................................. 185

Presler ve Sınıflandırılması,........................................................ 186

Kesikli Çalışan Presler,............................................................... 187

Sürekli Çalışan Presler,............................................................... 188

Presleme İlkeleri,........................................................................... 189

4.3.1.3. Sıvı Gıdalarda Boyut Küçültme,........................................................ 191

Homojenizasyon ve Homojenizatörler,....................................... 191

Tam ve Kısmi Homojenizasyon.................................................... 192

Homojenizasyonu Etkileyen Faktörler,..................................... 193

Homojenizatörün Yapısı,.............................................................. 195

4.3.1.4. Boyut Küçültmenin Gıdaların Bazı Özellikleri Üzerine Etkisi,... 198

5.BÖLÜM............................................................................................................. 201

5.1 Isıl İşlem Makine ve Ekipmanları,.......................................................... 201

5.1.1. Isı Enerjisi Kayna/darı ve Enerjinin Korunması, .............................. 201

5.1.2. İsıl İşlemlerin Gıdaların Beslenme ve

Duyusal Özellikleri Üzerine Etkileri.................................................... 203

5.1.3. İsıl İşlemlerin Mikroorganizmalar Üzerindeki Etkileri................... 203

5.1.4. İsı Aktarım Tekniği İlkelerine Genel Bakış........................................ 205

 

5.1.4.1. İsıl İletim (Kondüksiyon),................................................................... 206

5.1.4.2. İsıl Taşınım (Konveksiyon),................................................................ 210

5.1.4.3. İsıl Işıma (Radyasyon)......................................................................... 219

5.1.5.   Kesikli İsı Aktarım Düzenleri,............................................................... 225

5.L5.1. Kesikli (Batch) Sistemler,.................................................................... 226

5,1.5.2. Mikrodalgalt Isıtıcılar,....................................................................... 231

5.1.6.   Sürekli İsı Aktarım Düzenleri, .............................................................. 236

5.1.6.1. Boruluisı Değiştiriciler,...................................................................... 239

5.1.6.2. Plakalı İsı Değiştiriciler, ................................................................... 243

Rejenerasyon ve Tasarım Faktörleri, ........................................ 250

Plakalı İsı Değiştiricilerde Değişik Etkinlikte Isıl İşlemler. .... 252

Termalizasyon, ...................................................................... 252

Düşük Sıcaklık Pastörizasyonu.......................................... 252

Yüksek Sıcaklık Pastörizasyonu,....................................... 253

SteriUzasyoıı, ......................................................................... 253

Ön İsıtma, ................................................................................ 254

5.2.    Evaporatörler (Buharlaştırıcılar),........................................................ 256

Evaporasyon İlkelerine Genel Bakış......................................... 257

Evaporatörlerin Sınıflandırılması,............................................ 262

Tek Etkili Evaporatörler,..................................................... 264

Çok Etkili Evaporatörler,.................................................... 265

Borulıı Evaporatörler,.......................................................... 266

Tırmanan Film Evaporatörler,........................................... 265

inen Film Evaporatörler,...................................................... 269

Zorlamalı Sirkülasyonlu Evaporatörler,.......................... 269

Flaş Evaporatörler,............................................................... 271

Karıştırmak ve Sıyırma Film Evaporatörler,.................... 271

Spiral Evaporatörler,............................................................ 273

Plakalı Evaporatörler,......................................................... 273

Konik Yüzeyli (Santrifüj) Evaporatörler,......................... 274

Düşük Sıcaklık (Vakum) Evaporatörler,.......................... 275

5.3.  Deaeratörler(Hava Çıkarıcılar).............................................................. 279

Vakum Deaeratörler,.................................................................... 279

5.4.       Deodorizatörler (Koku Alıcılar),............................................................ 281

5.5.       Kondensörler(Yoğuşturucular),.............................................................. 283

Kondensasyonun Fiziksel İlkelerine Genel Bakış,................. 283

Yüzey Kondensörler,............................................................. 287

Temas Kondensörler,............................................................ 288

5.6.  Haşlama Makineleri ve Ekipmanları,.................................................... 293

Enzim İnaktivasyonu ve Haşlamanın Etkileri,......................... 293

Haşlama Makineleri..................................................................... 294

Buharlı Haklayıcılar,............................................................ 295

Sıcak Sulu Haşlayıcılar,....................................................... 296

5.7, Pişirme veya Kavurma Makine ve Ekipmanları,............................... ...297

Fırınlar,........................................................................................... 297

Doğrudan Isıtmalı Fırınlar,................................................. 295

Dolaylı Isıtmalı Fırınlar,...................................................... 298

Kesikli Çalışan Fırınlar,...................................................... 299

Sürekli ve Yarı Sürekli Çalışan Fırınlar,.......................... 300

Pişirme veya Kavurmanın Gıdalara Etkileri,.................. 301

5.S. Kızartma Makine ve Ekipmanları,.......................................................... 302

5.9.  Işınlama (Soğuk Sterilizasyon) Teknik ve Tesisleri,............................ 304

Işınlama İlkesi ve Tekniği,........................................................... 305

Işınlama Testileri,.......................................................................... 304

Işınlamanın Uygulamasının Mikroorganizmalara Etkileri,. 306

Işınlamanın Uygulamasının Gıdalara Etkileri,....................... 307

5.10.   Ohmik Isıtma Sistem ve Ekipmanları.................................................... 308

Ohmik Isıtma Sistemi ve Ürün iş/eme,........................................ 309

5.11.   Yüksek Basınç Makine ve Ekipmanları,.............................................. 311

Yüksek Basınç Uygulamasının Temel İlkeleri,........................ 311

Yüksek Basınç İşleminin Mikroorganizmalar ve

üıda Bileşenlerine Etkileri,......................................................... 314

5.12.  Titreşimli Elektrik Alanı Uygulamaları,.............................................. 315

5.13.        Kurutma işlemi ve Dehidratörler,......................................................... 318

5.13.1. Gaz Yasaları ve Nemli Hava İlkelerine Genel Bakış,..................... 322

Genel Gaz Yasası,.......................................................................... 323

Havanın Nem İçeriği,.................................................................... 324

Havanın Mutlak Nemi,....................... -....................................... 325

Havanın Bağıl Nemi,.................................................................... 326

Mutlak ve Bağıl Nem Arasındaki İlişki,................................... 326

Nemli Havanın Özgül Isısı,.......................................................... 327

Nemi i Havanın Entalpisi,............................................................ 327

Nemli Havanın Hacmi,.................................................................. 328

Nemli Havanın Yoğunluğu,......................................................... 328

Suyun Buhar Basıncı,................................................................... 329

5.13.2.         Dehidrasyon Kavramı.......................................................................... 330

5.13.3. Dehidrasyon Hızını Etkileyen Değişkenler,..................................... 333

Sıcaklık-Derecesi,.......................................................................... 333

Kurutucu Havanın Nemi,............................................................. 334

Kurutucu Havanın Hm,................................................................. 334

Üründe Azami Yüzey Alanı Bağlayan Geometrik Sekil, ....... 335

Dehidrasyon Ortamının Basıncı,................................................ 335

Diğer Değişkenler, ....................................................................... 336

Dehidrasyon Hızının Hesaplanması,   ...................................... 336

Sorpsiyon izotermi ve Su aklivitesi, .................................................. 338

Psikrometrik Diyagramlar,.................................................................. 342

Sıcak Havanın Kurutucuda Sirkülasyonu,...................................... 346

Dehidrasyon Sistemleri,....................................................................... 351

Sıcak Havalı (Konveksiyonel) Kurutucular, .................................. 354

Fırın Kurutucular, ........................................................................ 355

Kabin (dolap) Kurutucular, ....................................................... 355

Tünel Kurutucular, ....................................................................... 356

Bantlı Kurutucular, ...................................................................... 358

Sandık Kurutucular,..................................................................... 362

Buharlı Kurutucular, ................................................................... 362

Püskürtmeli Kurutucular, ........................................................... 362

Valsti Kurutucular, .............................................................................. 374

Vakum Kurutucular, ............................................................................ 376

Dondurarak Kurutucular,................................................................... 378

Donma Hızı,.................................................................................... 380

Donma Süresi................................................................................. 38!

Süblimasyon................................................................................... 383

Mikrodatgalı Kurutucular,................................................................. 387

6. AMBALAJ VE AMBALAJLAMA MAKİNELERİ......................................... 389

6.1.  Gıda Ambalajında Malzemeden İstenilen Özellikler,........................... 390

6.1.1. Geçirgenlik,.............................................................................................. 391 '

6.1.2.        Dayanıklılık,............................................................................................. 392

6.2.  Ambalajların Sınıflandırılması,................................................................ 392

6.2.1.   Sert Ambalajlar,............................ „....................................................... 393

6.2.1.1 Cam Ambalaj, ........................................................................................ 393

6.2.1.2. Metal Ambalaj, ..................................................................................... 396

6.2.1.3.          Kalaylı Teneke, .................................................................................... 396

6.2.1.4.          haklama,...................................... .'......................................................... 400

6.2.1.5.          Kalaysız Teneke, .................................................................................. 401

6.2.1.6.          Alüminyum Kutu, ................................................................................. 402

Metal Kutu Yapımı, ........................................................................................... 402

Kapak ve Kapak Tipleri,... „............................................................................. 404

Vida Dişli Kapak,.............................................................................................. 405

BilezikKapak,..................................................................................................... 405

Tırnaklı kapak,.................................................................................................. 406

Folyo Kapak....................................................................................................... 406

Taç Kapak,.......................................................................................................... 406

6.2.2. Esnek Ambalajlar,.................................................................................. 408

6.2.2.1.   Tek Katlı Plastikler,............................................................................. 410

Selofan,      ........................................................ :................................................. 410

Selüloz Asetat, .................................................................................................... 410

Polistren,    ......................................................................................................... 411

Polietilen,   ......................................................................................................... 411

Kauçuk Hidroklorid,......................................................................................... 411

Vinilin,       ............................................................................................................... 412

Poliester,    .......................................................................................................... 412

Polipropilen,....................................................................................................... 412

Vinİl,....................................................................................................................... 413

6.2.2.2.   Çok Katlı Ambalaj Malzemeleri,......... „............................................ 413

6.2.3. Kaplamalar,.............................................. *,............................................ 417

Vakslarve Vaks Kaplamalar,............. ,.............................................. 418

Lak Kaplamalar,............................................................................ 418

Plastik Dispersiyonlar ve PVDC Kaplamalar,......................... 418

Ekstrüzyon Kaplamalar,.............................................................. 419

Meîalizasyon Kaplamalar,.......................................................... 419

Silikon Kaplamalar,..................................................................... 419

6.2.4. Laminantlar,............................................................................................. 419

6.2.5.  Metal Folyolor,........................................................................................ 420

6.2.6.  Kağıt ve Kanonlar,.................................................................................. 420

Kraft Kağıdı,........................................................................................................ 421

Glassine................................................................................................................ 422

Parşömen,  ........................................................................................................... 422

Parlak Kağıt, ...................................................................................................... 422

Kanon,       ........................................................................................................... 422

6.2.7. Prefabrik Kaplar ve Ambalaj Makineleri, ......................................... 425

Enjeksiyon Döküm.............................................................................................. 426

Şif irme Döküm.................................................................................................... 426

6.3.  Etiketleme, .................................................................................................. 429

6.3.1.  Kağıt ve Fofyo Etiketler,........................................................................ 429

6.3.2.  Termoplastik Etiketler, .......................................................................... 430

6.3.3.  Vitray Dekorasyon,................................................................................. 430

6.3.4.  Yazı ve Desen Baskıları,......................................................................... 430

6.4.  Yıkama, Doldurma ve Kapama Makineleri, ........................................ 431

6.4.1. Tepe Boşluğu, .......................................................................................... 435

6.4.2. Süzme Ağırlık,........................................................................................... 435

6.43. Hava Çıkarma, ......................................................................................... 436

6.4.4. Kenet Kontrolü........................................................................................ 439

6.5.  Aseptik Ambalajlama,............................................................................... 441

6.5.1. Dole Aseptik Ambalaj Sistemi,............................................................... 441

6.5.2. Termoform Aseptik Ambalaj Sistemi, ................................................... 443

6.5.3. Plastik Poşet Aseptik Dolum Sistemi, ................................................. 445

6.5.4. Pure-Pak Aseptik Dolum Sistemi,......................................................... 446

6.5.5. Tetra-Pak Aseptik Dolum Sistemi......................................................... 447

6.5.6. Aseptik Ambalajın Kontrolü, ................................................................ 449

 

6.6. Gıdaların Kontrolü ve Modifiye Atmosferde Ambalajlanması,....... 450

6.7. Ambalajlamada Çizgi (Bar) Kod Sistemi,............................................. 452

7. SİSTEM TEMİZLİĞİ  ................................................................................. 455

7.1.  Temizlik Maddeleri (deterjanlar),.......................................................... 456

7.1.1.       Bazik Karışım Çözeltiler,....................................................................... 45S

7.1.2.       Bazik Sade Çözeltiler,............................................................................. 459

7.1.3.       Asitli Çözeltiler, ...................................................................................... 460

7.1.4.       Ticari (kombine) Çözeltiler. ................................................................. 460

7.2.  Temizlik İşlemi,........................................................................................... 461

7.2.1.        Ürün Kalıntılarının Alınması,............................................................... 46/

7.2.2.           Ön Çalkalama,......................................................................................... 462

7.2.3.        Deterjanlı Çözelti ile Temizleme, ......................................................... 462

7.2.4.        Son Çalkalama,....................................................................................... 463

7.2.5.        Dezenfeksiyon, ......................................................................................... 46.3

7.3. Otomatik Temizleme Sistemleri (CİP),.................................................... 463

7.3.1.       Merkezi CİP Sistemi, .............................................................................. 465

7.3.2.       Gezer CİP Sistemi,.................................................................................... 465

S. OTOMASYON.................................................................................................. 467

8.1.  Otomasyon Gereksinimi, ........................................................................... 467

8.1.1.        Otomasyon Tanımı,................................................................................ .469

8.1.2.        Mantık Tanımı.......................................................................................... 470

S. 1.3. Otomatik İşlem Kontrol Gereksinimi,................................................. 472

8.1.4. Kontrol Görevleri,................................................................................... 472

8.1.4.1. Sayısal Kontrol,.................................................................................... 472

8.1.4.2. Analog Kontrol..................................................................................... 472

8.1.4.3.          İzleme,..................................................................................................... 473

8.1.4.4.          Yönetim Bilişim,.................................................................................... 473

8.1.5.   Düzeltilebilir İşlevler,............................................................................. 474

8.2.  Otomasyon Düzeyi, Görevlinin Rolü ve Görevleri,............................... 475

8.2.1. Kontrol Sisteminden İstenilenler, ........................................................ 478

8.3.  Kontrol Sisteminin Farktı Tipleri,.......................................................... 479

8.3.1. Sabit Kablolu Elektronik Sistemler,.................................................... 480

8.3.2. Programlanabilir Sistemler,.................................................................. 481

8.3.2.1Programlanabilir Kontrol Sistemlerinin Oluşturulması,............... 483

Kumanda (Kontrol) Masası,............................................................. 484

Renkli Video Ekran ve Grafikler, .................................................... 485

Yazıa Terminal,.................................................................................... 485

Görevli Panoları,................................................................................ 485

8.3.2.2.   Programlanabilir Kontrol Sistemlerine İlişkin Örnekler,............ 486

Nokta Otomasyon Sistemi,................................................................. 486

Aritmetik İşlem Yapabilen Nokta Otomasyon Sistemi, ............... 487

Orta Büyüklükteki İşletmeler için Cifi Bilgisayar Sistemi, ....... 489

5.4.      Bugünün ve Yarının Kontrol Sistemleri,................................................ 491

8.4.      Otomasyon gereksiniminin Ekonomik Değerlendirilmesi,............... 493

9. FABRİKA KURULUŞ TEKNİKLERİ....................................................... 495

9.1. Kuruluş Etüt ve Çalışmaları,................................................................... 496

9.1.1.        Fizibilite Rapora,.................................................................................... 497

9.1.2.        Kapasite Tayini,....................................................................................... 497

9.1.3.        Teknoloji Seçimi,..................................................................................... 498

9.1.4.        Enerji Kullanımı, .................................................................................... 498

9.1.5.        Üretim Akış Semaları,............................................................................. 498

9.1.6.        Yerleşim Planı ve İş Akış Modeli Seçimi,   ......................................... 500

9.1.7.        Yer Seçimi ve Seçimi Etkileyen Faktörler, ......................................... 502

 

9.1.7.1.         Yöre Seçimi, .......................................................................................... 502

9.1.7.2.         Arsa Seçimi,........................................................................................... 503

Topoğrafik, Jeolojik ve Meteorolojik Kısıtlamalar,............ 503

Çevresel Koşulların Getirdiği Kısıtlamalar,......................... 503

Yasalarla Konulan Kısıtlamalar,............................................ 504

Altyapı Tesisleri Kısıtlamalar,.................................................. 504

Standartlaşmalar ile ilgili Kısıtlamalar,................................ 504

9.2. Yerleşim Planlarının Yapılması, ............................................................. 505

9.2.1. Arsa Yerleşim Planı, ............................................................................... 505

9.2.1.1. Hammadde İletim ve Taşınım Faktörleri, ........................................ 505

9.2.1.2. Yardımcı Kilit Tesisler ile ilgili Faktörler, ..................................... 506

9.2.1.3.          Enerji Donanımları ile ilgili Faktörler,........................................... 506

9.2.1.4. Atık Su ve Pissu Donanım Faktörleri, ............................................. 507

9.2-1.5. İşletme Binası Faktörleri, .................................................................. 508

9.2.1.6. Yardımcı Diğer Bina ve Tesisler ile ilgili Faktörler, ................... 510

9.2.2. İşletme Binası Yerleşim Planı,............................................................... 513

9.2.2.1. Ekonomik Faktörler, .......................................................................... 514

9.2.2.2. Güvenlik ve Üretim Faktörleri,......................................................... 575

9.2.2.3. İşletme ve Bakım Faktörleri,.............................................................. 515

9.2.2.4. Yapısal ve Görünüm Faktörleri, ....................................................... 517

9.2.2.5.          Tevsi Faktörleri, .................................................................................. 517

9.2.2.6.          Otomasyon Faktörleri, ....................................................................... 517

9.2.3.   Yerleşim Teknikleri,..... „........................................................................ 519

9.2.3.1. Yerleşim Planlarının Geliştirilmesi, ................................................ 519

Kritik Test Metodu,....................................................................... 520

Korelasyon ve Uygunluk Teknikleri, ........................................ 523

Ölçekli Şekil Kullanımı,............................................................... 525

Blok Model (maket) Yapımı, ....................................................... 527

Çizimler, ......................................................................................... 527

Arsa Vaziyet Planı Çizimleri, ............................................. 527

İşletme Binası Yerleşim ve Kesit Plan Çizimleri, ............ 528

Boru Donanım Modelleri Yapımı, ............................................. 528

9.2.3.2. Yerleşim Planı Yapımında Bilgisayar,............................................. 530

Ekler,.................................................................................................................... 530

REFERANS LİSTESİ....................................................................................... 543

 

Önemli: Bu Kitabın Fiyatını Öğrenmek ve Diğer Kitap Kitaplarının listesine ulaşmak için Tıklayınız